PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Reprezentacja GWSH na konferencji w Sejmie RP

Drukuj

W dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Sejmu RP odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej.

Konferencja ta została zorganizowana z okazji 70. rocznicy powstania Rady Europy, 10-lecia wejścia w życie Traktatu z Lizbony i 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Organizatorem konferencji był Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Na konferencję licznie przybyli przedstawiciele nauki z całej Polski, a także goście ze Słowacji, Republiki Kazachstanu, Rosji i Ukrainy. Obrady były tłumaczone symultanicznie na język polski, rosyjski i angielski.

Konferencja była doniosłym naukowo i prestiżowym wydarzeniem, w którym aktywnie uczestniczyli pracownicy naukowi GWSH. Podczas sesji plenarnej kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. GWSH wygłosił referat pt. Kryzys demokracji liberalnej a pojęcie demokratycznego państwa prawnego oraz przewodniczył kolejnej sesji plenarnej poświęconej obliczu kryzysu demokracji liberalnej we współczesnym świecie. Natomiast prof. nadzw. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, (GWSH, członkini Rady Polityki Pieniężnej), zaprezentowała wystąpienie pt. Uwarunkowania prawne suwerenności Narodowego Banku Polskiego w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Z kolei dr Stefan Dyrka, prof. GWSH, przedstawił referat zatytułowany Międzynarodowy kapitał ludzki w rozwoju globalnej ekonomiki.  

Ze względu na dużą liczbę uczestników po sesjach plenarnych obrady poświęcone zagadnieniom szczegółowym odbywały się w zespołach. W ramach tych zespołów dyskusyjnych swoje referaty przedstawili kolejni pracownicy Katedry Prawa i Administracji GWSH: prodziekan ds. kierunków prawo i administracja GWSH dr Katarzyna Płonka-Bielenin: Rozwiązania prawne w zakresie koordynacji działań antykryzysowych – wybrane zagadnienia, dr Aleksandra Stopová-Kozioł: Prawo do sądu a instytucja oczywiście bezzasadnego powództwa w postępowaniu cywilnym w świetle proponowanych zmian. Kryzys demokracji liberalnej, dr Daniel Wojtczak: Kryzys demokracji liberalnej wyzwaniem dla Rady Europy, pełnił również funkcję sekretarza konferencji. Pracownicy naszej Uczelni byli inicjatorami, jak i uczestnikami ożywionej dyskusji, która zwieńczała obrady.  

Pracownikom naukowym towarzyszyli również absolwenci GWSH, którzy uzyskali tytuły magistra prawa w 2018 r., a obecnie przygotowują rozprawy doktorskie pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Bisztygi. Wśród nich znaleźli się: mgr Barbara Paw, która zaprezentowała referat pt. Zagrożenia wynikające z kryzysu demokracji liberalnej dla niezależności władzy sądowniczej oraz mgr Witold Kotulski, który wygłosił referat pt. Ograniczenia w prawie dostępu do zawodów prawniczych a prawa człowieka w kontekście ustawy z 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dzięki uprzejmości Organizatorów, w tegorocznej konferencji mogli również uczestniczyć członkowie funkcjonującego na naszej Uczelni Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”. Byli to m.in.: Wojciech Magierowski, Maciej Rosa, Weronika Zielińska, Maciej Barczyk, Kacper Kula, Dominik Janoszek, Agata Tarabuła, Anna Paszek i Aleksandra Skalska. Studenci z dużym zainteresowaniem przysłuchiwali się obradom, a dodatkowo mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia nowych doświadczeń.

Nasza naukowa reprezentacja stanowiła dobrze postrzeganą część grona ponad 250 uczestników konferencji. Konferencja objęła 4 sesje plenarne oraz 13 zespołów dyskusyjnych. Wygłoszono ponad 200 referatów, które zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej. 

I sesja plenarna pt. Oblicza kryzysu demokracji liberalnej we współczesnym świecie, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Bisztygi. Od lewej: prof. dr hab. Jerzy Wiatr (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie; Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich), prof. dr hab. Walerij Bebyk (prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych w Kijowie, Ukraina), prof. Omirali Zhalairi (rektor Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w kazachstańskiej Ałmacie, prof. Andrzej Bisztyga (GWSH w Katowicach). 

 

Zespół dyskusyjny poświęcony problemom ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. Od lewej: Andrey Valentinovich Nemirovsky (Rada Najwyższa Ukrainy), sekretarz konferencji - dr Daniel Wojtczak (GWSH w Katowicach), dr Andrey Aleksandrovich Falkovsky (Regionalny Instytut Administracji Publicznej w Odessie, Ukraina) oraz prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach). 

 

Absolwenci kierunku prawo w GWSH podczas sesji plenarnej, po lewej mgr Barbara Paw, po prawej mgr Witold Kotulski.

 

Członkowie KNPiA podczas obrad w sali kolumnowej.

 

Pracownicy naukowi GWSH wraz ze studentami – członkami Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA” przed wejściem do Senatu RP.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+