PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Strategia rozwoju GWSH w Katowicach. Założenia na lata 2012-2020

Drukuj

STRATEGIA ROZWOJU
GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ
im. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH 

założenia na lata 2012 - 2020

 

Czynniki determinujące założenia strategii rozwoju GWSH do 2020 roku mają zróżnicowany, zarówno zewnętrzny (egzogeniczny), jak też wewnętrzny (endogeniczny) charakter. Czynniki o charakterze zewnętrznym to przede wszystkim:

 1. spowolnienie wzrostu gospodarczego krajów Unii Europejskiej oraz postępujący kryzys finansowy państw strefy euro,
 2. ewolucja struktury europejskiego (w tym również polskiego) rynku pracy,
 3. zmiany zachodzące w europejskim systemie szkolnictwa wyższego (w tym również w polskim systemie) wynikające z wdrażania przez poszczególne kraje Unii Europejskiej założeń Procesu Bolońskiego, czyli tzw. wielkiej strategii budowy zintegrowanego obszaru szkolnictwa wyższego Europy,
 4. wejście w życie w Polsce w dniu 01.10.2011r. nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005r. wraz z towarzyszącym temu szeregiem szczegółowych rozporządzeń wydanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 5. obowiązek dostosowania przez polskie uczelnie wyższe programów prowadzonych przez nie studiów do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) skorelowanych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK),
 6. zmiany w zasadach finansowania badań naukowych prowadzonych w polskich uczelniach wyższych i instytutach naukowych wyrażające się m.in. utworzeniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.
 7. rosnące koszty działalności uczeni wyższych wynikające z konieczności dostosowania się do zmian zachodzących w ich otoczeniu ekonomicznym, prawnym i społecznym,
 8. spowodowany niekorzystnymi zmianami demograficznymi w Polsce, postępujący stopniowo od 2009 roku spadek liczby kandydatów na studia,
 9. nasilające się wzajemne działania konkurencyjne podejmowane przez podmioty polskiego rynku szkolnictwa wyższego.

Natomiast czynniki o charakterze wewnętrznym determinujące założenia strategii rozwoju GWSH, to w głównej mierze:

 1. organizacyjne, administracyjne, dydaktyczne, kadrowe oraz naukowo-badawcze doświadczenie będące efektem dotychczasowego, przeszło 20-letniego okresu funkcjonowania Uczelni i wynikających z tego tytułu wniosków na przyszłość,
 2. stan infrastruktury Uczelni, tzn. jej zasobów lokalowych oraz ich wyposażenia, a także reprezentowanego przez nie poziomu technicznego, w odniesieniu do przyszłych jej potrzeb związanych z zapewnieniem przez Uczelnię właściwego przebiegu realizacji procesu dydaktycznego oraz prowadzenia działalności naukowo-badawczej,
 3. zakres posiadanych przez Uczelnię uprawnień, tj.: uprawnień akademickich (uprawnienia do nadawania stopni naukowych), uprawnień dydaktycznych (uprawnienia do prowadzenia na różnych poziomach kształcenia określonych kierunków studiów) oraz uprawnień administracyjno - terytorialnych (uprawnienia do prowadzenia ośrodków zamiejscowych – wydziałów oraz ZOD-ów),
 4. stan, tj. tak ilość oraz kwalifikacje posiadanych przez Uczelnię zasobów osobowych, zarówno gdy chodzi o jej pracowników naukowo-dydaktycznych, jak też pracowników administracyjnych w  powiązaniu z przyszłymi potrzebami Uczelni determinowanymi kształtowaniem się czynników zewnętrznych oraz niektórych czynników wewnętrznych, w tym szczególnie zakresu posiadanych przez Uczelnię uprawnień (vide – punkt c),
 5. standing finansowy Uczelni, który stanowi główny, czynnik wewnętrzny determinujący całokształt strategii rozwoju GWSH.

Uwzględnienie wszystkich tych zewnętrznych (egzogenicznych) oraz wewnętrznych (endogenicznych) czynników, a także misji, jaką stawia przed sobą GWSH, powoduje, iż strategia jej rozwoju do końca bieżącej dekady, tj. do 2020 roku, powinna zmierzać do osiągnięcia sześciu głównych (obejmujących szereg pomniejszych) celów o charakterze strategicznym, które byłyby przy tym zgodne z wymogami statutowej działalności Uczelni. Owymi celami strategicznymi są:

 1. Umocnienie samodzielności Uczelni w głównych obszarach jej działalności,
 2. Podniesienie poziomu zinformatyzowania Uczelni,
 3. Zapewnienie wysokiej jakości i różnorodności oferowanych przez Uczelnię usług edukacyjnych,
 4. Zwiększenie aktywności naukowo-badawczej pracowników akademickich Uczelni,
 5. Zintensyfikowanie współpracy Uczelni z jej bliższym i dalszym otoczeniem naukowym i gospodarczym,
 6. Ukształtowanie w Uczelni przyjaznego środowiska akademickiego.

