PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nauczanie zdalne i odpłatność za studia w czasie epidemii koronawirusa.

Drukuj

Komunikat prorektor ds. organizacji i rozwoju GWSH na temat przebiegu i warunków kształcenia zdalnego oraz odpłatności za studia w semestrze letnim.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące przebiegu i warunków kształcenia zdalnego oraz odpłatności za studia w semestrze letnim pragnę przedstawić stanowisko Uczelni w tych kwestiach.

Wprowadzenie stanu epidemii, decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o odwołaniu zajęć dydaktycznych realizowanych w formie tradycyjnej, a tym samym zmiana formy kształcenia na zdalną, nie powoduje zmiany zakresu programów studiów, ani efektów uczenia się, uzyskiwanych przez Studenta w wyniku ich realizacji w zmienionej formie. Uczelnia zrealizuje wszystkie zaplanowane w semestrze letnim zajęcia, na wszystkich kierunkach studiów, poziomach oraz formach, a tym samym umożliwi Studentom nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających na osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia oraz podejście do zaliczeń, egzaminów i obron zaplanowanych w bieżącym semestrze.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia dostosowała formy kształcenia do aktualnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. W tym celu kupiliśmy dodatkowy, nowoczesny sprzęt oraz narzędzia pozwalające w sposób szybki i przystępny uruchomić kształcenie zdalne. Wszyscy dydaktycy zobowiązani zostali do przygotowania form realizowanych przedmiotów metodą zdalną (wykłady, ćwiczenia i seminaria w formie synchronicznej, konsultacje, projekty i zadania w formie asynchronicznej, wsparcie studentów w pracy własnej za pomocą komunikatorów i platform takich jak Microsoft Teams, Skype, Clickmeetieng, Zoom, Moodle). Uczelnia uruchomiła również specjalny system szkoleń i wsparcia dla prowadzących zajęcia, mający na celu przygotowanie ich do zdalnego nauczania, co wiąże się z kolejnymi nakładami finansowymi.

Uczelnia poniosła również dodatkowe koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracownikom, którzy w sytuacji kryzysowej dokładają wszelkich starań, aby proces kształcenia został właściwie zrealizowany, z dochowaniem należytej staranności i jakości.

W celu zachowania jakości kształcenia powołany został również specjalny Zespół ds. Jakości Zdalnego Kształcenia, funkcjonujący w ramach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, którego zadaniem jest ścisła współpraca z Prorektorem ds. kształcenia, Prodziekanami ds. kierunków studiów oraz bieżące monitorowanie jakości zdalnego kształcenia i odpowiednie reagowanie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości (kontakt: https://www.gwsh.pl/uczelnia/jakosc-ksztalcenia.html).

Uczelnia realizuje więc swoje zadania w nowej, trudnej dla wszystkich rzeczywistości i wykonuje swoje obowiązki w zakresie świadczenia usług edukacyjnych.

Opłata czesnego jest opłatą semestralną, wynikającą z kalkulacji całego cyklu kształcenia. Studenta zatem obowiązuje odpłatność za cały semestr studiów, zgodnie z zadeklarowaną formą płatności (jednorazową lub ratalną). Na koszty kształcenia zaś, oprócz wynagrodzeń dydaktyków realizujących zajęcia składają się również inne koszty stałe związane z funkcjonowaniem Uczelni (m.in. koszty obsługi administracyjnej, księgowej, utrzymania oprogramowania, licencji). Co więcej, dla zapewnienia kształcenia zdalnego Uczelnia przeznaczyła dodatkowe środki w budżecie na realizację ww. zadań.

W związku z powyższym Uczelnia wobec braku dofinansowania procesu kształcenia z budżetu państwa nie planuje zmian w zasadach odpłatności za studia. Mając jednak na uwadze trudną sytuację na rynku pracy spowodowaną stanem epidemii i ograniczeniami z niego wynikającymi, Student, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, ze względu na utratę przez niego lub członka jego rodziny źródła dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców związanych z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w formie zapomogi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Uczelni: https://www.gwsh.pl/dla-studenta/stypendia.html.

W szczególnych dobrze uzasadnionych przypadkach, Uczelnia, na wniosek Studenta, może wyrazić również zgodę na inny termin płatności czesnego lub odroczenie płatności jednej raty. W celu rozpatrzenia takiego wniosku prosimy o opisanie swojej sprawy i przedstawienie dokumentacji potwierdzającej opisany stan.

 

Z wyrazami szacunku

Marta Adamczyk
Prorektor ds. organizacji i rozwoju
GWSH w Katowicach

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+