Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Udział GWSH w sejmowej konferencji 9–11 kwietnia 2014

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa współpracowała przy organizacji konferencji a jej pracownicy wzięli w niej aktywny udział.

     W dniach 9-11 kwietnia br. w budynkach i salach Sejmu RP, z okazji 55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45. rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność / VIth International Conference Celebrating 55th Anniversary of Establishing of the European Court on Human Rights and 45th Anniversary of the American Convention on Human Rights”. W trakcie otwarcia konferencji, radca ministra w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Gennewie Pan Jerzy Burski, odczytał przesłanie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka - Pani Novanethem Pillay.

    Inicjatorem i organizatorem sejmowej konferencji - podobnie jak i wszystkich jej wcześniejszych edycji - jest prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, który konferencję uroczyście otworzył oraz koordynował pracę czterech sesji plenarnych oraz osiemnastu paneli dyskusyjnych. Prorektor GWSH prof. dr hab. Andrzej Bisztyga przedstawił referat pt. „ Wolność jednostki a zagrożenie terroryzmem w ujęciu Sądu Najwyższego USA”, jak również przewodniczył sesji plenarnej pt. „ Problemy efektywności ochrony praw człowieka / Problems of the Effectivness of the Protection of Human Rights” oraz panelowi dyskusyjnemu pt. “Ochrona prawa do godności i prywatności / Protection of Right to Dignity and Privacy”. Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych GWSH prof. dr hab. Janusz Sztumski wygłosił referat pt. „Refleksje wokół prawa człowieka i obywatela”. Współpracujący z naszą Uczelnią dr Bogdan Przywora swoje wystąpienie poświęcił próbom oceny i podsumowania działalności Rzecznika Praw Dziecka. Z ramienia naszej Uczelni wystąpienie pt. „Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako czynnik kształtowania kultury prawnej współczesnego społeczeństwa”, przedstawiła przebywająca w GWSH na stażu naukowym doc. dr Aliya Orazaliyeva z Uniwersytetu Państwowego w Szymkencie w Kazachstanie. Jej opiekunem naukowym w naszej Uczelni jest prof. Andrzej Bisztyga. Ponadto, w gronie referentów znaleźli się między innymi: prof. Luca Mezetti (Scuola Superiore di Studi Giuridici Bologna, Italy), prof. Noel Cox (Aberystwyth University, United Kingdom), prof. Herbert Schambeck, Johaness Kepler University Linz, Austria), prof. Heribert Koeck (Johaness Kepler University, Linz, Austria), JUDr Eduard Barany (Slovenska Akademie Vied, Slovakia), prof. Wim J.M. Voermans (Leiden University, The Netherlands), ambasador dr Piotr Świtalski (Sekretariat Generalny Rady Europy), (prof. Jacek Sobczak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), prof. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Wrocławski), prof. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski), prof. Wojciech Saletra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

     Konferencję cechował olbrzymi rozmach, wzięło w niej udział około 300 uczestników z całego świata, w tym ze Zjednoczonego Królestwa, Austrii, Włoch, Holandii, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Brazylii, Słowacji. Zapowiedziano publikację materiałów konferencyjnych. Nasi pracownicy reprezentujący nauki prawne od dłuższego czasu w różnych formach współpracują z izbami polskiego parlamentu.

 

Sesja plenarna konferencji. Od lewej: Na mównicy prof. Andrzej Bisztyga, za stołem prezydialnym: doc. Aliya Orazaliyeva, prof. Jacek Sobczak, prof. Viktor Rudenko, prof. Fedorenko, prof. Bogusław Banaszak, prof. Jerzy Jaskiernia, prof. Heribert Koeck, prof. Luiz Guilherme Arcao Conci.

 

Prof. Andrzej Bisztyga przedstawia referat poświęcony Sądowi Najwyższemu USA.

 

Prof. Andrzej Bisztyga i mgr Daniel Wojtczak w kuluarach obrad.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+