PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Strategia rozwoju Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach

Drukuj

STRATEGIA ROZWOJU 
WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO
GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ
im. WOJCIECHA KORFANTEGO 
w ŻORACH

założenia na lata 2014 – 2020

 

Determinanty rozwoju ujęte w strategii całej Uczelni odnoszą się również do Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach. Niemniej jednak Wydział musi uwzględnić także w swojej strategii rozwoju specyfikę regionu rybnicko-wodzisławsko-żorskiego, w ramach którego działa, a która to specyfika jest odmienna od specyfiki niewspółmiernie większej aglomeracji śląskiej, wraz z jej centrum – Katowicami, gdzie mieści się siedziba główna Uczelni. Stąd też strategia rozwoju Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach, wpisując się w dużej mierze w strategię rozwoju całej Uczelni i jej wymogów statutowych, powinna, do końca bieżącej dekady, tj. do 2020 roku, zmierzać do osiągnięcia następujących celów o charakterze strategicznym:

 1. Zapewnienie różnorodności oraz wysokiej jakości oferowanych przez Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach usług edukacyjnych.
 2. Zwiększenie poziomu zinformatyzowania Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach.
 3. Zaktywizowanie działalności naukowo-badawczej kadry akademickiej Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach.
 4. Rozwijanie współpracy Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach z jego bliższym i dalszym otoczeniem naukowym i gospodarczym
 5. Kształtowanie na Wydziale Zamiejscowym GWSH w Żorach przyjaznego środowiska akademickiego.

 

W ujęciu szczegółowym strategia rozwoju Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach  wyraża się w określonych celach cząstkowych korespondujących ściśle z poszczególnymi celami strategicznymi:

 

PIERWSZY CEL STRATEGICZNY – zapewnienie różnorodności oraz wysokiej jakości oferowanych przez Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach usług edukacyjnych.

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach powinien dążyć do zrealizowania takich celów cząstkowych, jak:

 1. Systematyczne podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale oraz stałe monitorowanie jego poziomu w oparciu o rozbudowę Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia.
 2. Stopniowe poszerzanie oraz dostosowywanie swojej oferty dydaktycznej do potrzeb lokalnego rybnicko-wodzisławsko-żorskiego rynku pracy, tak aby absolwenci Wydziału wyposażeni w najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną, byli w stanie efektywnie konkurować na tym rynku, jak również poza nim.
 3. Kształcenie studentów i słuchaczy (kursów, szkoleń) na miarę potrzeb współczesnego społeczeństwa informatycznego poprzez wprowadzanie przez Wydział do programów nauczania modułów dydaktycznych opartych na wykorzystaniu technologii internetowych umożliwiających nauczanie na odległość (e- learning, video-learning).
 4.  Opierając się zarówno na własnym, jak też na posiadanym przez siedzibę główną Uczelni w Katowicach, potencjale kadrowym, doprowadzenie do stopniowego uzyskania przez Wydział uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia (USM), na poszczególnych, prowadzonych obecnie przez Wydział czterech kierunkach studiów.
 5. Poszerzenie oferty usług edukacyjnych Wydziału o studia podyplomowe, kursy i szkolenia prowadzone przy wsparciu kadrowym i organizacyjnym siedziby głównej Uczelni w Katowicach. 

Efekt końcowy: poszerzenie przez Wydział Zamiejscowego GWSH w Żorach, w oparciu o stale rozwijany przez Uczelnię Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, oferty dydaktycznej dostosowanej do wymogów lokalnego rynku pracy, umożliwiającej Wydziałowi, przy zastosowaniu internetowych technologii nauczania, rozwój i dywersyfikację jego działalności edukacyjnej, tak pod względem poziomów, jak też prowadzonych na nim form kształcenia.

 

DRUGI CEL STRATEGICZNY – zwiększenie poziomu zinformatyzowania Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach powinien dążyć do zrealizowania takich celów cząstkowych, jak:

 1. Rozbudowa i modernizacja, przy uwzględnieniu aktualnych oraz przyszłych możliwości finansowych Wydziału, posiadanej przez niego już infrastruktury informatycznej, co umożliwiłoby zastosowanie nowatorskich technik nauczania (e-learningu, video-learningu) i wdrożenie zaawansowanych metod kierowania Wydziałem bazujących na zintegrowanym systemie zarządzania całą Uczelnią.
 2. Poszerzenie możliwości dostępu studentów i pracowników Wydziału do nowoczesnych systemów informatycznych oraz baz danych wspierających proces kształcenia i prowadzenia badań naukowych.

Efekt końcowy: zaadaptowanie na Wydziale Zarządzania GWSH w Żorach, wdrażanych na całej Uczelni, zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania uczelnią HMS Solution oraz platformy internetowej firmy 4SYSTEM do prowadzenia zajęć w systemie e-learninguvideo-learningu, a także udostępnienie nowych baz danych wspierających proces kształcenia i prowadzenia badań naukowych na Wydziale.

 

TRZECI CEL STRATEGICZNY – zaktywizowanie działalności naukowo – badawczej kadry akademickiej Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach.

