Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

PROCEDURA W SPRAWIE COVID-19

Drukuj

W związku z wystąpieniem Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 23 października br. oraz ogłoszenia z dniem 24 października br. całego kraju czerwoną strefą informujemy, że wszystkie zajęcia, od 24 października br. aż do odwołania, będą prowadzone zdalnie, za pomocą aplikacji Teams.

Zajęcia praktyczne, które ze względu na swoją specyfikę muszą być prowadzone stacjonarnie, aktualnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mogą być realizowane stacjonarnie. W razie zmiany ww. przepisów, może to ulec zmianie. W takim przypadku zajęcia te zostaną zrealizowane w innym terminie.

Bardzo prosimy o sprawdzanie swoich planów zajęć w EHMS oraz w Wirtualnej Uczelni.

O zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco, na stronie internetowej Uczelni.

 

 

PROCEDURA W SPRAWIE COVID-19 

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego 

w Katowicach

 

Na terenie uczelni stosuje się zakaz wstępu dla wszystkich, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na teren uczelni wstęp ma jedynie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Szczegółowe wytyczne zakresie organizacji zajęć określone są w Zarządzeniach Rektora właściwych dla prowadzonych zajęć.

 

Podejrzenie zachorowania na COVID-19

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (gorączka, suchy kaszel, duszności, utrata węchu i/lub smaku), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu
 2. W przypadku wystąpienia objawów:

na terenie GWSH:

 • należy zgłosić się do osoby prowadzącej zajęcia lub osoby przełożonej. Wskaże ona osobie z objawami chorobowymi miejsce, do którego należy się udać do czasu konsultacji telefonicznej z Państwową Inspekcją Sanitarną i/lub pogotowiem, którą to konsultację wykonać musi osoba z objawami;
 • obecnie rolę izolatorium na terenie uczelni pełnią następujące pomieszczenia: w siedzibie głównej w Katowicach - A007 (dla budynku A i B), C102 (w budynku C) oraz 01 w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Żorach;
 • obszar, w którym poruszała się osoba potencjalnie chora należy poddać gruntownej dezynfekcji powierzchni dotykowej oraz wywietrzyć pomieszczenie;
 • rekomenduje się stworzenie listy osób, z którymi osoba potencjalnie chora miała kontakt,

poza terenem GWSH:

 • zaleca się pozostanie w domu do czasu konsultacji z lekarzem POZ, a następnie postępowanie zgodnie z jego wskazówkami;
 • jeśli lekarz uzna to za konieczne skieruje, w ramach teleporady, na wykonanie testów na COVID-19;
 • jeśli przebywało się w okresie bezpośrednim (10 dni) poprzedzających pozytywny wynik testu na terenie Uczelni przesyła się informację na adres e-mail: covid@gwsh.pl, wskazują:
  • imię i nazwisko;
  • nr telefonu;
  • kierunek studiów – w przypadku studentów i słuchaczy studiów podyplomowych;
  • nazwę kursu/szkolenia – przypadku uczestników kursów i szkoleń;
  • termin przeprowadzenia badania;
  • termin otrzymania wyniku badania;
  • termin ostatniej obecności w GWSH, z uściśleniem budynku;
  • listę osób spośród pracowników i studentów GWSH, z którymi miało się kontakt w okresie ostatnich 10 dni.

W przypadku gdy osobą zakażoną jest wykładowca, student, słuchacz lub uczestnik kursów
i szkoleń zajęcia dydaktyczne prowadzone stacjonarnie mogą zostać zawieszone, jeśli takie będzie zalecenie SANEPID-u. W takim przypadku dalsze kształcenie może zostać zorganizowane w formie zdalnej.

 

Uzyskanie informacji o pozytywnym wyniku na COVID-19

Osoba, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19, powinna postępować zgodnie z instrukcjami lekarza POZ, lekarza SOR lub wydanej przez Państwową Inspekcją Sanitarną

 1. Izolacja domowa, na którą zostanie wysłana osoba z pozytywnym wynikiem COVID-19 obecnie wynosi 10 dni, przy założeniu, że ustąpią objawy. W przypadku wystąpienia lub dalszego utrzymywania się objawów, lekarz postanawia o przedłużeniu izolacji.
 2. W przypadku, gdyby konieczna była hospitalizacja o zakończeniu izolacji decyduje lekarz prowadzący.

 

Kontakt z osobą chorą na COVID-19

Osoba, która miała kontakt z osobą zarażoną może podlegać kwarantannie. O skierowaniu na kwarantannę decyduje Inspekcja Sanitarna.

 

Kwarantanna

 1. Nieobecność na zajęciach spowodowana odbywaniem kwarantanny lub izolacji traktuje się jako nieobecność usprawiedliwioną.
 2. O skierowaniu na kwarantannę należy poinformować drogą mailową na adres: covid@gwsh.pl, wskazując:
  • imię i nazwisko;
  • nr telefonu;
  • kierunek studiów – w przypadku studentów i słuchaczy studiów podyplomowych;
  • nazwę kursu/szkolenia – przypadku uczestników kursów i szkoleń;
 3. Student skierowany na kwarantannę może się zwrócić do wykładowcy o udostępnienie drogą elektroniczną zakresu materiału do uzupełnienia w ramach pracy zdalnej.
 4. Pracownik skierowany na kwarantannę może się zwrócić z prośbą do przełożonego o zgodę na pracę zdalną, o ile pozwala mu na to stan zdrowia.
 5. Wykładowca skierowany na kwarantannę może prowadzić zajęcia w formie zdalnej, o ile pozwala mu na to stan zdrowia. W przeciwnym razie zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Centrum Organizacji Kształcenia (dos@gwsh.pl) oraz wsparcia w zakresie zapewnienia zastępstwa podczas zajęć dydaktycznych.

For English Click Here

 

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+