PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Międzynarodowa mobilność kadry dydaktycznej GWSH

Drukuj

W dniach od 1 do 18 września 2013 roku dwóch pracowników naukowych naszej Uczelni, tj.: prof. dr hab. Andrzej Bisztyga i dr Stefan Dyrka, przebywali w charakterze visiting professors na Uniwersytecie im. Torajgyrova w Pawłodarze w Kazachstanie.

Wyjazd realizowany był w ramach obowiązującego porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej zawartego pomiędzy Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach a Państwowym Uniwersytetem im. Torajgyrowa w Pawłodarze (Kazachstan).

Prof. Andrzej Bisztyga został serdecznie przyjęty w Katedrze Prawa kierowanej przez prof. Gulnarę Achmedżanową. Przedmiotem jego wykładów adresowanych do pawłodarskich studentów prawa były konstytucyjne systemy wybranych państw Unii Europejskiej oraz prawa człowieka. Ponadto, prof. A.Bisztyga wraz z dr Stefanem Dyrką uczestniczyli również w owocnym spotkaniu z rektorem Uniwersytetu w Pawłodarze prof. dr Serikiem Omirbajewem. Swoją wizytą Profesor A.Bisztyga wzbudził zainteresowanie lokalnych mediów i udzielił wywiadu dla pawłodarskiej telewizji, w którym przedstawił założenia współpracy między obydwoma uczelniami. Zrealizowana wizyta przyniosła efekt w postaci nawiązania i intensyfikacji kontaktów naukowych, które powinny skutkować wspólnymi przedsięwzięciami. W opinii profesora, pomimo dzielącej nasze kraje odległości, Polacy i Kazachowie są sobie mentalnie bliscy, co daje podstawy rzetelnej współpracy. Jak wspomina prof. Bisztyga, jego przyjęcie na Uniwersytecie w Pawłodarze przebiegało w klimacie naukowej kompetencji i serdeczności. Należy podkreślić, że w historii obu narodów: polskiego i kazachskiego, istnieje wiele wspólnych i podobnych wydarzeń i wątków, zarówno tych bardziej odległych w czasie, jak i bardziej nam współczesnych, co utwierdza wzajemną wolę porozumienia i współpracy w obszarach nauki i dydaktyki.

Z kolei dr Stefan Dyrka już po raz drugi w tym roku, w ramach Katedry Ekonomiki prowadzonej przez dr Saule Kunyazową, wygłosił w partnerskiej uczelni zagranicznej wykłady w temacie „Marketing strategiczny” dla studentów studiów licencjackich oraz w temacie „Logistyka międzynarodowa”  dla  studentów studiów magisterskich.

W trakcie spotkań studenci z Uniwersytetu Pawłodarskiego wyrażali duże zainteresowanie naszą uczelnią i przygotowaną dla nich ofertą praktyk i staży oraz semestralnych studiów w GWSH.

Praktyka zapraszania zagranicznych wykładowców jest formą wymiany naukowej oraz dania studentom lokalnym możliwości porównania poziomów wiedzy i poznania kultury zagranicznej oraz tym samym wzbudza zainteresowanie studentów Europą i Polską.

Wykładowcy GWSH uczestniczą w takich wyjazdach, jak i nasza uczelnia często gości zagranicznych ekspertów oraz dydaktyków, którzy wygłaszają studentom swoje autorskie prezentacje przyczyniając się tym samym do zwiększania jakości nauczania w GWSH jak i internacjonalizacji uczelni.