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach powinien dążyć do zrealizowania takich celów cząstkowych, jak:

 1. Wpisanie się w proces opracowania i wdrożenia ogółu niezbędnych dokumentów regulujących zasady prowadzenia działalności naukowo-badawczej w Uczelni.
 2. Zaktywizowanie pracowników akademickich Wydziału w celu prowadzenia przez nich badań rozwojowych oraz celowych, związanych w głównej mierze z Regionem i kreujących  bilateralne więzi między nauką a praktyką.
 3. Zwiększenie wsparcia udzielanego pracownikom akademickim Wydziału (w tym szczególnie pracownikom, dla których Wydział stanowi podstawowe miejsce zatrudnienia) w ich staraniach o możliwość prezentowania wyników swojej pracy badawczej na forum publicznym (krajowym, międzynarodowym) w ramach różnych konferencji i seminariów naukowych, a także ułatwienie im publikowania tych wyników w wydawnictwach uczelnianych lub pozauczelnianych.
 4. Wzrost skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych przez Wydział na badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, a także pozyskiwania środków na finansowanie konferencji i wydawnictw wydziałowych.

Efekt końcowy: współudział Wydziału Zamiejscowego GWSHw Żorachwprocesie doskonalenia na Uczelni mechanizmu motywującego jej kadrę akademicką do prowadzenia i rozwijania działalności naukowo-badawczej; powinno to w efekcie przyczynić się do wzrostu aktywności naukowo-badawczej nauczycieli akademickich Wydziału, czego wymiernym efektem byłby wzrost ilości i jakości publikowanych przez nich badań i analiz oraz prac promocyjnych (doktoratów i habilitacji).

 

CZWARTY CEL STRATEGICZNY – rozwijanie współpracy Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach z jego bliższym i dalszym otoczeniem naukowym i gospodarczym

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach powinien dążyć do zrealizowania takich celów cząstkowych, jak:

 1. Dążenie do rozwoju współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi w regionu Śląska i Kraju, jak również w wymiarze międzynarodowym w tym przede wszystkim z uczelniami czeskimi z regionu śląsko-morawskiego.
 2. Rozwijanie, poprzez współpracę z uczelniami zagranicznymi, mobilności swojej kadry
  i studentów.
 3. Poszerzenie dotychczasowej współpracy z działającymi, w regionie Śląska przedsiębiorstwami i ich zrzeszeniami, organami administracji państwowej, organami samorządowymi i społecznymi, a także ze stowarzyszeniami zawodowymi.
 4. Ścisłe współdziałanie z pracodawcami w celu udoskonalenia swojej oferty edukacyjnej z punktu widzenia potrzeb praktyki gospodarczej.

Efekt końcowy: stworzenie efektywnego mechanizmu współpracy Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach z jego bliższym (region Śląska) i dalszym (Kraj, zagranica) otoczeniem akademickim i gospodarczym, który to mechanizm umożliwiłby rozwój kontaktów naukowych i dydaktycznych Wydziału oraz zintensyfikowałby jego powiązania z praktyką; powinno to doprowadzić do wzrostu mobilności krajowej i międzynarodowej kadry akademickiej Wydziału oraz jego studentów, a także zapewnić efektywną kooperację z otoczeniem gospodarczym, szczególnie przy tworzeniu nowych programów studiów.

 

PIĄTY CEL STRATEGICZNY – ukształtowanie na Wydziale Zamiejscowym GWSHŻorach przyjaznego środowiska akademickiego

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach powinien dążyć do zrealizowania takich celów cząstkowych, jak:

 1. Zapewnienie swoim pracownikom akademickim, w tym szczególnie pracownikom, dla  których Wydział stanowi podstawowe miejsce zatrudnienia, możliwości rozwoju naukowego.
 2. Kreowanie wśród pracowników Wydziałupostaw pro-studenckich wyrażających się m.in. w indywidualnym podejściu do potrzeb, umiejętności i oczekiwań danego studenta lub innej osoby (np. kursanta) korzystającej z oferty edukacyjnej Wydziału.
 3. Stworzenie studentom sprzyjających warunków dla ich intelektualnego rozwoju oraz kształtowania ich wiedzy i kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku.
 4. Przygotowanie przyszłych absolwentów do znalezienia na rynku pracy atrakcyjnego zatrudnienia.

Efekt końcowy: ukształtowanie na Wydziału Zamiejscowym GWSH w Żorach w pełni przyjaznego środowiska akademickiego zarówno dla nauczycieli akademickich, jak też dla studentów, w którym to środowisku obydwie te grupy mogłyby z powodzeniem realizować swoje kompatybilne cele i kreować wspólne wartości akademickie.

 

Osiągnięcie do 2020 roku przez Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach wszystkich wymienionych powyżej pięciu celów strategicznych, a tym samym składających się na nie szeregu celów cząstkowych, powinno zapewnić Wydziałowi, w kolejnych latach jego działalności, stabilną pozycję na rynku edukacyjnym regonu rybnicko-wodzisławsko-żorskiego, a w szerszym wymiarze również regionu Śląska.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+