 

PIERWSZY CEL STRATEGICZNY - umocnienie samodzielności Uczelni w głównych obszarach jej działalności

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny GWSH powinna dążyć do zrealizowania określonych celów cząstkowych, takich jak:

 1. Zapewnienie rozwoju naukowego własnej kadry, w tym szczególnie nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia stanowi ich podstawowe miejsce zatrudnienia, a także podejmowanie starań mających na celu pozyskanie nauczycieli akademickich, którzy byli by skłonni związać się na trwałe wyłącznie z GWSH.

  Efekt końcowy: blisko100%-owa, gdy chodzi o własną kadrę akademicką, samodzielność kadrowa Uczelni.
 1. Ugruntowanie posiadanych już uprawnień akademickich oraz w zależności od możliwości Uczelni, podjęcie w średniej perspektywie czasowej (tj. 3 do 5 lat) starań o uzyskanie przez wydziały Uczelni kolejnych tego rodzaju uprawnień lub też w przypadku posiadanych już przez Wydział Zarządzania GWSH uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, dążenie do podniesienia ich do rangi uprawnień habilitacyjnych w tej dyscyplinie. 

  Efekt końcowy: samodzielność akademicka Uczelni (przynajmniej na jednym z jej wydziałów).
 1. Optymalne dostosowanie do bieżących oraz przewidywanych w przyszłości potrzeb, będących w dyspozycji Uczelni, jej własnych zasobów lokalowych przy równoczesnej stopniowej rezygnacji z obiektów podnajmowanych przez Uczelnię.

  Efekt końcowy: zoptymalizowana do przyszłych potrzeb samodzielność infrastrukturalna Uczelni.
 1. Zdywersyfikowanie źródeł dochodów Uczelni, które powinny obejmować:
 • nie tylko dochody z tytułu czesnego za studia lub opłaty pobierane przez Uczelnię za inne usługi edukacyjne (kursy, szkolenia itp.,),
 • ale również środki pozyskiwane przez Uczelnię z Unii Europejskiej (zarówno na szczeblu centralnym, jak też regionalnym) w ramach projektów wspierających jej rozwój,
 • a także dochody pozyskiwane z tytułu wyodrębnionej, tzn. nie związanej z dydaktyką, działalności gospodarczej prowadzonej przez GWSH (np. działalność wydawnicza, działalność doradcza, komercjalizacja wyników projektów badawczych realizowanych na Uczelni, świadczenie specjalistycznych usług w oparciu o posiadaną przez Uczelnię nowoczesną bazę techniczną dla kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia itp.).

Efekt końcowy: oparta na różnych (zdywersyfikowanych) źródłach dochodów samodzielność finansowa Uczelni.

 

DRUGI CEL STRATEGICZNY - podniesienie poziomu zinformatyzowania Uczelni

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny GWSH powinna dążyć do zrealizowania określonych celów cząstkowych, takich jak:

 1. Rozbudowa i modernizacja, przy uwzględnieniu aktualnych oraz przyszłych możliwości finansowych Uczelni, posiadanej przez nią infrastruktury informatycznej (tj. specjalistycznych pomieszczeń, ich wyposażenia technicznego, oprogramowania itp.) umożliwiającej sprawne funkcjonowanie Uczelni.
 2. Poszerzenie możliwości dostępu studentów i pracowników Uczelni do nowoczesnych systemów informatycznych oraz baz danych wspierających proces kształcenia i prowadzenia badań naukowych.
 3. Rozbudowa systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią, pozwalającego m.in. obok planowania procesu dydaktycznego, na bieżące monitorowanie całokształtu finansów Uczelni wraz z możliwością dokonywania w tym względzie określonych prognoz i symulacji wyników finansowych procesu dydaktycznego realizowanego przez Uczelnię na poszczególnych jej wydziałach, kierunkach i specjalnościach.

Efekt końcowy: wdrożenie zakupionego już przez GWSH w firmie KALASOFT, zawierającego 15 różnych modułów, zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania uczelnią HMS Solution oraz zainstalowanie zakupionej w firmie 4SYSTEM platformy internetowej do prowadzenia zajęć w systemie e-learningu, a docelowo także video-learningu, jak także nabycie dodatkowych baz danych wspierających proces kształcenia i prowadzenia badań naukowych na Uczelni.

