PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

PRAWO - nowy kierunek studiów w GWSH

Drukuj

Niezmiernie miło nam poinformować, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach poszerzyła swoją ofertę edukacyjną o kolejny kierunek studiów – Prawo (stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie). Ten nowy kierunek studiów stanowi istotne uzupełnienie prowadzonych już przez Uczelnię dwunastu innych kierunków studiów.

 

 

Ta nowa inicjatywa edukacyjna Uczelni jest odpowiedzią na oczekiwania młodych ludzi, starających się znaleźć swoje miejsce na wymagającym współczesnym rynku pracy, który szybko ewoluuje wraz ze zmieniającymi się realiami i potrzebami otoczenia gospodarczego. Stąd też wykształcenie w zakresie Prawa daje im poważny atut ułatwiający zawodową adaptację na tym rynku.

Ukończenie studiów na kierunku Prawo stanowi niezbędną przesłankę do podjęcia pracy w określonych zawodach prawniczych. Absolwent tych studiów, po odbyciu stosownej aplikacji, może podjąć pracę w wymiarze sprawiedliwości, w adwokaturze, prokuraturze, notariacie; może też pracować w charakterze radcy prawnego lub komornika. Może także bezpośrednio po studiach podjąć pracę w organach administracji rządowej, w tym skarbowej, w bankowości, w organach ścigania oraz w organach administracji samorządowej czy też w obsłudze prawnej gospodarki.

Należy podkreślić, że cechą wyróżniającą nową ofertę edukacyjną GWSH, jaką stanowi kierunek studiów Prawo, jest uelastycznienie procesu dydaktycznego poprzez zaproponowanie do wyboru - zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami studenta - szerokiej palety przedmiotów społecznych (przykładowo: Podstawy psychologii, Podstawy filozofii, Podstawy socjologii, Podstawy etyki, a także Negocjacje i mediacje) oraz, co jest szczególnie istotne, szeregu przedmiotów specjalizacyjnych (co najmniej po trzy w każdym semestrze) umożliwiających studentowi pogłębienie jego wiedzy w interesujących go określonych obszarach nauk prawnych.

Oferta obejmuje trzy bloki przedmiotów specjalizacyjnych:

 • blok gospodarczo – finansowy,
 • blok administracyjno – samorządowy,
 • blok prawno – międzynarodowy.

 

Blok gospodarczo – finansowy obejmuje następujące przedmioty:

 • Ekonomia
 • Podstawy zarządzania
 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Prawne formy działalności gospodarczej w UE
 • Podstawy finansów
 • Prawo finansowe
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo karno-skarbowe
 • Prawo konkurencji
 • Prawo rynku kapitałowego
 • Prawo rolne

Blok administracyjno – samorządowy obejmuje następujące przedmioty:

 • Historia administracji
 • Organizacja i zarządzanie w administracji państwowej
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym
 • Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Prawo pomocy publicznej
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo urzędnicze
 • Prawo samorządu terytorialnego UE

Blok prawno – międzynarodowy obejmuje następujące przedmioty:

 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Stanowienie prawa w UE
 • Parlamentaryzm europejski
 • Ochrona danych osobowych w UE
 • Prawo unijne wobec polskiego porządku prawnego
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Pokojowe rozwiązywanie sporów międzynarodowych
 • Negocjacje międzynarodowe

 

Bloki te stanowią dodatkowo podbudowę merytoryczną obieranego przez studenta, zgodnego z jego zainteresowaniem, proseminarium oraz seminarium magisterskiego.

 

Niezależnie od powyższej oferty programowej realizowany jest program obejmujący przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardem kształcenia obowiązującym na kierunku Prawo (www.nauka.gov.pl)

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Historia państwa i prawa na tle porównawczym
 • Prawo rzymskie
 • Prawo konstytucyjne
 • Historia doktryn politycznych i prawnych
 • Logika
 • Socjologia prawa
 • Prawo cywilne
 • Procedura cywilna
 • Prawo karne
 • Procedura karna
 • Prawo pracy
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo administracyjne
 • Procedura administracyjna
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Teoria i filozofia prawa
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy (angielski lub niemiecki)
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Wychowanie fizyczne
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa 

 

Proponowany przez GWSH program kształcenia na kierunku Prawo stanowi wynik konsultacji Uczelni ze środowiskiem naukowym z obszaru nauk prawnych, jak też ze środowiskiem reprezentującym zawody prawnicze. Program ten był również przedmiotem konsultacji z pracownikami Wydziału Prawa i Ekonomii UNIVERSITE DE VALENCIENNES – Francja. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+