PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Za nami kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji

Drukuj

Podczas spotkania gościliśmy doktora Wojciecha Bożka, Prodziekana ds. Ewaluacji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, który wygłosił wykład pt. Państwowy dług publiczny – problem ‘wielkiej wagi’.

W dniu 15 stycznia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego było to spotkanie online. Tym razem gościliśmy specjalistę w zakresie prawa finansowego, pana doktora Wojciecha Bożka (Prodziekana ds. Ewaluacji - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego), który przedstawił wykład pt. „Państwowy dług publiczny – problem ‘wielkiej wagi’.”

Prelegent dokonał charakterystyki analizowanego zagadnienia – państwowego długu publicznego – ukazując je w świetle obecnie obowiązujących regulacji prawa krajowego (Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. i Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), jak i prawa europejskiego. Zwrócił również uwagę na różnice w metodologii liczenia zadłużenia publicznego w Polsce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Dług publiczny jest powszechnie stosowanym kryterium oceny polityki finansowej państwa. Wzrastające potrzeby finansowe państwa związane są zarówno z bieżącym deficytem, jak i z zadłużeniem z lat poprzednich (rolowaniem długu w celu spłaty wcześniejszych zobowiązań), błędami podczas planowania budżetowego (np. niedoszacowaniem dochodów), nieprzewidzianymi wydatkami (np. związanymi z pandemią SARS CoV-2). Prelegent zwrócił przy tym uwagę na to, że ochrona przed zadłużeniem się państwa jest dobrem w hierarchii konstytucyjnych wartości usytuowanym tak wysoko, że chroni je restrykcja konstytucyjna, tj. art. 216 ust. 5 Konstytucji RP. Dlatego też zarządzanie długiem publicznym uznano za jeden z podstawowych procesów realizowanych w ramach finansów publicznych.

W konkluzjach pan doktor stwierdził, że zagadnienia dotyczące długu publicznego w Polsce budzą wątpliwości natury terminologicznej, jak i są odmiennie uregulowane w aktach prawa unijnego. Rzutuje to bezpośrednio na wskazany w tytule wystąpienia wymiar problemu „wielkiej wagi” długu publicznego, uzależniony od przyjętej metodologii jego liczenia. Potrzeba usunięcia zamętu terminologicznego stanowi zatem istotny obszar przyszłych inicjatyw ustawowych. Za równie istotne uznać należy dążenie do wprowadzenia jednolitej metodologii liczenia długu publicznego (w stosunku do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej), gdyż umożliwiłoby to m.in. zaprzestanie praktyk ukrywania wydatków publicznych w funduszach tworzonych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wystąpienie prelegenta spotkało się z dużym zainteresowaniem. Zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni brali czynny udział w ożywionej dyskusji, podczas której pracownicy Katedry Prawa i Administracji otrzymali zaproszenie do Szczecina. Dodatkowo obecna na spotkaniu Koła pani dr Ewa Kowalewska (kierownik Zespołu Badawczego Prawa Finansowego USz)skierowała do uczestników spotkania zaproszenie do publikacji w czasopismach naukowych wydawanych przez Uniwersytet Szczeciński, w tym w „Studiach Administracyjnych” oraz w „Acta Iuris Stetinensis”. 

 

Spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+