PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wizyta Rosyjskich partnerów w GWSH

Drukuj

W ubiegłym tygodniu Gośćmi naszej Uczelni byli Prorektorzy z dwóch rosyjskich uniwersytetów, reprezentujący „Uniwersytet Środkoworosyjski”.

W GWSH gościli: prof. Sergey Volkhin – Prorektor Tulskiego Instytutu Zarządzania i Biznesu im. N.D.Demidowa w Tule oraz prof. Valerij Krutikov – prorektor ds. naukowo-metodycznych Instytutu Zarządzania, Biznesu i Technologii w Kałudze, reprezentujący zarazem konsorcjum „Uniwersytet Środkoworosyjski”, skupiający siedem uniwersytetów regionu Środkowej Rosji oraz Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

W dniu 9 czerwca br. Panowie Rektorzy spotkali się z Prorektorem GWSH prof. dr hab. Andrzejem Bisztygą. W spotkaniu brały także udział Panie: dr hab. Dorota Chudy-Hyski z Katedry Turystyki oraz mgr Barbara Jałmużniak i mgr Jolanta Cop-Petrova z Działu Współpracy z Zagranicą. Na spotkaniu omawiano propozycje konkretnych, kolejnych form współpracy między GWSH a naszymi rosyjskimi partnerami. Efektem rozmów jest podpisanie porozumień rozszerzających dotychczasowe ramy międzyuczelnianej współpracy.

 

ВИЗИТ РОССИЙСКИХ ПАРТНЕРОВ В GWSH

На прошлой неделе в нашем университете гостили Проректора двух российских университетов: проф. др. Сергей Вольхин, проректор Тульского Института Управления и Бизнеса им. Н. Д. Демидова в г. Тула и проф. др. Валерий Крутиков, проректор по научно - методологической работе Института Управления, Бизнеса и Технологий в г.Калуга, представляющий одновременно консорциум «Среднерусский Университет», объединяющий семь университетов региона Средней России и Верхнесилезский экономический университет им. В. Корфантого в г. Катовице.

9 июня текущего года гости встретились с Проректором GWSH проф. др. Анджеем Биштигой. Во встрече участие приняли также др. Дорота Худы-Хыски из кафедры Туризма, мгр Барбара Ялмужняк и мгр Йоланта Цоп-Петрова из Отдела Международных Связей. Во время встречи обсуждались предложения конкретных               и очередных форм сотрудничества между GWSH, а нашими российскими партнерами. Результатом переговоров является заключение соглашений, расширяющих нынешние рамы межуниверситетского сотрудничества.

 

Od lewej: Prorektor Uniwersytetu w Tule prof. Serdey Volkhin, Prorektor GWSH w Katowicach prof. dr hab. Andzrej Bisztyga, Prorektor Uniwersytetu w Kałudze prof. Valerij Krutikov.

 

Od lewej: mgr Barbara Jałmużniak (DWZ GWSH), prorektor prof. Sergey Volkhin, prorektor prof. Valerij Krutikov i mgr Jolanta Cop-Petrova.

 

mgr Jolanta Cop-Petrova w otoczeniu rosyjskich prorektorów: prof. Sergeya Volkhina z Uniwersytetu w Tule oraz prof. Valerija Krutikova z Uniwersytetu w Kałudze.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+