PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”

Drukuj

Gościem spotkania była dr Ewa Kowalewska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniu 26 marca 2021 r. za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”. Gościem spotkania była pani doktor Ewa Kowalewska (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego), której zainteresowania naukowe oscylują przede wszystkim w obszarze prawa bankowego, obrotu instrumentami finansowymi, prawa dewizowego oraz prawa podatkowego (głównie w zakresie podatków i opłat lokalnych). Warto podkreślić, że pani doktor pełni obecnie funkcję kierownika zespołu badawczego, realizującego projekt „Bezpieczeństwo finansowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego”.

Dr Ewa Kowalewska przedstawiła wykład pt. „Instytucjonalne ramy bezpieczeństwa finansowego”, który dotyczył istotnych zagadnień nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania państwa, ale także rynku finansowego. Zadania przedstawionych instytucji oraz rola regulacji prawnych są bez wątpienia złożone i trudne, przede wszystkim z uwagi na ich wieloaspektowość – mają chronić gospodarkę, społeczeństwo i poszczególne jednostki (klienta – uczestnika rynku finansowego). Bezpieczeństwo finansowe wiąże się zawsze z potrzebą ochrony, a ta z kolei związana jest z ryzykiem utraty płynności oraz niewypłacalności instytucji finansowych. W związku z tym, obok omówienia roli takich instytucji, jak Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zaprezentowane zostały różnice między ochroną prawną deponenta a ochroną inwestora. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązujące zasady gwarancji depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Wszystkie instytucje, tworzące sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce, zostały wyposażone w mechanizmy i instrumenty, które pozwalają (w pewnym zakresie) chronić nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oraz zapobiegać negatywnym skutkom kryzysów finansowych. Na zakończenie poddano pod dyskusję konieczność zwrócenia uwagi na aspekt etyczny funkcjonowania takich instytucji rynku finansowego, jak banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy domy maklerskie, upatrując w tym ważny element budowania zaufania i społecznej odpowiedzialności tych podmiotów.

Wystąpienie prelegentki spotkało się z zainteresowaniem uczestników spotkania. Zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni brali czynny udział w ożywionej dyskusji, podczas której można było podzielić się spostrzeżeniami na temat funkcjonowania poszczególnych instytucji rynku finansowego w Polsce.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+