PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Bezpłatne szkolenie dla studentów GWSH

Drukuj

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych.”

Szkolenie: 45 h (20h wykładów, 25h warsztatów)

 

Prowadzenie:

 • dr Lidia Godzwon - psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień, certyfikowany specjalista zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych , prezes stowarzyszenia,
 • mgr Jarosław Bugaj – psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień;
 • mgr Anna Kulikowska- psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień;
 • mgr Katarzyan Różańska – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień

 

Program:

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji:

 1. Ogólna charakterystyka uzależnienia.
 2. Uzależnienia behawioralne
 3. Profilaktyka  uzależnień behawioralnych w tym problemowego i patologicznego hazardu
 4. Psychoterapia w uzależnieniach behawioralnych
 5. Kontakt i relacja terapeutyczna
 6. Motywacja do zmiany a opór w kontakcie z klientem uzależnionym behawioralnie

 

Założenia i cele przedmiotu: 

Po zakończeniu zajęć student powinien posiadać wiedzę na temat :współczesnych definicji uzależnienia behawioralnego

 • rodzajów  uzależnień behawioralnych
 • przyczyn uzależnienia
 • kryteriów diagnostycznych uzależnień behawioralnych 
 • wpływu uzależnień behawioralnych na różne sfery życia
 • mechanizmów uzależnienia
 • współczesnych nurtów w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie
 • metod leczenia osób uzależnionych behawioralnie
 • współczesnych trendów w profilaktyce oraz teoretycznych oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych
 • podstaw teoretycznych poziomów profilaktyki i strategii realizacyjnych na określonych poziomach profilaktyki odnosząc ja do uzależnień behawioralnych
 • czynników ryzyka i czynnikach chroniących w uzależnieniach behawioralnych
 • współczesnych podejść w psychoterapii uzależnień behawioralnych
 • rodzajów psychoterapii w uzależnieniach behawioralnych
 • metod psychoterapii w uzależnieniach behawioralnych
 • modeli leczenia uzależnień behawioralnych
 • podstawowych form pomocy uzależnionym behawioralnie
 • specyfiki kontaktu terapeutycznego z osobą uzależnioną behawioralnie
 • metod i technik pracy z osoba uzależnioną behawioralnie
 • specyfiki pracy nad motywacją pacjenta uzależnionego behawioralnie
 • metod i technik motywacyjnych

 

Po zakończeniu zajęć student powinien posiadać umiejętności:

 • rozpoznawania objawów uzależnień behawioralnych
 • rozumienia związków pomiędzy zmianami w zachowaniu a rozwojem uzależnienia behawioralnego
 • rozumienia wpływu uzależnienia behawioralnego na poszczególne sfery życia
 • analizy rozwiązań profilaktycznych pod kątem współczesnych problemów uzależnienia
 • rozumienia związków pomiędzy funkcjonowaniem jednostki a rozwojem uzależnieni
 • budowania i realizowania określonych strategii profilaktycznych związanych z  uzależnieniami behawioralnymi
 • rozpoznawania czynników ryzyka i czynników chroniących oraz umiejętność wykorzystania ich do zatrzymania pogłębiania się skutków związanych z uzależnieniami behawioralnymi
 • operowania wiedzą interdyscyplinarną dotyczącą psychoterapii uzależnień behawioralnych
 • rozumienia metod i modeli psychoterapii uzależnień behawioralnych
 • rozpoznawania problemu i kierowania osób uzależnionych do odpowiednich placówek specjalistycznych
 • budowania relacji z osobą uzależnioną behawioralnie
 • rozpoznawania zagrożeń i stosowania strategii interwencyjnych związanych z uzależnieniem behawioralnym
 • nawiązywania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, planowania i efektywnej pracy nad motywacją pacjenta uzależnionego behawioralnie do podjęcia leczenia
 • przeprowadzenia wywiadu motywacyjnego

  

W efekcie zajęć student powinien:

 • refleksyjnie postrzegać rzeczywistość  społeczną pod kątem występujących w  niej zagrożeń związanych z uzależnieniem behawioralny
 • posiadać gotowość do samodzielnego zgłębiania tematu
 • akceptować konieczność głębszych poszukiwań empirycznych i teoretycznych zmierzających o zminimalizowania skutków uzależnień behawioralnych
 • posiadać gotowość do wprowadzania oddziaływań profilaktycznych dotyczących uzależnień behawioralnych
 • posiadać gotowość do współpracy ze specjalistami w dziedzinie uzależnienia
 • posiadać gotowość do współpracy ze specjalistycznymi placówkami terapii uzależnień
 • posiadać gotowość do pracy i nawiązywania kontaktu z osobami uzależnionymi  behawioralnie
 • posiadać gotowość do pracy i motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia

 

UWAGA! po ukończeniu szkolenia studenci otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia „W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych.”

 

Zajęcia rozpoczną się w październiku.

W zajęciach mogą wziąć udział studenci GWSH dowolnego kierunku studiów, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

 

Zapisy na adres: marta.stala@gwsh.pl.

W wiadomości proszę podać imię, nazwisko, nr telefonu oraz kierunek studiów.

UWAGA! Osoby uczestniczące w szkoleniu muszą posiadać status studenta z dn. rozpoczęcia szkolenia, czyli w październiku 2013 roku. Słuchacze studiów podyplomowych i absolwenci nie będą wpisywani na listę.

 

Program finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+