PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Strategia rozwoju Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu

Drukuj

STRATEGIA ROZWOJU
WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO
GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ
im. WOJCIECHA KORFANTEGO
w WIEDNIU

założenia na lata 2014–2020

 

Wydział Zamiejscowy GWSH w Wiedniu utworzony został 01 października 2013 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (decyzja nr MNiSW - DKN.ZNU.6022.120.4.2013.AN). Jest on kontynuacją istniejącego już od 2008 r. Zagranicznego Ośrodka Dydaktycznego GWSH w Wiedniu (decyzja nr DSW-2-05-4003-244/08 z dnia 09 maja 2008 r.).

Oferta edukacyjna Wydziału skierowana jest głównie do Polonii austriackiej oraz Polaków czasowo przebywających w Austrii. Wydział prowadzi obecnie tylko jeden kierunek studiów - Stosunki Międzynarodowe na poziomie studiów I stopnia (licencjackich), które mogą być kontynuowane przez absolwentów Wydziału na poziomie studiów II stopnia (magisterskich) w głównej siedzibie Uczelni w Katowicach.

Strategia rozwoju Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu jest integralną częścią strategii rozwoju całej Uczelni (vide: dokument ,,Strategia rozwoju Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – założenia na lata 2012-2020”). Aczkolwiek ze względu na specyfikę wiedeńskiego Wydziału GWSH oraz znacznie mniejszą, w porównaniu do ośrodka katowickiego, skalę jego działalności, nieco inaczej rozłożone zostały akcenty odnośnie poszczególnych celów strategicznych tego Wydziału.

Jako pierwszy z jego celów strategicznych należy wymienić, podobnie jak ma to miejsce w przypadku strategii rozwoju całej Uczelni, zwiększenie zakresu samodzielności Wydziału w istotnych aspektach jego działalności, tj.: w aspekcie kadrowym (posiadanie własnej, nie związanej z główną siedzibą Uczelni, kadry akademickiej, którą dysponowałby bezpośrednio Wydział, co niewątpliwie ułatwiłoby realizację tutaj procesu dydaktycznego oraz przyczyniłoby się do zintensyfikowania prowadzonej przez jego kadrę działalności naukowo-badawczej) oraz w aspekcie finansowym (niezależnie od podstawowego źródła finansowania Wydziału, jakie stanowi czesne, pozyskanie przez Wydział dodatkowych środków z funduszy unijnych lub innych źródeł, które pozwoliłyby mu zwiększyć nakłady ponoszone na infrastrukturę dydaktykę oraz na badania naukowe).

W zakresie podniesienia poziomu zinformatyzowania Uczelni, celem strategicznym Wydziału będzie stopniowe poszerzenie oferty realizowanych na nim zajęć o zajęcia (seminaria dyplomowe, konsultacje itp.) prowadzone na odległość w formie e-lear­ningu oraz video-learningu za pośrednictwem posiadanej od niedawna przez Uczelnię internetowej platformy edukacyjnej firmy 4SYSTEM. Powinno to stanowić istotne ułatwienie, z uwagi na znaczną odległość między Katowicami a Wiedniem, wzajemnego komunikowania się studentów Wydziału z jego kadrą akademicką.

Z kolei w zakresie zapewnienia różnorodności oraz wysokiej jakości oferowanych przez Uczelnię usług edukacyjnych, celami strategicznymi jej Wydziału w Wiedniu będą tutaj: po pierwsze – poszerzenie jego oferty edukacyjnej o nowe, atrakcyjne, dostosowane do lokalnego rynku pracy, specjalności oraz kierunki studiów, po drugie - stałe podnoszenie na nim poziomu jakości kształcenia, a co za tym idzie stałe monitorowanie prowadzonych tutaj zajęć przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. Podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale ma również za zadanie, zgodnie z ideą lifelong learning - „uczenia się przez całe życie”, kształtowanie wśród studentów postaw niezbędnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać, przez cały okres ich aktywności zawodowej, otwartość na zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Stąd też zakłada się również oferowanie przez Wydział studiów podyplomowych, a także kursów i szkoleń.

W zakresie rozwoju współpracy Uczelni z jej otoczeniem naukowym i gospodarczym, celem strategicznym jej Wydziału w Wiedniu będzie, gdy chodzi o otoczenie naukowe, przekształcenie, zainicjowanych już wcześniej kilku kontaktów naukowych, w ścisłą, bilateralną współpracę naukowo-badawczą prowadzoną zarówno z austriackimi, jak też polskimi, działającymi w Austrii, ośrodkami naukowymi, w tym szczególnie z Europaeische Akademie fuer Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft w Wiedniu oraz ze Stacją Naukową Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. Natomiast, gdy chodzi o otoczenie gospodarcze, to celem strategicznym Wydziału będzie nawiązywanie współpracy z różnymi, działającymi na terenie Austrii, przedsiębiorstwami w tym szczególnie z  filiami/oddziałami firm polskich, jak np.: Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH, co powinno zaowocować większym  ,,upraktycznieniem” realizowanego przez Wydział procesu dydaktycznego.

Ważnym celem w planach strategicznych Wydziału będzie, zachodzące w skali całej Uczelni, kształtowanie przyjaznego środowiska akademickiego poprzez stworzenie pracownikom akademickim i studentom sprzyjających warunków do pracy oraz studiowania, zapewnienie fachowej i rzetelnej obsługi administracyjnej oraz kreowanie wśród pracowników Wydziału postaw pro-studenckich, tak aby obydwie te grupy mogły z powodzeniem realizować swoje kompatybilne cele i kreować wspólne wartości akademickie.

Osiągnięcie do 2020 roku przez Wydział Zagraniczny GWSH w Wiedniu wszystkich wymienionych powyżej celów strategicznych powinno zapewnić Wydziałowi nie tylko ugruntowanie jego pozycji, ale również dalszy rozwój jego działalności na rynku edukacyjnym Austrii.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+