 

TRZECI CEL STRATEGICZNY - zapewnienie wysokiej jakości i różnorodności oferowanych przez Uczelnię usług edukacyjnych

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny GWSH powinna dążyć do zrealizowania określonych celów cząstkowych, takich jak:

 1. Systematyczne podnoszenie jakości kształcenia na Uczelni oraz stałe monitorowanie jego poziomu w oparciu o rozbudowę Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 2. Stopniowe poszerzanie oraz dostosowywanie swojej oferty dydaktycznej (tj. prowadzonych na różnych kierunkach studiów I, II i docelowo III stopnia, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach oraz innych form kształcenia młodzieży i dorosłych) do potrzeb regionalnego, krajowego, a także europejskiego rynku pracy - tak aby absolwenci GWSH, wyposażeni w najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną, byli w stanie efektywnie konkurować na tych rynkach.
 3. Elastyczne kształtowanie „projekcji terytorialnej” Uczelni poprzez rozwój już istniejących, lub też tworzenie nowych wydziałów zamiejscowych, a także przekształcanie w wydziały, bądź wygaszanie jej zamiejscowych ośrodków dydaktycznych (ZOD-ów).
 4. Kształcenie studentów i słuchaczy na miarę potrzeb współczesnego społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrażanie przez Uczelnię do programów nauczania modułów dydaktycznych opartych na wykorzystaniu technologii internetowych umożliwiających nauczanie na odległość (np. e-learning, video-learning).
 5. Zgodnie z ideą lifelong learning - „uczenia się przez całe życie”, kształtowanie wśród studentów i słuchaczy postaw niezbędnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, które pozwolą im utrzymywać przez cały okres ich aktywności zawodowej, otwartość na zmiany zachodzące w otoczeniu i związaną z tym mobilność edukacyjną i intelektualną.
 6. Umiędzynarodowienie (przynajmniej części) oferowanych przez Uczelnię studiów poprzez przygotowanie programów i kadry w celu uruchomienia kształcenia w języku angielskim.

Efekt końcowy: udoskonalenie przez GWSH, w oparciu o stale rozwijany Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, dostosowanej do wymogów rynku pracy, oferty dydaktycznej umożliwiającej Uczelni - zgodnie z jej misją - realizację w praktyce idei lifelong learning poprzez rozwijanie i prowadzenie (wspartej dodatkowo internetowymi technologiami nauczania oraz kształceniem w języku angielskim) zdywersyfikowanej, tak pod względem kierunków, jak też poziomów kształcenia, działalności edukacyjnej. Byłaby ona adresowana, przy uwzględnieniu określonej „projekcji terytorialnej” Uczelni, nie tylko do młodzieży (np. w ramach tzw. uniwersytetu dziecięcego), czy też przede wszystkim do dorosłych (studia I, II i docelowo III stopnia) ale również do osób pracujących już zawodowo (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, itp.), a także do seniorów w ramach tzw. uniwersytet trzeciego wieku.

 

CZWARTY CEL STRATEGICZNY - zwiększenie aktywności naukowo-badawczej pracowników akademickich Uczelni

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny GWSH powinna dążyć do zrealizowania określonych celów cząstkowych, takich jak:

 1. Opracowanie i wdrożenie ogółu niezbędnych dokumentów regulujących zasady prowadzenia działalności naukowo-badawczej w Uczelni, w tym w szczególności ,,Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych”
 2. Zmotywowanie pracowników akademickich Uczelni do zintensyfikowania badań rozwojowych oraz celowych, związanych w głównej mierze z regionem Śląska i kreujących oraz utrwalających bilateralne więzi między nauką a praktyką.
 3. Zwiększenie wsparcia udzielanego pracownikom akademickim Uczelni (w tym szczególnie pracownikom, dla których GWSH stanowi ich podstawowe miejsce zatrudnienia) w ich staraniach o możliwość prezentowania wyników swojej pracy badawczej na forum publicznym (krajowym, międzynarodowym) w ramach różnych konferencji i seminariów naukowych, a także ułatwienie im publikowania tych wyników w wydawnictwach uczelnianych lub pozauczelnianych.
 4. Wzrost skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, a także pozyskiwania środków na finansowanie konferencji i wydawnictw uczelnianych.

Efekt końcowy: udoskonalenie w Uczelni, w oparciu o odpowiednie dokumenty regulujące całokształt zasad prowadzenia działalności naukowo-badawczej w GWSH, a także w oparciu o system wsparcia oraz zachęt, mechanizmu motywującego nauczycieli akademickich do rozwijania i prowadzenia tego rodzaju działalności. Powinno to w efekcie przyczynić się do wzrostu aktywności naukowo-badawczej kadry akademickiej Uczelni czego wymiernym efektem byłby z kolei wzrost ilości i jakości publikowanych przez nią badań i analiz oraz prac promocyjnych (doktoratów i habilitacji).

