PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zapraszamy na wykład Profesora dr MURATA TUMAYA z Uniwersytetu Medeniyet

Drukuj

Wykład odbędzie się już 16 kwietnia i poruszy kwestię Statusu prawnego uchodźców w Europie oraz Turcji: aktualne kwestie i problemy.

Katedra Prawa i Administracji oraz Koło Naukowe Prawa i Administracji mają zaszczyt zaprosić na wykład gościnny Profesora dr MURATA TUMAYA z Uniwersytetu Medeniyet (Stambuł, Turcja) dot.

 Statusu prawnego uchodźców w Europie oraz Turcji: aktualne kwestie i problemy /Legal status of refugees in Europe and Turkey: Recent Issues

Termin wykładu: 16 kwietnia 2016 (sobota)
Godzina: 12:00 – 13:30
Miejsce wykładu: Aula AVI (budynek A), GWSH Katowice
Prowadzący: Prof. dr MURAT TUMAY
Uczelnia: Istanbul Medeniyet University, Turcja
Wprowadzenie: Kierownik Katedry Prawa i Administracji w GWSH Prof. Andrzej Bisztyga

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Wykład prowadzony będzie w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski.

Prof. Dr Murat Tumay jest Profesorem w dziedzinie Prawa Konstytucyjnego oraz Praw Człowieka. Ukończył Uniwersytet w Ankarze na Wydziale Prawa. Zanim rozpoczął pracę jako wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Selcuk w Turcji, ukończył studia na Uniwersytecie Essex oraz Leicester w Wielkiej Brytanii z tytułem doktora. Odbywał stypendium badawcze jako honorowy pracownik naukowy na Uniwersytetach w Leicester, Durham oraz Glasgow od 2007 do 2010r. W 2005r. pracował jako praktykant w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Jest głównym założycielem oraz Kierownikiem Centrum Praw Człowieka Uniwersytetu Selcuk. Dr Murat Tumay prowadzi badania naukowe w dziedzinach Prawa Konstytucjonalnego, Międzynarodowych Praw Człowieka, wolności wyznania, religii oraz prawa, tworzenia konstytucji oraz Rządów Prawa. Pracował nad wieloma projektami badawczymi finansowanymi przez UNDP, Radę Europy, Unię Europejską, Oxford Univeristy Press, Brytyjską Radę Nauk Humanistycznych, Turecką Radę Badawczą (TÜBİTAK) oraz Turecką Akademię Sprawiedliwości. Obecnie pracuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Selcuk jako wykładowca Prawa Konstytucjonalnego oraz jako Kierownik Centrum Praw Człowieka, jak również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Medeniyet w Stanbule. Jest autorem wielu książek oraz artykułów naukowych. Przedstawiał prezentacje oraz wygłaszał przemówienia podczas konferencji w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Japonii, Włoszech, Hiszpanii, Dubaju, Polsce, i wielu innych. Jest członkiem oraz kierownikiem wielu Pozarządowych Organizacji, takich jak Brytyjskie Stowarzyszenie Znawców Prawa, Turecko-Brytyjskie Stowarzyszenie Mecenasów, Stowarzyszenie Radców Praw Człowieka w Londynie, Stowarzyszenie Obrońców Praw Człowieka w Strassburgu oraz Stowarzyszenie Badań Naukowych i Solidarności.

 

INVITATION to Lecture of Professor Dr MURAT TUMAY

Department of Law and Administration studies together with Research Association of Law and Administration have the pleasure of inviting students and staff of Katowice School of Economics to a keynote lecture of Professor dr MURAT TUMAY from Istanbul Medeniyet University (Turkey) entitled:

Legal status of refugees in Europe and Turkey: Recent Issues

Date: 16 April 2016 (Saturday)

Time: 12:00 – 13:30

Venue: lecture hall AVI (building A), GWSH Katowice

Lecturer: Professor dr MURAT TUMAY

Introduction: The Chairman of Law and Administration Department Professor Andrzej Bisztyga

University: Istanbul Medeniyet University, Turkey

Participation in the lecture is free of charge.

Please find below a brief profile of keynote lecturer:

Assistant Prof Murat Tumay is a professor of Constitutional and Human Rights Law at İstanbul Medeniyet University, Law Faculty. He graduated from Ankara University Law Faculty. Before starting as lecturer at Selcuk University Law Faculty in Turkey he has completed his LLM and Ph.D studies at Essex University and Leicester University respectively, both in UK. He has worked as Honorary Research Fellow at Leicester University, Durham University and Glasgow University from 2007 to 2010. In 2004 he has worked at City University of New York as a visiting research fellow. In 2005 he has worked as a legal trainee at European Court of Human Rights. He has established and is directed Human Rights Centre at Selcuk University. He is working extensively on Constitutional Law, International Human Rights Law, freedom of expression, religion and law, constitution making and Rule of Law. He has worked on various Research projects that have been financed by UNDP, Council of Europe, European Union, Oxford University Press, UK Arts and Humanities Council, Turkish Research Council (TÜBİTAK) and Turkish Justice Academy. He currently is based at Selçuk University Law Faculty as a lecturer in Constitutional Law and Director of Human Rights Centre and seconded at Law Faculty of İstanbul Medeniyet University. He has published a number of books, Reviewed journal Articles and edited books. He has presented in Conferences specifically in USA, UK, France, Germany, Japan, Italy, Spain, Dubai, Poland and others. He is member and director in a number of Non Gorvernmental Organizations including UK Society of Legal Scholars, Turkish-British Lawyers Association, London based Human Rights lawyers Association, Strasbourg based Human Rights Defenders Association and Academic Research and Solidarity Association.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+