Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Strategia rozwoju Wydziału Zamiejscowego GWSH w Bielsku-Białej

Drukuj

STRATEGIA ROZWOJU
WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO
GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ
im. WOJCIECHA KORFANTEGO
w BIELSKU-BIAŁEJ

założenia na lata 2014–2020

 

Wydział Zamiejscowy GWSH w Bielsku-Białej utworzony został 01 października 2012 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-16101-2/IŻ/11). Oferta edukacyjna Wydziału skierowana jest głównie do młodzieży miasta Bielsko-Biała oraz Regionu Podbeskidzia. Wydział prowadzi obecnie tylko jeden kierunek studiów – Turystyka i Rekreacja na poziomie studiów I stopnia (licencjackich), które mogą być kontynuowane przez absolwentów Wydziału na poziomie studiów II stopnia (magisterskich) w głównej siedzibie Uczelni w Katowicach.

Strategia rozwoju Wydziału Zamiejscowego GWSH w Bielsku-Białej jest integralną częścią strategii rozwoju całej Uczelni (vide: dokument ,,Strategia rozwoju Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – założenia na lata 2012-2020”). Aczkolwiek ze względu na specyfikę Wydziału Zamiejscowego GWSH w Bielsku-Białej oraz znacznie mniejszą, w porównaniu do ośrodka katowickiego, skalę jego działalności, nieco inaczej rozłożone zostały akcenty odnośnie poszczególnych celów strategicznych tego Wydziału.

Jako pierwszy z jego celów strategicznych należy wymienić, podobnie jak ma to miejsce w przypadku strategii rozwoju całej Uczelni, zwiększenie zakresu samodzielności Wydziału w istotnych aspektach jego działalności, tj.: w aspekcie kadrowym (posiadanie własnej, nie związanej z główną siedzibą Uczelni, kadry akademickiej, którą dysponowałby bezpośrednio Wydział, co niewątpliwie ułatwiłoby realizację tutaj procesu dydaktycznego oraz przyczyniłoby się do zintensyfikowania prowadzonej przez jego kadrę działalności naukowo-badawczej) oraz w aspekcie finansowym (niezależnie od podstawowego źródła finansowania Wydziału, jakie stanowi czesne, pozyskanie przez Wydział dodatkowych środków z funduszy unijnych lub innych źródeł, które pozwoliłyby mu zwiększyć nakłady ponoszone na infrastrukturę dydaktykę oraz na badania naukowe).

W zakresie podniesienia poziomu zinformatyzowania Uczelni, celem strategicznym jej Wydziału Zamiejscowego w Bielsku-Białej będzie stopniowe poszerzenie oferty realizowanych na nim zajęć o zajęcia (seminaria dyplomowe, konsultacje itp.) prowadzone na odległość w formie e-lear­ningu oraz video-learningu za pośrednictwem posiadanej od niedawna przez Uczelnię internetowej platformy edukacyjnej firmy 4SYSTEM. Powinno to stanowić istotne ułatwienie, z uwagi na odległość między Katowicami a Bielskiem, wzajemnego komunikowania się studentów Wydziału z jego kadrą akademicką.

Z kolei w zakresie zapewnienia różnorodności oraz wysokiej jakości oferowanych przez Uczelnię usług edukacyjnych, celami strategicznymi jej Wydziału Zamiejscowego w Bielsku-Białej będą tutaj: po pierwsze – poszerzenie jego oferty edukacyjnej o nowe, atrakcyjne, dostosowane do lokalnego rynku pracy, specjalności oraz kierunki studiów, po drugie - stałe podnoszenie na nim poziomu jakości kształcenia, a co za tym idzie stałe monitorowanie prowadzonych tutaj zajęć przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. Podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale ma również za zadanie, zgodnie z ideą lifelong learning - „uczenia się przez całe życie”, kształtowanie wśród studentów postaw niezbędnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać, przez cały okres ich aktywności zawodowej, otwartość na zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Stąd też zakłada się również oferowanie przez Wydział studiów podyplomowych, a także kursów i szkoleń.

W zakresie rozwoju współpracy Uczelni z jej otoczeniem naukowym i gospodarczym, celem strategicznym jej Wydziału Zamiejscowego w Bielsku-Białej będzie zarówno nawiązanie współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, jak też zacieśnienie kontaktów z organizacjami i instytucjami partnerskimi Uczelni/Wydziału, tj. przede wszystkim ze: Światową Organizacją Turystyki (UNWTO), Światową Organizacją na rzecz Edukacji w Hotelarstwie i Turystyce (AMFORHT), Stowarzyszeniem Europejskich Szkół Hotelarskich (EURHODIP), Polską Izbą Turystyki Oddział Śląsk, Śląską Izbą Turystyczną, Śląską Organizacją Turystyczną oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Ważnym celem w planach strategicznych Wydziału Zamiejscowego GWSH w Bielsku-Białej będzie, zachodzące w skali całej Uczelni, kształtowanie przyjaznego środowiska akademickiego poprzez stworzenie nauczycielom akademickim Wydziału, jak też jego studentom sprzyjających warunków do pracy oraz studiowania, zapewnienie fachowej obsługi administracyjnej oraz kreowanie wśród pracowników naukowych i administracyjnych Wydziału postaw pro-studenckich, tak aby wszystkie te trzy grupy mogły z powodzeniem realizować swoje kompatybilne cele i kreować wspólne wartości akademickie.

Osiągnięcie do 2020 roku przez Wydział Zamiejscowy GWSH w Bielsku-Białej wszystkich wymienionych powyżej celów strategicznych powinno zapewnić Wydziałowi nie tylko ugruntowanie jego pozycji, ale również dalszy rozwój jego działalności na rynku edukacyjnym Podbeskidzia.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+