PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Sekretarz Stowarzyszenia Polska-Rosja gościem GWSH

Drukuj

W dniu 14 października gościem Uczelni był specjalista do spraw wschodnich p. Bartosz Mendyk – sekretarz Stowarzyszenia Polska-Rosja, publicysta Gazety Prawnej, European Enterprise Network oraz telewizyjny komentator polityki wschodniej w TVP INFO i Polsat News.

Pan Bartosz Mendyk został przyjęty przez Rektora GWSH prof. Krzysztofa Szaflarskiego oraz Prorektora prof. Andrzeja Bisztygę. W spotkaniu uczestniczył również wykładowca GWSH specjalizujący się w problematyce wschodniej dr Stefan Dyrka.

Gość, który jest m.in. laureatem konkursu zorganizowanego dla dziennikarzy zagranicznych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kazachstanu, wziął także udział w spotkaniu ze Studentami przybyłymi do GWSH z Kazachstanu na semestralne studia w ramach programu „Exchange My World”. Jego inspirujące wystąpienie było poświęcone perspektywom rozwoju dwustronnej współpracy między Polską i Kazachstanem. W dyskusji wzięli udział wszyscy kazachscy Studenci: Raila Arkharova, Sholpan Kablanova, Aigerim Idryssova, Nadiya Akmoldanova, Igilik Batyrbek, Baidrakhmet Ybrayev, Aibek Nurakhmetkanov oraz prowadzący spotkanie prof. A.Bisztyga, dr S.Dyrka oraz pan Andzhey Skvarek z Działu Współpracy z Zagranicą, a zarazem opiekun studentów rosyjskojęzycznych. Studenci z kazachstańskich uniwersytetów im. Żansugurowa w Tałdy Korganie oraz im. Auezowa w Szymkencie reprezentują kierunki: finanse, zarządzanie oraz turystyka. Stąd dyskusja nad wystąpieniem p. Bartosza Mendyka oscylowała wokół zagadnień związanych z zarządem lokalnym oraz z perspektywami rozwoju turystyki w Kazachstanie. Pobyt kazachstańskich Studentów w GWSH stanowi przejaw wieloletniej już współpracy naszej Uczelni z akademickimi ośrodkami Kazachstanu

 

Секретарь Объединения Польша - Россия в гостях у Верхнесилезского Экономического Университета

Дня 14 октября этого года, наш университет посетил знаменитый специалист по восточным отношениям, господин Бартош  Мендык - Секретарь Объединения Польша - Россия, журналист „Gazeta Prawna", „European Enterprise Network” и телевизионный комментатор восточной политики в TVP INFO и Polsat News. Г-н Бартош Мендык был принят Ректором ВЭУ профессором Кшыштофом Шафларским, вместе с Проректором профессором Анджеем Биштыга. На встрече также присутствовал преподаватель ВЭУ, который специализируется на проблематике восточных стран доктор Стефан Дырка.

Почётный гость, является тоже победителем конкурса, организованного для иностранных журналистов со стороны Министерства Иностранных Дел Республики Казахстан, принял также участие в встрече со студентами из программы „ExchangeMyWorld”. Его вдохновенное выступление было посвящено развитию двустороннего сотрудничества между Польшей и Республикой Казахстан. В дискуссии приняли участие все студенты казахи, а именно Айбек Нурахметканов, Амина Тангирберген, Надия Акмолданова, Айгерим Идырысова, Байдрахмет Ыбраев, Шолпан Кабланова, Райла Архарова. Игилик Батырбек, а также профессор А. Биштуга, проводивший встречу, доктор С. Дырка, а также господин Анджей Скварек с Отдела сотрудничества с заграницей, который одновременно является опекуном русскоговорящих студентов. Студенты приехали с таких казахстанских университетов, как Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова  в Талдыкоргане, а также Южно-Казахстанский Государственный Университетим. М.Ауэзова в Шымкенте, в которых изучаются направления: финансы, менеджмент и туризм. Соответственно, дискуссия, после выступления професора Бартоша Мендыка, велась по поводу вопросов связанных с местным управлением, а также по поводу развития туризма в Республике Казахстан. Обучение казахстанских студентов в  ВЭУ является следствием многолетнего сотрудничества нашего университета с научными центрами Республики Казахстан.

 

W gabinecie Rektora. Od lewej: Rektor GWSH prof. Krzysztof Szaflarski, pan Bartosz Mendyk, Prorektor GWSH prof. Andrzej Bisztyga oraz dr Stefan Dyrka

В кабинете Ректора. Слева Ректор ВЭУ, проф. Кшыштоф Шафларски, г-н Бартош  Мендык, Проректор ВЭУ проф. Анджей Биштыга и д-р Стефан Дырка.

 

Spotkanie w sali Senackiej: uczestnicy spotkania wraz ze studentami z Kazachstanu.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+