PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wręczenie po raz pierwszy „Nagrody im. Profesora Jerzego Trzcienieckiego”

Drukuj

Ustanowiona przez Władze GWSH „Nagroda im. Profesora Jerzego Trzcienieckiego za wybitny wkład w teorię i praktykę zarządzania” przyznana pierwszemu jej laureatowi.

W dniach od 10 do 12 listopada br. miała miejsce ogólnopolska konferencja pt. „Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw” zorganizowana pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN przez Uniwersytet Ekonomiczny im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) Oddział w Poznaniu. Konferencja odbyła się w obiekcie pałacowym w miejscowości Obrzycko, byłej rezydencji rodziny Raczyńskich, a obecnie Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  

Program konferencji obok sesji plenarnej obejmował również uroczystą sesję jubileuszową poświęconą życiu i działalności naukowej Profesora Uniwersytetu Gdańskiego, Prof. zw. dr hab. Bogdana Nogalskiego, dr h.c., wieloletniego przewodniczącemu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania oraz członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a także Profesor Honoris Causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W trakcie jubileuszowej sesji, laudację na cześć Jubilata wygłosiła Prof. zw. dr hab. Maria Romanowska – Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po wygłoszeniu laudacji, przedstawiciele poszczególnych ośrodków akademickich reprezentujących nauki o zarządzaniu, wręczali Jubilatowi okolicznościowe listy gratulacyjne oraz pamiątkowe upominki.

W imieniu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach głos zabrali JM Rektor GWSH prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski oraz Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu GWSH, Prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita, dr h.c., którzy niezależnie od listu gratulacyjnego wręczyli Jubilatowi ustanowioną przez Władze GWSH Nagrodę im. Prof. zw. dr hab. Jerzego Trzcienieckiego, ekonomisty żyjącego w latach 1920-2014, jednego z czołowych twórców polskiej szkoły organizacji i zarządzania.

Profesor Jerzy Trzcieniecki był związany przede wszystkim z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, jednakże ostatnie 18 lat swojej działalności naukowej i dydaktycznej związał ściśle z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. W. Korfantego w Katowicach oraz z jej Wydziałem Zarządzania w tym szczególnie z Katedrą Zarządzania i Marketingu, którą współtworzył i w której był zatrudniony.

„Nagroda im. Profesora Jerzego Trzcienieckiego za wybitny wkład w teorię i praktykę zarządzania” - dzieło znanego śląskiego artysty-rzeźbiarza Bogumiła Burzyńskiego - ustanowiona przez Władze GWSH w rok po śmierci Profesora, zgodnie z jej ideą, będzie co rocznie przyznawana decyzją Senatu GWSH, dwóm osobom, tj.: wybitnej postaci reprezentującej środowisko akademickie związane z naukami o zarządzaniu oraz wybitnemu praktykowi reprezentującemu środowisko gospodarcze.

Pierwszym laureatem „Nagrody im. Profesora Jerzego Trzcienieckiego za wybitny wkład w teorię i praktykę zarządzania” został właśnie wspomniany wcześniej Jubilat - Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski dr h.c., co przyjęte zostało z dużym uznaniem przez obecnych na konferencji licznych czołowych przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego reprezentującego nauki o zarządzaniu oraz nauki pokrewne.

Czcigodnemu Jubilatowi jeszcze raz gratulujemy otrzymania tej Nagrody.

 

„Nagroda imienia Prof. Jerzego Trzcienieckiego
za wybitny wkład w teorię i praktykę zarządzania”

 

 

Profesor Jerzy Trzcieniecki

 

Prof. zw. dr hab. Jerzy Trzcieniecki, dr h.c. (10.05.1920 – 26.01.2014) – nestor polskiej nauki o zarządzaniu, wybitny teoretyk i praktyk organizacji i zarządzania, wywodzący swoją twórczość naukową z klasycznej polskiej szkoły zarządzania, wychowawca kilku pokoleń naukowców, do końca 1996 roku ściśle związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Zasadniczą i najcenniejszą dziedziną badań naukowych Profesora Jerzego Trzcienieckiego były prace z zakresu metodyki badań organizatorskich i organizacji pracy. Oprócz problemów metodologicznych głównym kierunkiem badań Profesora była teoria zarządzania, w której zakresie prowadził działalność naukowo-badawczą, a także wysokiej rangi działalność popularyzatorską. Trzeba podkreślić, że Profesor Jerzy Trzcieniecki reprezentował podejście uniwersalne do nowoczesnej nauki o zarządzaniu, polegające na korzystaniu z dorobku różnych nauk (podejście ośrodka krakowskiego) w przeciwieństwie do podejścia od strony behawioralnej i prakseologicznej reprezentowanego przez ośrodek warszawski. W całym okresie aktywnej twórczości naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego charakterystyczny był stały jej związek z aktualnymi tendencjami współczesnych badań oraz rozwoju systemów zarządzania, a także stała weryfikacja poglądów ogólnoteoretycznych z praktyką. Profesor był ponadto inicjatorem powstania dyscypliny naukowej „teoria organizacji i zarządzania”.

Profesor Jerzy Trzcieniecki związany był ściśle do końca 1996 roku z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a począwszy od 1997 roku aż do ostatnich dni swojego życia z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. W. Korfantego w Katowicach. Mogliśmy przez prawie 20 lat korzystać z Jego olbrzymiego doświadczenia, wiedzy, empatii, wyrozumiałości, cierpliwości i życzliwości. Tym samym pełnił On rolę autorytetu i mentora dla wszystkich pracowników naukowych zaangażowanych w utworzenie i stały rozwój Wydziału Zarządzania naszej Uczelni - Wydziału, który w roku 2005 uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Jako człowiek, Profesor Jerzy Trzcieniecki był bezpośredni, rzeczowy i energiczny, a także pełen poczucia humoru i dystansu wobec samego siebie. Swej władzy i akademickiej godności używał zawsze dla ludzi, a nie przeciw ludziom, wzbudzając tym samym zaufanie swych uczniów i podwładnych oraz uczucia sympatii, przyjaźni i przywiązania. Pozostał On dla nas prawdziwym Mistrzem, niedoścignionym wzorem naukowca, badacza i nauczyciela akademickiego. Był Postacią uosabiającą nowoczesnego uczonego, którego myśl oraz dokonania są wciąż ważne i aktualne.

W celu uczczenia pamięci Profesora Jerzego Trzcienieckiego, Władze Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach ustanowił symboliczną nagrodę Jego imienia, która corocznie przyznawana będzie decyzją Senatu GWSH dwóm osobom, tj.: wybitnej postaci reprezentującej środowisko akademicki związane z naukami o zarządzaniu oraz wybitnemu praktykowi reprezentującemu środowisko gospodarcze.

Pierwszym laureatem „Nagroda im. Profesora Jerzego Trzcienieckiego za wybitny wkład w teorię i praktykę zarządzania” został Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski, dr h.c., przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a także Profesor Honoris Causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+