PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Strategia rozwoju Wydziału Medycznego GWSH

Drukuj

STRATEGIA ROZWOJU
WYDZIAŁU MEDYCZNEGO
GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ
im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH

założenia do 2020 roku

 

Założenia strategii Wydziału Medycznego GWSH są kompatybilne  z ogólną strategią rozwoju Uczelni przyjętą w dokumencie zatytułowanym „Strategia rozwoju Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - założenia na lata 2013-2020”. Tym samym Wydział Medyczny GWSH, jako integralna część całej Uczelni, realizuje jej cele strategiczne dostosowując je wszakże do specyfiki prowadzonych na nim dwóch kierunków studiów, tj.: Fizjoterapia oraz Kosmetologia. Celami tymi są:

 1. Umocnienie samodzielności Wydziału Medycznego GWSH w głównych obszarach jego działalności.
 2. Zwiększenie poziomu zinformatyzowania Wydziału Medycznego GWSH.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości oraz różnorodności oferowanych przez Wydział Medyczny GWSH usług edukacyjnych.
 4. Zaktywizowanie działalności naukowo-badawczej kadry akademickiej Wydziału Medycznego GWSH.
 5. Zintensyfikowanie współpracy Wydziału Medycznego GWSH z jego bliższym 
  i dalszym otoczeniem naukowym i gospodarczym.
 6. Kształtowanie na Wydziale Medycznym GWSH przyjaznego środowiska akademickiego.

W wymiarze szczegółowym strategia rozwoju Wydziału Medycznego GWSH wyraża się w następujących celach cząstkowych korespondujących ściśle z poszczególnymi celami strategicznymi rozwoju Wydziału:

PIERWSZY CEL STRATEGICZNY – umocnienie samodzielności Wydziału Medycznego GWSH w głównych obszarach jego działalności.

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Medycznego GWSH powinien dążyć 
do zrealizowania określonych celów cząstkowych, takich jak:

 1. Zapewnienie rozwoju naukowego własnej kadry, w tym szczególnie nauczycieli akademickich, dla których GWSH stanowi ich podstawowe miejsce zatrudnienia, a także podejmowanie starań mających na celu pozyskanie nauczycieli akademickich, którzy byli by skłonni związać się na trwałe wyłącznie z Wydziałem, przyczyniając się do polepszenia  na nim jakości pracy naukowej i dydaktycznej.

Efekt końcowy: blisko 100%-owa, gdy chodzi o własną kadrę akademicką, samodzielność kadrowa Wydziału Medycznego GWSH.

 1. Ugruntowanie posiadanych już przez Wydział uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Kosmetologia oraz w zależności od możliwości, podjęcie w średniej perspektywie czasowej (tj. 1 do 2 lat) starań
  o uzyskanie kolejnych tego rodzaju uprawnień na kierunku studiów Fizjoterapia, także uruchomienie tutaj trzeciego, również o profilu medycznym, kierunku studiów. 

Efekt końcowy: samodzielność dydaktyczna Wydziału Medycznego GWSH.

DRUGI CEL STRATEGICZNY - zwiększenie poziomu zinformatyzowania Wydziału Medycznego GWSH.

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Medyczny GWSH powinien dążyć do zrealizowania określonych celów cząstkowych, takich jak:

 1. Rozbudowa i modernizacja, przy uwzględnieniu aktualnych oraz przyszłych możliwości finansowych Wydziału, posiadanej przez niego już infrastruktury informatycznej, co umożliwiłoby zastosowanie nowatorskich technik nauczania (e-learningu, video-learningu) i wdrożenie zaawansowanych metod kierowania Wydziałem, bazujących na zintegrowanym systemie zarządzania całą Uczelnią.
 2. Poszerzenie możliwości dostępu studentów i pracowników Wydziału do nowoczesnych systemów informatycznych oraz baz danych wspierających proces kształcenia i prowadzenia badań naukowych.

Efekt końcowy: zaadaptowanie na Wydziale Medycznym GWSH, wdrażanych na całej Uczelni: zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania uczelnią HMS Solution oraz platformy internetowej firmy 4SYSTEM do prowadzenia zajęć w systemie e-learningu i video-learningu, a także udostępnienie nowych baz danych wspierających proces kształcenia i prowadzenia badań naukowych na Wydziale.

