PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Stypendia dla studentów AG

Drukuj

Czy wiecie, że stypendia może otrzymać naprawdę szerokie grono studentów AG? Akademia Górnośląska przyznaje swoim studentom cztery świadczenia: stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stypendium specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami oraz jednorazowe zapomogi dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. O pomoc materialną mogą ubiegać się studenci kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Stypendia mogą otrzymywać studenci niezależnie od wieku, jednak nie dłużej niż przez 12 semestrów.

Stypendium Rektora przysługuje studentowi po ukończeniu pierwszego roku studiów, który do 30 września lub 31 marca zaliczył pełen rok studiów. Prawo do jego otrzymania ma student, który uzyska w ostatnim roku studiów wyróżniające wyniki w nauce lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Wszystkie osiągnięcia muszą dotyczyć ostatniego roku akademickiego. Stypendia dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% studentów z danego kierunku studiów. Średnia do celów przyznania stypendium jest średnią arytmetyczną obliczaną z ocen z wszystkich egzaminów i zaliczeń, które student otrzymał w ciągu ostatniego roku studiów. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta na okres do 10 miesięcy.

Więcej informacji nt. stypendium Rektora

 

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, którego wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium socjalne, na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Stypendia student może otrzymać przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Więcej informacji nt. stypendium socjalnym

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076). Stypendium to przyznawane jest na wniosek studenta na okres roku akademickiego lub semestru i nie jest uzależnione od jego sytuacji materialnej. Podstawą przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystawionego przez organ do tego uprawniony. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Więcej informacji nt. stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przez trudną sytuację życiową uzasadniającą przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego w formie zapomogi należy rozumieć ogół warunków, np. materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych, w jakich znalazła się rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb materialnych rodziny. Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym, np. pożarem, klęską żywiołową, utrata stałego źródła dochodu i inne. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Wniosek należy złożyć w terminie do 4 miesięcy od dnia, w którym student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim i ma charakter jednorazowej wypłaty.

Więcej informacji nt. zapomogi

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Świadczeń dla Studentów

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+