 

Международная мобильность дидактических кадровВерхнесилезского экономического университета им. В. Корфантого – GWSH

С 1 по 18 сентября 2013 года двое научных сотрудников нашего университета, проф. др. Анджей Биштыга и др. Стефан Дырка в статусе visiting professors посетили Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Выезд реализовывался в рамках действующего договора о научном и дидактическом сотрудничестве, заключенного между Верхнесилезским экономическим университетом им. В. Корфантого в г. Катовице и  Павлодарским государственным университетом им. С. Торайгырова в г. Павлодар (Республика Казахстан)

Профессор Анджей Биштыга был сердечно принят на кафедре Правоведения, руководимой профессором Гульнарой Ахмеджановой. Предметом его лекции,  адресованных студентам права, были конституционные системы государств-членов Европейского Союза и права человека. Кроме того, проф. А. Биштига вместе с др. С. Дыркой, участвовали в плодотворной встречи с Ректором Университета в Павлодаре, проф. Сериком Омирбаевым.

Своим визитом проф. Анджей Биштыга вызвал интерес локальных СМИ и  дал интервью павлодарскому телевидению, во время которого представил направления сотрудничества между обоими университетами.  

Визит в результате привел к установлению и интенсификации научных контактов, которые должны привести к совместным проектам. По мнению профессора, несмотря на разделяющее наши страны расстояние, поляки и казахи очень близки по менталитету, что дает основы для искреннего и крепкого сотрудничества.

 Как упоминает проф. Биштига, сотрудники Павлодарского государственного университета приняли его очень тепло и с большим научным профессионализмом.

Следует подчеркнуть, что в истории обеих народов: польского и казахстанского, имеется множество похожих событии и сюжетов, как тех более отдалённых во времени, так и тех более современных, что подтверждает взаимную волю понимания и сотрудничества в области науки и дидактики.

В свою очередь др. Стефан Дырка уже второй раз в этом году, в рамках кафедры Экономики под руководством др. Сауле Кунязовой прочитал лекции в партнерском университете в области «Стратегического Маркетинга» для студентов бакалавров и  по теме «Международная Логистика» для студентов магистрантов.

Во время встреч студенты Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова проявили большой интерес к нашему университету и приготовленными для них предложениями практик, стажировок и семестрального обучения в GWSH.

Практика приглашать заграничных преподавателей является формой научного обмена и предоставляет студентом возможность сравнить уровень знаний и ознакомления с заграничной культурой, что способствует росту интереса к Европе и к Польше.

Преподаватели GWSH охотно участвуют в таких научных поездках. Наш университет также часто приглашает зарубежных экспертов и преподавателей, которые читают свои авторские презентации студентам, способствуя тем самым как повышению качества обучения в GWSH, так и интернационализации университета. 

 

Prof. Andrzej Bisztyga przed wejściem do Uniwersyetu im. Torajgyrowa w Pawłodarze 
Проф. др. Анджей Биштига перед входом в Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 

 

Prof. Andrzej Bisztyga z pracownikami naukowymi Katedry Prawa Uniwersytetu im. Torajgyrowa w Pawłodarze.
Дружеская фотография.  Проф. др. Анджей Биштига с научными сотрудниками кафедры Правоведения Павлодарского государственного университета им. СТорайгырова

 

Prof. dr hab. Andrzej Bisztyga  ze studentami prawa Uniwersytetu w Pawłodarze – słuchaczami wykładów o prawach człowieka. Obok profesora asystentka Asija Kołmanowa.  
Проф. др. Анджей Биштига со студентами права Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова слушателями лекции о правах человека. Рядом с профессором – ассистентка Асия Колманова

 

Prof. dr hab. Andrzej Bisztyga ze studentami prawa Uniwersytetu w Pawłodarze – słuchaczami wykładów o systemach konstytucyjnych państw – członków Unii Europejskiej.
Проф. др. Анджей Биштига со студентами права Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова - слушателями лекции о конституционном строе государств-членов Европейского Союза

 

W drodze do księgarni naukowej w Pawłodarze
По дороге в книжный магазин в Павлодаре

 

Od lewej: Dr Stefan Dyrka, rektor Uniwersytetu im. Torajgyrova w Pawłodarze prof. dr Serik Omirbajev i prof. dr hab. Andrzej Bisztyga
С левой стороны др. Стефан Дырка, Ректор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова - проф. др. Серик Омирбаев и проф. др. Анджей Биштига

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+