TRZECI CEL STRATEGICZNY – zapewnienie wysokiej jakości oraz różnorodności oferowanych przez Wydział Medyczny GWSH usług edukacyjnych

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydziału Medyczny  GWSH powinien dążyć 
do zrealizowania określonych celów cząstkowych, takich jak:

 1. Systematyczne podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale oraz stałe monitorowanie jego poziomu w oparciu o rozbudowę Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 2. Stopniowe poszerzanie oraz dostosowywanie swojej oferty dydaktycznej do potrzeb regionalnego, krajowego, a także europejskiego rynku pracy - tak aby absolwenci Wydziału, wyposażeni w najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną, byli w stanie efektywnie konkurować na tych rynkach.
 3. Opierając się zarówno na własnym, jak też zewnętrznym potencjale kadrowym, doprowadzenie do stopniowego uzyskania przez Wydział uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia (USM) na wszystkich, prowadzonych obecnie na Wydziale kierunkach studiów.
 4. Kształcenie studentów i słuchaczy (kursów, szkoleń) na miarę potrzeb współczesnego społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrażanie przez Wydział do programów nauczania modułów dydaktycznych opartych na wykorzystaniu technologii internetowych umożliwiających nauczanie na odległość (np. e-learning, video-learning).
 5. Zgodnie z ideą life long- learning - „uczenia się przez całe życie”, kształtowanie wśród studentów i słuchaczy kursów oraz studiów podyplomowych, prowadzonych przez Wydział, postaw niezbędnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, które pozwolą im utrzymywać przez cały okres ich aktywności zawodowej, otwartość na zmiany zachodzące w otoczeniu i związaną z tym mobilność edukacyjną i intelektualną.
 6. Umiędzynarodowienie (przynajmniej części) oferowanych przez Wydział studiów poprzez przygotowanie programów i kadry w celu uruchomienia kształcenia w języku angielskim .

Efekt końcowy: poszerzenie przez Wydział Medyczny GWSH, w oparciu o stale rozwijany przez Uczelnię Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, oferty dydaktycznej dostosowanej do wymogów regionalnego, krajowego oraz europejskiego rynku pracy, umożliwiającej Wydziałowi, przy zastosowaniu internetowych technologii nauczania, rozwój i dywersyfikację jego działalności edukacyjnej, tak pod względem poziomów,  jak też prowadzonych na nim form i profili kształcenia.

CZWARTY CEL STRATEGICZNY zwiększenie aktywności naukowo-badawczej kadry akademickiej Wydziału Medycznego GWSH

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Medyczny GWSH powinien dążyć 
do zrealizowania określonych celów cząstkowych, takich jak:

 1. Wpisanie się w proces opracowania i wdrożenia ogółu niezbędnych dokumentów regulujących zasady prowadzenia działalności naukowo-badawczej w Uczelni.
 2. Zmotywowanie pracowników akademickich Wydziału do zintensyfikowania badań rozwojowych oraz celowych kreujących oraz utrwalających bilateralne więzi między nauką a praktyką.
 3. Zacieśnienie kontaktów naukowo-badawczych z organizacjami i instytucjami partnerskimi Uczelni/Wydziału.
 4. Zwiększenie wsparcia udzielanego pracownikom akademickim Wydziału (w tym szczególnie pracownikom, dla których Uczelnia/Wydział stanowi ich podstawowe miejsce zatrudnienia) w ich staraniach o możliwość prezentowania wyników swojej pracy badawczej na forum krajowym i/lub międzynarodowym w ramach różnych konferencji i seminariów naukowych, a także ułatwienie im publikowania tych wyników w wydawnictwach uczelnianych lub pozauczelnianych.
 5. Wzrost skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych przez Wydział na badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, a także pozyskiwania środków na finansowanie konferencji i wydawnictw wydziałowych.

