Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie Projektami wg Metodyki TenStep Project Management

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z:

 

CZAS TRWANIA

2 semestry

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 15.00 

- niedziele: 8.00 - 15.00

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-7 rata 8

6800,00

5970,00 765,00 615,00

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 marca 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

CEL STUDIÓW

Najważniejszym celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu Zarządzania Projektami i umożliwienie im praktycznego jej wykorzystania na każdym stanowisku związanym z realizacją projektów we wszystkich typach przedsiębiorstw na rynku. Podejście
do Zarządzania Projektami zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat i w nowoczesnych organizacjach stało się integralną częścią strategii rozwoju firm. Coraz częściej stawiane jest jako jeden z kluczowych warunków efektywnego funkcjonowania organizacji na rynku i osiągania przewagi konkurencyjnej. Działy zarządzające projektami traktowane są obecnie na równi ze sprzedażą, marketingiem, finansami czy logistyką. Chcąc skutecznie zarządzać projektami stajemy najczęściej przed wyborem metodyki, której chcemy się nauczyć i wykorzystywać w praktyce.
W ramach niniejszych studiów podyplomowych pracujemy na bazie metodyki TenStep Project Management Process, która jest zoperacjonalizowanym rozwinięciem standardu PMI - PMBOK Guide. Opanowanie metodyki TenStep PMP pozwala na zarządzanie zarówno małymi, pojedynczymi przedsięwzięciami biznesowymi, jak i najbardziej złożonymi przedsięwzięciami, tak jak się zarządza pojedynczym projektem. Jest najbardziej elastyczną ze wszystkich dostępnych na rynku metodyk, a miernikami jej skuteczności jest ilość realizowanych w oparciu o nią projektów, niezależnie od ich skali oraz kolejne udane implementacje w przedsiębiorstwach niezależnie od ich wielkości i branży w której działają. Podczas zajęć słuchacze będą mieli możliwość poznania szeregu autorskich technik i narzędzi pomocnych w zarządzaniu projektami oraz prowadzenia analiz i realizacji ćwiczeń opartych na doświadczeniach wynikających ze zrealizowanych projektów.

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

Program studiów zawiera pełny zakres wiedzy niezbędnej do sprawowania funkcji lidera projektu, w tym funkcji zarządczych i operacyjnych, na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, na jakich występują zespoły projektowe. Słuchacze dowiedzą się, między innymi:

 • na czym polega definiowanie zakresu projektu - określanie czym jest projekt, a czym projekt nie powinien się zajmować
 • jakie są zasady budowania planu projektu oraz precyzyjnej estymacji budżetowej
 • jak budować zespół projektowy i nim zarządzać, szczególnie jak motywować i angażować członków zespołu do realizacji zadań i osiągania celów
 • jak zapobiegać zagrożeniom w projekcie, czyli jak zarządzać ryzykiem
 • o metodach i technikach zarządzaniu komunikacją w projektach, szczególnie jaką realizować politykę informacyjną w stosunku do interesariuszy w projekcie
 • jak tworzyć i przechowywać dokumentację projektową oraz jak nią zarządzać
 • jak zarządzać jakością w projekcie i optymalizować jej poziom
 • jakie są sposoby i techniki skutecznego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia
  projektu, tak aby zakładane cele zostały zrealizowane
 • jak wykorzystać przykłady dobrych praktyk i reakcji w sytuacjach nieprzewidzianych lub kryzysowych dla swoich partykularnych potrzeb organizacyjnych
 • jak sprawnie zarządzać harmonogramem i korzystać z narzędzi wsparcia, żeby zwiększać efektywność i skuteczność
 • jak bronić się przed nadmierną biurokracją i formalizacją w projekcie
 • jakie są procedury i jak powyższe procesy powinny być egzekwowane w projektach

 Wszystkie powyższe obszary wiedzy będą poparte licznymi przykładami praktyki biznesowej oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych, w oparciu o liczne analizy przypadków, przy udziale wszelkich dostępnych w ramach metodyki narzędzi projektowych.