 

PIĄTY CEL STRATEGICZNY – zintensyfikowanie współpracy Uczelni z jej bliższym i dalszym otoczeniem naukowym i gospodarczym

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny GWSH powinna dążyć do zrealizowania określonych celów cząstkowych, takich jak:

 1. Rozwijanie współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi i badawczymi w Regionie, w Kraju, jak również w wymiarze międzynarodowym.
 2. Zwiększanie, poprzez współpracę z jej bliższym i dalszym (w tym przede wszystkim międzynarodowym) otoczeniem naukowym i dydaktycznym, mobilności swojej kadry i studentów.
 3. Poszerzenie dotychczasowej współpracy z działającymi, w regionie Śląska i poza nim, przedsiębiorstwami i ich zrzeszeniami, organami administracji państwowej, organami samorządowymi i społecznymi, a także ze stowarzyszeniami zawodowymi.
 4. Ścisłe współdziałanie z pracodawcami, m.in. poprzez powołanie, przy GWSH, Rady Programowej Pracodawców oraz innych tego typu branżowych stowarzyszeń w celu udoskonalenia oferty edukacyjnej Uczelni z punktu widzenia potrzeb praktyki gospodarczej.

Efekt końcowy: stworzenie efektywnego systemu współpracy Uczelni z jej bliższym (region Śląska) i dalszym (Kraj, zagranica) otoczeniem akademickim i gospodarczym, który to system umożliwiłby poszerzenie jej kontaktów naukowych i dydaktycznych oraz zintensyfikowałby jej powiązania z praktyką. Powinno to doprowadzić do wzrostu mobilności krajowej i międzynarodowej kadry akademickiej Uczelni oraz jej studentów, a także zapewnić jej efektywną kooperację z otoczeniem gospodarczym, szczególnie przy tworzeniu przez nią nowych programów studiów (w tym głównie studiów podyplomowych), szkoleń, kursów, itp., co dodatkowo może skutkować rozwijaniem przez Uczelnię ,,kształcenia zamawianego” przez pracodawców. Jednocześnie Uczelnia mogłaby pozyskiwać zamówienia na prowadzenie badań naukowych o charakterze użytecznym dla podmiotów gospodarczych.

 

SZÓSTY CEL STRATEGICZNY - ukształtowanie w Uczelni przyjaznego środowiska akademickiego

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny GWSH powinna dążyć do zrealizowania określonych celów cząstkowych, takich jak:

 1. Zapewnienie swoim pracownikom akademickim oraz pracownikom administracyjnym dogodnych warunków pracy oraz możliwości osiągnięcia awansu zawodowego.
 2. Kreowanie wśród pracowników Uczelni wyraźnych postaw pro-studenckich wyrażających się m.in. w indywidualnym podejściu do potrzeb, umiejętności i oczekiwań danego studenta lub innej osoby korzystającej z oferty edukacyjnej Uczelni, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych bądź mających z innych względów utrudniony dostęp do środków umożliwiających podnoszenie swoich kwalifikacji.
 3. Stworzenie studentom, a także słuchaczom kursów i szkoleń, sprzyjających warunków dla ich intelektualnego rozwoju oraz kształtowania ich wiedzy i kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku.
 4. Organizowanie procesu kształcenia w sposób przyjazny dla studentów i słuchaczy, w tym szczególnie dla osób pochodzących spoza obszaru metropolitalnego miasta Katowice, poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem internetowych technologii kształcenia na odległość (elektronicznych platform edukacyjnych, e-learningu, video-learningu itp.).
 5. Rozwijanie działalności edukacyjnej zgodnie z ideą lifelong learning - ,,uczenia się przez całe życie”.
 6. Zapewnienie fachowej i rzetelnej obsługi administracyjnej świadczonej kadrze, studentom, słuchaczom i absolwentom Uczelni.
 7. Przygotowanie absolwentów do znalezienia na rynku pracy atrakcyjnego zatrudnienia oraz wspieranie ich w tych staraniach przez uczelniane Biuro Karier.
 8. Prowadzenie działań na rzecz awansu gospodarczego i cywilizacyjnego Regionu z uwzględnieniem działań dotyczących poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Efekt końcowy: ukształtowanie w Uczelni w pełni przyjaznego środowiska akademickiego zarówno dla jej pracowników (nauczycieli akademickich i pracowników administracji), jak też dla jej studentów, w którym to środowisku obydwie te grupy mogłyby z powodzeniem, realizować swoje kompatybilne cele i kreować wspólne wartości akademickie.

 

Osiągnięcie do 2020 roku przez GWSH wszystkich wymienionych powyżej sześciu celów strategicznych, a tym samym składających się na nie szeregu celów cząstkowych, powinno zapewnić Uczelni stabilną pozycję na śląskim rynku edukacyjnym w kolejnych latach jej działalności.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+