Efekt końcowy: współudział Wydziału Medycznego GWSH w procesie doskonalenia na Uczelni mechanizmu motywującego jej kadrę akademicką do prowadzenia i rozwijania działalności naukowo-badawczej; powinno to w efekcie przyczynić się do wzrostu aktywności naukowo-badawczej kadry akademickiej Wydziału, czego wymiernym efektem byłby wzrost ilości i jakości publikowanych badań i analiz oraz prac promocyjnych (doktoratów i habilitacji).

PIĄTY CEL STRATEGICZNY – zintensyfikowanie współpracy Wydziału Medycznego GWSH z jego bliższym i dalszym otoczeniem naukowym i gospodarczym

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Medyczny GWSH powinien dążyć do zrealizowania określonych celów cząstkowych, takich jak:

 1. Rozwijanie współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi oraz organizacjami i instytucjami w Regionie, w Kraju, jak również w wymiarze międzynarodowym.
 2. Zwiększanie, poprzez współpracę z jego bliższym i dalszym, w tym przede wszystkim międzynarodowym, otoczeniem związanym z nauką i/lub dydaktyką, mobilności swojej kadry i studentów.
 3. Ścisłe współdziałanie z pracodawcami w celu udoskonalenia oferty edukacyjnej Wydziału z punktu widzenia potrzeb praktyki gospodarczej.

Efekt końcowy: stworzenie efektywnego mechanizmu współpracy Wydziału Medycznego GWSH z jego bliższym (region Śląska) i dalszym (Kraj, zagranica) otoczeniem akademickim i gospodarczym, który to mechanizm umożliwiłby poszerzenie kontaktów naukowych i dydaktycznych Wydziału oraz zintensyfikowałby jego powiązania z praktyką; powinno to doprowadzić do wzrostu mobilności krajowej i międzynarodowej kadry akademickiej Wydziału oraz studentów, a także zapewnić efektywną kooperację z otoczeniem gospodarczym, szczególnie przy tworzeniu nowych programów studiów; jednocześnie Wydział mógłby realizować w tym wymiarze idee komercjalizacji badań naukowych.

SZÓSTY CEL STRATEGICZNY – kształtowanie na Wydziale Medycznym GWSH przyjaznego środowiska akademickiego

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Medyczny GWSH powinien dążyć 
do zrealizowania określonych celów cząstkowych, takich jak:

 1. Zapewnienie swoim pracownikom akademickim, w tym szczególnie pracownikom, dla których Uczelnia/Wydział stanowi podstawowe miejsce zatrudnienia, odpowiednich do ich potrzeb warunków pracy oraz możliwości rozwoju naukowego.
 2. Stworzenie pracownikom administracji Wydziału dogodnych warunków pracy.
 3. Kreowanie wśród pracowników akademickich oraz administracji Wydziału postaw pro- studenckich wyrażających się m.in. w indywidualnym podejściu do potrzeb, umiejętności i oczekiwań danego studenta lub innej osoby (np. kursanta) korzystającej z oferty edukacyjnej Wydziału.
 4. Stworzenie studentom sprzyjających warunków dla ich intelektualnego rozwoju oraz kształtowania ich wiedzy i kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku.
 5. Przygotowanie przyszłych absolwentów do znalezienia na rynku pracy atrakcyjnego zatrudnienia.
 6. Rozwijanie działalności edukacyjnej zgodnie z ideą life long- learning - ,,uczenia się przez całe życie”.

Efekt końcowy: ukształtowanie na Wydziale  Medycznym GWSH w pełni przyjaznego środowiska akademickiego zarówno dla nauczycieli akademickich oraz administracji Wydziału, jak też dla studentów, w którym to środowisku wszystkie te grupy mogłyby z powodzeniem realizować swoje kompatybilne cele i kreować wspólne wartości akademickie.

Osiągnięcie do 2020 roku przez Wydział Medyczny GWSH wszystkich wymienionych powyżej sześciu celów strategicznych, a tym samym składających się na nie szeregu celów cząstkowych, powinno zapewnić Wydziałowi, a co za tym idzie również całej Uczelni, stabilną pozycję na śląskim rynku edukacyjnym w kolejnych latach jej działalności.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+