 

DLA KOGO

Studia dedykowane są osobom z wykształceniem wyższym, przygotowującym się do podjęcia pracy lub pracującym w zespołach projektowych (Kierownicy Projektów lub Członkowie Zespołów Projektowych) z różnym poziomem doświadczenia, ale także osobom pracującym
w innych działach, które w swojej pracy widzą potrzebę zdobycia wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Studia będą ponadto pomocne prowadzącym własną działalność gospodarczą,
z planami realizacji nowych projektów, rozwojem organizacji lub planami nowych inwestycji. Studiu są dedykowane także osobom, które z racji swojego doświadczenia zawodowego chcą uzyskać uznany w świecie zarządzania projektami certyfikat (TenStep Project Management Foundation™, TenStep Project Management Process™) poświadczający kwalifikacje w przedmiotowym obszarze, którego posiadanie zwiększa potencjał w zakresie pozyskania ciekawej i atrakcyjnej pracy menagera / kierownika projektu.

 

DODATKOWE KORZYŚCI

 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje z zakresu zarządzania projektami, TenStep FoundationTM lub TenStep Project Management ProcessTM, zależnie od wypełnienia wymogów certyfikacyjnych w zakresie doświadczenia w zarządzaniu projektami lub udziale w pracach zespołów projektowych. Uzyskanie certyfikatu wiąże się z osobnym egzaminem - koszt certyfikacji wynosi 740 zł. Certyfikat wydawany jest przez TenStep Academy – TenStep Inc. w Georgii, USA.
 • Certyfikacja TenStep jest ekwiwalentnym dla certyfikatu PMI, który dla odmiany jest dostępny w języku polskim !  
 • Metodyki TenStep mają szerokie zastosowanie na świecie w największych korporacjach (www.tenstep.com)
 • Metodyki TenStep stale się rozwijają i są doskonalone, co jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia aktualności wiedzy i proponowanych rozwiązań.
 • Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów mogą być wykorzystane również w realizacji codziennych obowiązków, część z nich ma charakter uniwersalnych dobrych praktyk zarządczych.
 • Więcej na temat poszczególnych poziomów certyfikacji na stronie http://www.tenstep.pl/szkolenia/certyfikaty
 • Absolwenci kierunku uzyskują specjalną zniżkę na coaching menedżerski oraz usługi doradcze dla realizowanych przez siebie projektów

 

WYKŁADOWCY

Wykładowcy to w zdecydowanej mierze praktycy zarządzania projektami, trenerzy z wieloletnim doświadczeniem i certyfikowani kierownicy projektów, których wieloletnie, praktyczne doświadczenie będzie mogło być wykorzystane do dzielenia się wiedzą ze słuchaczami.

 

PROGRAM

 

Nazwa przedmiotu

Wymiar godzin

W

ĆW

Razem

 

Wprowadzenie do metodyk projektowych

12

4

16

 

Definiowanie projektu wg Metodyki TenStep

8

16

24

 

Tworzenie i zarządzaniem harmonogramem i budżetem projektu wg metodyki TenStep

8

16

24

 

Procesy zarządcze TenStep: zarzadzanie ryzykiem, zarządzanie problemami krytycznymi, zarządzanie zmianą i zarządzanie komunikacją

8

16

24

 

Procesy zarządcze TenStep: zarządzanie jakością i miarami, zarządzanie dostawcami, zarządzanie zasobami

8

16

24

 

Zarządzanie zmianą w organizacjach a realizacja projektów

8

16

24

 

Budowanie i zarządzanie zespołami w specyficznych uwarunkowaniach projektowych

4

12

16

 

Negocjacje w projektach

8

8

16

 

Metody, techniki i narzędzia podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

4

12

16

 

Planowanie i organizacja czasu pracy w projektach

4

12

16

 

Prawo zamówień publicznych

8

0

8

 

Warsztat praktyczny – symulacja realizacji projektu

4

12

16

 

RAZEM:

76

140

224 h

* - Zaliczenie przedmiotu w formie egzaminu jest jednorazowe i odbywa się w formie testu końcowego sprawdzającego wiedzę ze wszystkich przedmiotów po zakończeniu wszystkich zajęć

** - Wymagana jest obecność na minimum 80% zajęć

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+