PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prof. Andrzej Bisztyga na Seminarium w Senacie RP

Drukuj

W dniu 9 lipca br w Senacie RP odbyło się seminarium pt. „Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych”.

Organizatorami seminarium były Komisja Ustawodawcza Senatu RP,  Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, Ambasada Kazachstanu w Warszawie oraz Rada ds. Rozwoju i Współpracy Kazachstańsko – Polskiej Platformy Partnerstwa, w której uczestniczy nasza Uczelnia.

Prorektor GWSH prof. dr hab. Andrzej Bisztyga wygłosił referat poświęcony samorządowi terytorialnemu w Kazachstanie, wskazując na możliwości adaptacji polskich rozwiązań samorządowych w planowanej reformie ustroju lokalnego w tym kraju. Prof. A.Bisztyga podniósł również, że w optyce europejskiej samorząd terytorialny stanowi jeden z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego.

Kolejnym panelom dyskusyjnym przewodniczyli Przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej dr Piotr Zientarski oraz Ambasador Kazachstanu w Polsce dr Yerik Utembaev. W seminarium uczestniczyła także delegacja izby pierwszej parlamentu Kazachstanu – Mażylisu, której przewodniczył jej wiceprzewodniczący Sergey Dyachenko.

  

9 июля 2014г. в Сенате Республики Польша состоялся семинар «законодательный опыт Польши и Казахстана в области политики самоуправления и национальных меньшинств»

Организаторами семинара являлись Законодательный Комитет Сената Республики Польша, Комитета по Местному Самоуправлению и  Государственной Администрации Сената Республики Польша, Посольство Республики Казахстан в Варшаве и Совет по развитию и сотрудничества казахско-польской платформы партнерства, в которой участвует наш университет.

Проректор Верхнесилезского экономического университета им. В. Корфантого в г. Катовице – проф. др. Анджей Биштига выступил с рефератом, посвященным территориальному самоуправлению в Республике Казахстан, указывая возможности адаптировать польские самоуправленческие решения в планированной реформе локального строя в этом государстве. Проф. А. Биштига подчеркнул, что в европейском контексте территориальное самоуправление является одним из фундаментов гражданского общества.

Следующим дискуссионным панелям председательствовали- Председатель Законодательного Комитета Сената др. Пиотр Зентарски  и Посол Республики Казахстан в Польше – др. Ерик Утембаев. В семинаре участие приняли также: представители  первой палаты  парламента Казахстана - Мажилиса под председательством вице-президента Сергея Дьяченко.

 

Prorektor GWSH prof. dr hab. Andrzej Bisztyga wygłasza referat poświęcony zagadnieniom samorządu terytorialnego w Republice Kazachstanu.

Za stołem od lewej: Deputowany Mażylisu Selikszan Kanajev, Wiceprzewodniczący  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Andrzej Matusiewicz, Ambasador dr Yerik Utembaev, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu dr Piotr Zientarski, Wiceprzewodniczący Mażylisu Sergey Dyachenko, Wicemarszałek Senatu Jan  Wyrowiński, Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz  Deputowani Mażylisu Nurłan Żałyzbekov i Anatol Makowski.

 

Проректор Верхнесилезского экономического университета им. В. Корфантого в г. Катовице – проф. др. Анджей Биштига выступает с рефератом, посвященным проблемам территориального самоуправления в Республике Казахстан.

За столом с левой стороны: Депутат Мажилиса Селикшан Канаев, Вице-президент Комитета по местному самоуправлению и государственной администрации Сената Анджей Матусевич, Посол Республики Казахстан д-р Ерик Утембаев, Председатель Законодательного Комитета Сената д-р Пиотр Зентарски, Заместитель Председателя Мажилиса Сергей Дяченко, Вице-Маршал Сената Ян Вывроньски, Вице-Маршал Сейма Еугенюш Гжещак и Депутаты Мажилиса  Нурлан Жалызбеков и Анатолий Маковский.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+