PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pracownicy i studenci GWSH w Sejmie

Drukuj

Przedstawiciele naszej Uczelni wzięli udział w prestiżowej X. Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej prawom człowieka.

Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka to tytuł X. Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w Sejmie RP. Prelegenci skupili się na osiągnięciach – barierach – nowych wyzwaniach i rozwiązaniach.

Organizatorem konferencji był Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Konferencję otworzył prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uczestników powitał rektor tegoż uniwersytetu - prof. dr hab. Jacek Semaniak.

Przesłanie do uczestników konferencji skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Podkreślił w nim, iż konferencja stanowi istotny głos w dyskusji nad problemem instytucjonalnych gwarancji ochrony praw człowieka.

Konferencja była prestiżowym i doniosłym naukowo wydarzeniem, w którym aktywnie uczestniczyli pracownicy naukowi GWSH. Podczas sesji plenarnej kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga wygłosił referat pt. „Ochrona praw człowieka jako przedmiot działalności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie” oraz przewodniczył kolejnej sesji plenarnej poświęconej barierom w realizacji uniwersalnego i regionalnych systemów ochrony praw człowieka w 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Natomiast prof. nadzw. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, (członkini Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członkini Rady Polityki Pieniężnej), zaprezentowała wystąpienie pt. „Prawo człowieka do zabezpieczenia społecznego”.

Ze względu na dużą liczbę uczestników po sesji plenarnej obrady poświęcone zagadnieniom szczegółowym odbywały się w mniejszych zespołach. W ramach zespołów dyskusyjnych referaty przedstawili kolejni pracownicy Katedry Prawa i Administracji GWSH: prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja GWSH dr Katarzyna Płonka-Bielenin: „Prawo strony do informacji w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa sądowego”, dr Aleksandra Stopová-Kozioł: „Zasada zaufania a klauzula porządku publicznego w europejskim porządku prawnym – gwarancją praw człowieka?”, dr Tomasz Moll, adw. mgr Michał Pyrzowski: „Petycje jako jedna z form urzeczywistnienia art. 22 ust. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, dr Daniel Wojtczak: „Wolność wyrażania opinii w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Wszyscy pracownicy brali czynny udział w dyskusji. Nasza naukowa reprezentacja stanowiła dobrze postrzeganą część grona ponad 300 uczestników konferencji. Ponadto komitet organizacyjny konferencji, doceniając dotychczasowe zaangażowanie dra Daniela Wojtczaka w propagowaniu tego wydarzenia, postanowił powierzyć mu funkcję sekretarza.

W tym roku pracownikom naukowo-dydaktycznym towarzyszyli studenci – członkowie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”. Wśród nich znaleźli się m.in.: Dariusz Karkoszka, Witold Kotulski, Maciej Kurzeja, Katarzyna Starzyk i Barbara Paw. Studenci z dużym zainteresowaniem przysłuchiwali się obradom, a dodatkowo mieli okazję zwiedzenia parlamentu. Jak stwierdzili sami studenci, konferencja była dla nich niesamowitym wydarzeniem, pozwalającym nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale i zdobyć nowe doświadczenia.

Konferencja ta była istotnym wydarzeniem naukowym, w którym godnie reprezentowane były wszystkie stany społeczności akademickiej. Wygłoszono ponad 220 referatów, które zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej.

Autor dr Daniel Wojtczak.

Uczestnicy konferencji podczas sesji plenarnej – Sala Kolumnowa Sejmu RP.

Od lewej: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga (Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH), prof. nadzw. dr hab. Ivan Pankevych (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina), prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gorgol (Uniwersytet Zielonogórski).

Od lewej: prof. Andrzej Bisztyga (kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH), prof. Grażyna Ancyparowicz, (członkini Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członkini Rady Polityki Pieniężnej), dr Zbigniew Władek (WPiA UMCS w Lublinie).

Dr Daniel Wojtczak podczas wystąpienia pt. „Wolność wyrażania opinii w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.

Studenci GWSH podczas sesji plenarnej w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Od lewej: Dariusz Karkoszka, Witold Kotulski, Katarzyna Starzyk, Barbara Paw.

Obrady w zespole dyskusyjnym. Od lewej: student GWSH – Dariusz Karkoszka, prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja dr Katarzyna Płonka-Bielenin, dr Aleksandra Stopová-Kozioł.

Obrady zespołu poświęcone prawu do dobrej administracji.
Od lewej: prof. nadzw. dr hab. Piotr Ruszkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia (dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), przewodniczący – prof. nadzw. dr hab. Jan Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski), sekretarz – dr Daniel Wojtczak (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach).

W pierwszym rzędzie od lewej: prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja dr Katarzyna Płonka-Bielenin, student Dariusz Karkoszka i prof. Andrzej Bisztyga.
W drugim rzędzie od lewej: dr Aleksandra Stopová-Kozioł i studenci: Witold Kotulski, Barbara Paw, Katarzyna Starzyk.
Hol główny – Sejm RP.

 

 

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+