Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Podatki i prawo podatkowe

Drukuj

CZAS TRWANIA

2 semestry (208 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 15.00 

- niedziele: 8.00 - 15.00

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-7 rata 8

4000,00

3450,00 450,00 300,00

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 marca 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podniesienie i usystematyzowanie wiedzy merytorycznej z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego również z zakresu prawa międzynarodowego 
co jest szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju międzynarodowego obrotu gospodarczego, nasilającego się przepływu kapitału a także swobody przemieszczania się osób. Zdobyta wiedza pozwala na podjęcie aktywności zawodowej w zakresie doradztwa podatkowego w ramach departamentów finansowo-rachunkowych dużych korporacji, jak również w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres merytoryczny zajęć daje również możliwość przygotowania się do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

 

WIEDZA

Zajęcia objęte programem studiów mają nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego, ale przede wszystkim kształtować umiejętności praktyczne. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z najnowszymi zmianami w prawie podatkowym Polski i Unii Europejskiej. Zdobyta wiedza pozwoli m.in. na poprawną wykładnię regulacji prawnych, formułowanie pism procesowych w ramach postępowania podatkowego, posługiwanie się dokumentacją skarbową, a także poznanie procedur i metod w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

 

DLA KOGO ?

Studia adresowane są do menedżerów działów personalnych, kadry kierowniczej oraz osób przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

 

WYKŁADOWCY

Wykładowcy to przede wszystkim pracownicy akademiccy i praktycy z dużym doświadczeniem dydaktycznym, wśród których można wymienić: członka Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszanie Dyscypliny Finansów Publicznych, przedstawicieli 
i pracowników Urzędów Skarbowych, Izb Skarbowych i Urzędów Celnych, prawników oraz doradców podatkowych.

 

PROGRAM STUDIÓW

Na program studiów składają się: 

 1. wykłady podstawowe, 
 2. wykłady specjalizacyjne. 

Wykłady podstawowe. Zakres merytoryczny obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • źródła i wykładnia prawa podatkowego, 
 • finanse publiczne, 
 • rachunkowość jako źródło informacji podatkowej. 

Wykłady specjalizacyjne. Zakres merytoryczny obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonującego obecnie prawa podatkowego w aspekcie polskiej litery prawa jak i na gruncie uregulowań międzynarodowych: 

 • ordynacja podatkowa
 • materialne prawo podatkowe
 • kontrola skarbowa i podatkowa, 
 • prawo karne i skarbowe, 
 • prawo celne
 • orzecznictwo podatkowe ETS i NSA. 
 • międzynarodowe prawo podatkowe
 • prawo podatkowe w UE
 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w polskich i unijnych regulacjach w tym szczegółowa prezentacja poszczególnych kategorii podatków i opłat:
 • podatek dochodowy od osób fizycznych, 
 • podatek dochodowy od osób prawnych, 
 • podatek od towarów i usług, 
 • podatek akcyzowy, 
 • podatki i opłaty lokalne 

Szczegółowy program studiów:

Przedmiot

Ilość godzin

Źródła i wykładnia prawa

8

Finanse publiczne

16

Rachunkowość jako źródło informacji podatkowej

16

Ordynacja podatkowa – zobowiązania podatkowe i zabezpieczenie ich wykonania

16

Kontrola podatkowa i skarbowa – przestępstwa i wykroczenia skarbowe

12

Prawo karne i skarbowe

8

Orzecznictwo podatkowe NSA i ETS

4

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w polskich i UE regulacjach

16

Międzynarodowe prawo podatkowe

12

Prawo podatkowe w UE

8

Podatek dochodowy od osób fizycznych

12

Podatek dochodowy od osób prawnych

12

Podatek od towarów i usług

16

Podatek akcyzowy

8

Prawo celne

16

Podatki lokalne – rolny, leśny. od nieruchomości, podatek katastralny, podatek od środków transportowych

4

Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa

4

Podatek od spadków i darowizn

8

Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym

4

Zasady prowadzenia ksiąg handlowych i ewidencji podatkowej - dokumentacja rachunkowa i podatkowa

8

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+