PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Współpraca GWSH z Ambasadą Republiki Kazachstanu

Drukuj

W dniu 7 maja br. naszą Uczelnię odwiedził dostojny gość w osobie Pana Yerika Utembayeva – Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wizyta stanowiła kontynuację wcześniejszych kontaktów i skutkowała podpisaniem listu intencyjnego między Ambasadą Republiki Kazachstanu w Warszawie a Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową o współpracy przy wspieraniu mobilności akademickiej, którą w imieniu Uczelni podpisał Prorektor prof. Andrzej Bisztyga. 

Podczas spotkania zaprezentowano obecnie aktywnie i szeroko realizowaną współpracę Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej z uczelniami kazachstańskimi oraz zainicjowano udział naszej Uczelni w projekcie o charakterze ekonomiczno-edukacyjnym. Ponadto, Pan Ambasador Yerik Utembayev spotkał się z pracownikami Działu Współpracy z Zagranicą GWSH w osobach pań: Barbary Jałmużniak, Jolanty Cop-Petrovej oraz Anny Brożek.

Do oczekiwanych efektów współpracy z Ambasadą Republiki Kazachstanu w zakresie wspierania mobilności akademickiej zalicza się m.in. ułatwianie pozyskiwania nowych partnerów - prestiżowych uczelni wyższych z Kazachstanu, z którymi Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa będzie mogła współpracować w obszarze edukacyjno-naukowym, jak również współpraca naukowa wieńczona wspólnymi naukowymi publikacjami.

Co roku gościmy na Uczelni kazachstańskich studentów realizujących edukacyjny program Exchange My World lub praktyki zawodowe, jak również dydaktyków i doktorantów, odbywających staże naukowe indywidualnie dopasowywanie do profilu naukowego stażysty. List intencyjny o współpracy stwarza możliwości intensyfikacji współpracy GWSH z Uczelniami w Kazachstanie.

 

7 мая 2014 г. наш Университет посетил выдающийся гость - Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Польша - г-н Ерик Мылтыкбаевич  Утембаев. Визит являлся продолжением предыдущих контактов, а его результатом было заключение письма о намерениях между Посольством Республики Казахстан в Варшаве и Верхнесилезским экономическим университетом им. В. Корфантого о устанавлении сотрудничества в области академической мобильности, который был подписан от имени университета проректором проф. д-р Анджеем Биштигой.

На встрече обсуждалось активное и широко развиваемое сотрудничество Верхнесилезского экономического университета им. В. Корфантого с казахстанскими высшими учебными заведениями, а также иницировано участие нашего университета в проекте экономическо-образовательного характера.  Кроме того, Посол Ерик Мылтыкбаевич Утембаев встретился с сотрудниками отдела международных связей GWSH – Барбарой Ялмужняк, Йолантой Цоп-Петровой и Анной Брожек.

К ожидаемым результатам сотрудничества с Посольством Республики Казахстан в Республике Польша относятся установление и укрепление научных и партнерских отношений с престижными университетами Казахстана, с которыми Верхнесилезский экономический университет будет сотрудничать в области образования и науки а также способствование осуществлению совместных научно-культурных и исследовательских проектов, завершаемых совместными публикациями.

Каждый год наш Университет приглашает казахстанских студентов, обучающихся по программе  «Exchange My World», или проходящих профессиональную практику, а также научных сотрудников и докторантов, проходящих научные стажировки, адаптированные к научному профилю обучающегося стажера. Письмо о намерениях предоставляет возможность интенсификации нашего сотрудничества с университетами в Казахстане.

 

Prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - prof. dr hab. Andrzej Bisztyga wraz z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej Panem Yerikiem Utembayevem.

Проректор Верхнесилезского Экономического Университета им. В. Корфантого в г. Катовице - проф. д-р. Анджей Биштига вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послoм Республики Казахстан в Республике Польша г-ном Ериком Мылтыкбаевичем Утембаевым

 

Prorektor prof. Andrzej Bisztyga
i Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce Pan Yerik Utembajev
wraz ze studentkami GWSH z Kazachstanu.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+