PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Współpraca GWSH z Centrum Naukowo-Biznesowym „Al Farabi – Kopernik”

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zadeklarowała instytucjonalne uczestnictwo w działalności kazachstańsko-polskiego Centrum Naukowo-Biznesowego „Al-Farabi-Kopernik”

Jednym z członków-współzałożycieli Centrum został prof. dr hab. Andrzej Bisztyga z naszej Uczelni. Centrum ma skupiać polityków, naukowców-ekspertów, przedstawicieli biznesu, działaczy publicznych i publicystów z Kazachstanu i Polski. Cel Centrum to rozwój stosunków kazachstańsko-polskich w sferze edukacji, nauki, ochrony środowiska i współpracy gospodarczej. 

GWSH jest Uczelnią, która już posiada bogate doświadczenie w rozwijaniu kontaktów naukowych  z ośrodkami akademickimi  w Kazachstanie, między innymi w zakresie wymiany pracowników akademickich, realizacji stworzonego dla studentów z Kazachstanu programu studenckiego „Exchange My World”, czy wspólnych kazachstańsko-polskich publikacji naukowych.

 


СОТРУДНИЧЕСТВО ВЕРХНЕСИЛЕЗСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  ИМ. В. КОРФАНТОГО С НАУЧНЫМ БИЗНЕС ЦЕНТРОМ «АЛЬ ФАРАБИ- КОПЕРНИК».

Верхнесилезский экономический университет им. В. Корфантого в г. Катовице заявил о намерении стать институциональным членом казахстанско-польского Научного Бизнес Центра «Аль Фараби- Коперник». Одним из членов – соучредителей стал проф. др. Анджей Биштига из нашего университета. 


Центр будет объединять политиков, ученых-экспертов, представителей бизнеса, общественных активистов и журналистов из Казахстана и Польши.
Целью Центра является развитие казахстанско-польских отношений в области образования, науки, охраны окружающей среды и экономического сотрудничества.


Верхнесилезский экономический университет имеет богатый опыт в области развития научных контактов с академическими институтами  в Казахстане, в том числе в сфере обмена профессорско-преподавательским составом, реализации, созданной для студентов из Казахстана программы студенческого обмена „Exchange My World”, или совместных казахстанско-польских научных публикаций.

 

Zdjęcie ze spotkania w dniu 16 stycznia br w w Warszawie, inaugurującego działalność Centrum Al-Farabi-Kopernik. Na zdjęciu m.in.: prof. Stanisław Sulowski, prof. Jacek Sobczak, przewodniczący Kazachstańsko-Polskiej Platformy Partnerstwa Yerik Primbetov, prof. Lech Gardocki, Prof. Marek Chmaj, prezes Wydawnictwa Adam Marszałek dr Adam Marszałek, JE Ambasador Republiki Kazachstanu w Warszawie Yerik Utembayev, prof. Tadeusz Bodio, prof. Andrzej Bisztyga oraz prezes Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz.

Фотография из встречи в Варшаве, открывающей деятельность Центра «Аль Фараби-Коперник», которая состоялась 16 января 2015г. На фотографии: проф. Станислав Суловски, проф. Яцек Собчак, председатель казахстанско-польской платформы сотрудничества Ерик Примбетов, проф. Лех Гардоцки, проф. Марек Хмай,  президент издательства «Adam Marszałek» - др. Адам Маршалек, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в в Варшаве Ерик Утембаев, проф. Тадеуш Бодио, проф. Анджей Биштига и президент Союз польских писателей Марек Вавжкевич.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+