Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wykładowca GWSH uczestnikiem konferencji w Płocku

Drukuj

9 października 2019 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczeństwo otwarte i jego granice”. Organizatorem była Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku oraz Fundacja Societas Et Ius z Torunia. Konferencja została objęta honorowym patronatem prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Nowakowskiego.

Wykładowca GWSH uczestnikiem konferencji w Płocku

Konferencja, która odbyła się 9 października, była interesującym wydarzeniem naukowym, w którym wzięli udział przedstawiciele krajowych ośrodków akademickich, jak i goście z zagranicy. Naszą Uczelnię reprezentował dr Daniel Wojtczak - pracownik Katedry Prawa i Administracji GWSH.

Konferencja miała charakter multidyscyplinarny i została podzielona na 5 paneli tematycznych obejmujących swym zakresem zagadnienia szczegółowe. Poruszane były kwestie istnienia społeczeństwa otwartego, uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w sprawowaniu władzy, oddziaływania nowych mediów na społeczeństwo, a także liberalizmu, demokracji, zjawiska populizmu i polityki migracyjnej.

Dr Daniel Wojtczak podczas obrad panelu nr 1 wygłosił referat pt. ”Społeczeństwo obywatelskie w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.” Zagadnienie ma nie tylko znaczenie dla teorii prawa konstytucyjnego, ale jest też istotne z praktycznego punktu widzenia w ramach poszukiwania sposobów doskonalenia form partycypacji obywatelskiej, rzutujących na efektywność społeczeństwa obywatelskiego. Dokonując analizy konstytucyjnego wymiaru społeczeństwa obywatelskiego – jak podkreślił doktor - należy zwrócić uwagę na znaczenie aksjologiczne i prawnoustrojowe postanowień zawartych w Konstytucji RP, dające wyraz idei społeczeństwa obywatelskiego. Dr Daniel Wojtczak zabrał również głos w dyskusji na temat mediów społecznościowych, podkreślając ich istotny wpływ na zachowania społeczne.

Wygłoszone podczas konferencji referaty będą zaprezentowane jeszcze szerszej publiczności, ponieważ zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Dialogi Polityczne” wydawanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Dr Daniel Wojtczak przedstawia referat poświęcony konstytucyjnemu wymiarowi społeczeństwa obywatelskiego

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+