PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”

Drukuj

O przeciwdziałaniu bezrobociu mówił gość spotkania dr Andrzej Ziomek.

Spotkanie 18 stycznia w auli Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach  otworzyli wspólnie opiekunowie Koła - dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Daniel Wojtczak. Następnie poprosili zaproszonego gościa o zabranie głosu.

Gościem Koła Naukowego Prawa i Administracji był dr Andrzej Ziomek – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Stosunków Międzynarodowych i Ekonomii GWSH. Dr Andrzej Ziomek jest ekonomistą, autorem wielu publikacji (7 książek i ponad 50 artykułów), a także uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Doktor Andrzej Ziomek przedstawił wystąpienie pt. „Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach na przykładzie województwa śląskiego i opolskiego”.

Występujące od 1990 r. wysokie bezrobocie w Polsce charakteryzowało się dwucyfrowym wskaźnikiem stopy bezrobocia, tzn. że ok. 2 miliony (a w latach 2001-2004 ponad 3 miliony) Polaków pozostawało bez pracy.           

Instytucje, które ustawowo zajmują się rynkiem pracy, tj. publiczne służby zatrudnienia, nie w pełni okazały się być skuteczne przy przeciwdziałaniu bezrobociu i jego skutkom. Dlatego też, jak słusznie zauważył prelegent, istnieje potrzeba nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności jej art. 7 ust. 1, w myśl którego „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy”. Do wymienionych w tym przepisie zadań należałoby dopisać kolejne zadanie – przeciwdziałanie bezrobociu w oparciu o współpracę ze starostą i powiatowym urzędem pracy funkcjonującym na terenie danego powiatu. Tego rodzaju przepis ustawowy otwierałby drogę wójtom, burmistrzom i prezydentom miast do szerszych działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na swoim terenie. Brak takiego przepisu nie odpowiada obecnym realiom.

Taki przepis w nowelizowanej ustawie nie naruszałby art. 7 pkt 3 tej ustawy, mówiącego, że przekazanie gminie nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację. Ukazywałby gminom możliwości podejmowania działań na rzecz swoich bezrobotnych mieszkańców.

Jednocześnie z powyżej przedstawioną propozycją zmiany ustawy o samorządzie gminnym (z 8 marca 1990 r. z późniejszymi zmianami) trzeba zaproponować zmianę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z 20 kwietnia 2004 r.), dopisując w rozdziale 4 tej ustawy, przedstawiającym publiczne służby zatrudnienia, art. 9.2: „do zadań samorządu gminnego w zakresie polityki rynku pracy należy przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom w oparciu o współpracę ze starostą i powiatowym urzędem pracy funkcjonującym na terenie danego powiatu”.

Proponowane uzupełnienia 2 ustaw:

  1. sankcjonowałyby w pełni obecną rzeczywistość,
  2. umożliwiłyby szersze zaangażowanie się poszczególnych gmin (które do tej pory tego nie robiły) w przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom.

Zmiana (uzupełnienie) tych dwóch ustaw o proponowane zapisy w sposób kompleksowy porządkowałaby to, co dzieje się na współczesnym rynku pracy na poziomie – do tej pory słabo dostrzeganym – samorządu gminnego.

Podsumowując swoje wystąpienie dr Ziomek stwierdził, że pomimo tego, iż według stanu na koniec 2017 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosi 6,6 % to bezrobotnych jest ponad 1 milion i z tego powodu zaobserwować można tzw. „wyspy bezrobocia” – to grupy powiatów, na terenie których nadal występuje wysoka stopa bezrobocia – pomiędzy 20 a 30%.

Wystąpienie prelegenta stało się zarzewiem ożywionej dyskusji, podczas której padło wiele interesujących spostrzeżeń naukowych.

Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do zapoznania się z artykułami dra Andrzeja Ziomka zamieszczonymi w publikacji pt. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej. Samorząd terytorialny a rynki pracy, pod red. Bolesława M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016 r., w których to doktor przedstawił wyniki swoich 25-letnich badań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

 

Dr Andrzej Ziomek podczas swojego wystąpienia

 

Publikacja, w której znajdują się artykuły dra Andrzeja Ziomka

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+