PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

GWSH przyjazna osobom z niepełnosprawnością

Drukuj

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania do studiów przez osoby z niepełnosprawnością. Gwarantuje to program „Aktywny Samorząd” realizowany przez PFRON.

O jaką kwotę dofinansowania może ubiegać się student?

Przykład:

Studentka I roku, kierunek Zarządzanie, studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie). Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie pracuje, korzysta z pomocy asystenta na uczelni. Studentka ma trójkę rodzeństwa, miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 583 zł netto na osobę.

Studentka może liczyć na dofinansowanie w wysokości:

100 % wartości czesnego za studia: 3 900 zł

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia: 1 000 zł

Dodatek na pokrycie kosztów z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania: 500 zł

Dodatek za posiadanie Karty Dużej Rodziny: 300 zł

Inne źródła dofinansowań:

Stypendium specjalne*: 550 zł

Stypendium socjalne*: 800 zł

*Stawka stypendium specjalnego aktualna dla roku akademickiego 2017/ 2018 semestr letni
*Stawka stypendium socjalnego aktualna dla roku akademickiego 2017/ 2018 semestr letni

 

Program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON

Warunki uzyskania pomocy w dofinansowaniu kosztów związanych z podjęciem studiów określa Moduł II programu.Osoby niepełnosprawne, które są zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi) mogą składać wnioski od dnia 1.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (II termin - rok akademicki 2018/2019), we właściwym terytorialnie ośrodku pomocy społecznej.

 

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,

2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Studenci oraz kandydaci na studia zamieszkujący lub z zamiarem stałego pobytu na terenie m. Katowice mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ulicy Gliwickiej 80c/5 w Katowicach (www.mops.katowice.pl)

Istnieje możliwość refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie w przypadku Modułu II, tj. kosztów czesnego dotyczących bieżącego roku akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia. Umowa o dofinansowanie w/w kosztów może być zawarta także po zakończeniu roku akademickiego, którego dotyczył wniosek.

Więcej informacji o pomocy w Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) znajdą Państwo pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/studenci

Komunikat PFRON "Aktywny Samorząd" na 2018 roku (serwis zewnętrzny)

Regulamin rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach (PDF; 488 KB )

druk wniosku oraz załączniki na Moduł II (PDF; 755,28 KB)

Informacje również na stronie

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+