Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Strategia rozwoju Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu

Drukuj

STRATEGIA ROZWOJU
WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO
GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ
im. WOJCIECHA KORFANTEGO
w WIEDNIU

założenia na lata 2014–2020

 

Wydział Zamiejscowy GWSH w Wiedniu utworzony został 01 października 2013 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (decyzja nr MNiSW - DKN.ZNU.6022.120.4.2013.AN). Jest on kontynuacją istniejącego już od 2008 r. Zagranicznego Ośrodka Dydaktycznego GWSH w Wiedniu (decyzja nr DSW-2-05-4003-244/08 z dnia 09 maja 2008 r.).

Oferta edukacyjna Wydziału skierowana jest głównie do Polonii austriackiej oraz Polaków czasowo przebywających w Austrii. Wydział prowadzi obecnie tylko jeden kierunek studiów - Stosunki Międzynarodowe na poziomie studiów I stopnia (licencjackich), które mogą być kontynuowane przez absolwentów Wydziału na poziomie studiów II stopnia (magisterskich) w głównej siedzibie Uczelni w Katowicach.

Strategia rozwoju Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu jest integralną częścią strategii rozwoju całej Uczelni (vide: dokument ,,Strategia rozwoju Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – założenia na lata 2012-2020”). Aczkolwiek ze względu na specyfikę wiedeńskiego Wydziału GWSH oraz znacznie mniejszą, w porównaniu do ośrodka katowickiego, skalę jego działalności, nieco inaczej rozłożone zostały akcenty odnośnie poszczególnych celów strategicznych tego Wydziału.

Jako pierwszy z jego celów strategicznych należy wymienić, podobnie jak ma to miejsce w przypadku strategii rozwoju całej Uczelni, zwiększenie zakresu samodzielności Wydziału w istotnych aspektach jego działalności, tj.: w aspekcie kadrowym (posiadanie własnej, nie związanej z główną siedzibą Uczelni, kadry akademickiej, którą dysponowałby bezpośrednio Wydział, co niewątpliwie ułatwiłoby realizację tutaj procesu dydaktycznego oraz przyczyniłoby się do zintensyfikowania prowadzonej przez jego kadrę działalności naukowo-badawczej) oraz w aspekcie finansowym (niezależnie od podstawowego źródła finansowania Wydziału, jakie stanowi czesne, pozyskanie przez Wydział dodatkowych środków z funduszy unijnych lub innych źródeł, które pozwoliłyby mu zwiększyć nakłady ponoszone na infrastrukturę dydaktykę oraz na badania naukowe).

W zakresie podniesienia poziomu zinformatyzowania Uczelni, celem strategicznym Wydziału będzie stopniowe poszerzenie oferty realizowanych na nim zajęć o zajęcia (seminaria dyplomowe, konsultacje itp.) prowadzone na odległość w formie e-lear­ningu oraz video-learningu za pośrednictwem posiadanej od niedawna przez Uczelnię internetowej platformy edukacyjnej firmy 4SYSTEM. Powinno to stanowić istotne ułatwienie, z uwagi na znaczną odległość między Katowicami a Wiedniem, wzajemnego komunikowania się studentów Wydziału z jego kadrą akademicką.

Z kolei w zakresie zapewnienia różnorodności oraz wysokiej jakości oferowanych przez Uczelnię usług edukacyjnych, celami strategicznymi jej Wydziału w Wiedniu będą tutaj: po pierwsze – poszerzenie jego oferty edukacyjnej o nowe, atrakcyjne, dostosowane do lokalnego rynku pracy, specjalności oraz kierunki studiów, po drugie - stałe podnoszenie na nim poziomu jakości kształcenia, a co za tym idzie stałe monitorowanie prowadzonych tutaj zajęć przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. Podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale ma również za zadanie, zgodnie z ideą lifelong learning - „uczenia się przez całe życie”, kształtowanie wśród studentów postaw niezbędnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać, przez cały okres ich aktywności zawodowej, otwartość na zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Stąd też zakłada się również oferowanie przez Wydział studiów podyplomowych, a także kursów i szkoleń.

W zakresie rozwoju współpracy Uczelni z jej otoczeniem naukowym i gospodarczym, celem strategicznym jej Wydziału w Wiedniu będzie, gdy chodzi o otoczenie naukowe, przekształcenie, zainicjowanych już wcześniej kilku kontaktów naukowych, w ścisłą, bilateralną współpracę naukowo-badawczą prowadzoną zarówno z austriackimi, jak też polskimi, działającymi w Austrii, ośrodkami naukowymi, w tym szczególnie z Europaeische Akademie fuer Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft w Wiedniu oraz ze Stacją Naukową Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. Natomiast, gdy chodzi o otoczenie gospodarcze, to celem strategicznym Wydziału będzie nawiązywanie współpracy z różnymi, działającymi na terenie Austrii, przedsiębiorstwami w tym szczególnie z  filiami/oddziałami firm polskich, jak np.: Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH, co powinno zaowocować większym  ,,upraktycznieniem” realizowanego przez Wydział procesu dydaktycznego.

Ważnym celem w planach strategicznych Wydziału będzie, zachodzące w skali całej Uczelni, kształtowanie przyjaznego środowiska akademickiego poprzez stworzenie pracownikom akademickim i studentom sprzyjających warunków do pracy oraz studiowania, zapewnienie fachowej i rzetelnej obsługi administracyjnej oraz kreowanie wśród pracowników Wydziału postaw pro-studenckich, tak aby obydwie te grupy mogły z powodzeniem realizować swoje kompatybilne cele i kreować wspólne wartości akademickie.

Osiągnięcie do 2020 roku przez Wydział Zagraniczny GWSH w Wiedniu wszystkich wymienionych powyżej celów strategicznych powinno zapewnić Wydziałowi nie tylko ugruntowanie jego pozycji, ale również dalszy rozwój jego działalności na rynku edukacyjnym Austrii.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+