PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

PROCEDURA W SPRAWIE COVID-19

Drukuj

 

PROCEDURA W SPRAWIE COVID-19 

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego 

w Katowicach

 

Na terenie uczelni stosuje się zakaz wstępu dla wszystkich, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na teren uczelni wstęp ma jedynie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Szczegółowe wytyczne zakresie organizacji zajęć określone są w Zarządzeniach Rektora właściwych dla prowadzonych zajęć.

 

Podejrzenie zachorowania na COVID-19

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (gorączka, suchy kaszel, duszności, utrata węchu i/lub smaku), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu
 2. W przypadku wystąpienia objawów:

na terenie GWSH:

 • należy zgłosić się do osoby prowadzącej zajęcia lub osoby przełożonej. Wskaże ona osobie z objawami chorobowymi miejsce, do którego należy się udać do czasu konsultacji telefonicznej z Państwową Inspekcją Sanitarną i/lub pogotowiem, którą to konsultację wykonać musi osoba z objawami;
 • obecnie rolę izolatorium na terenie uczelni pełnią następujące pomieszczenia: w siedzibie głównej w Katowicach - A007 (dla budynku A i B), C102 (w budynku C) oraz 01 w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Żorach;
 • obszar, w którym poruszała się osoba potencjalnie chora należy poddać gruntownej dezynfekcji powierzchni dotykowej oraz wywietrzyć pomieszczenie;
 • rekomenduje się stworzenie listy osób, z którymi osoba potencjalnie chora miała kontakt,

poza terenem GWSH:

 • zaleca się pozostanie w domu do czasu konsultacji z lekarzem POZ, a następnie postępowanie zgodnie z jego wskazówkami;
 • jeśli lekarz uzna to za konieczne skieruje, w ramach teleporady, na wykonanie testów na COVID-19;
 • jeśli przebywało się w okresie bezpośrednim (10 dni) poprzedzających pozytywny wynik testu na terenie Uczelni przesyła się informację na adres e-mail: covid@gwsh.pl, wskazują:
  • imię i nazwisko;
  • nr telefonu;
  • kierunek studiów – w przypadku studentów i słuchaczy studiów podyplomowych;
  • nazwę kursu/szkolenia – przypadku uczestników kursów i szkoleń;
  • termin przeprowadzenia badania;
  • termin otrzymania wyniku badania;
  • termin ostatniej obecności w GWSH, z uściśleniem budynku;
  • listę osób spośród pracowników i studentów GWSH, z którymi miało się kontakt w okresie ostatnich 10 dni.

W przypadku gdy osobą zakażoną jest wykładowca, student, słuchacz lub uczestnik kursów
i szkoleń zajęcia dydaktyczne prowadzone stacjonarnie mogą zostać zawieszone, jeśli takie będzie zalecenie SANEPID-u. W takim przypadku dalsze kształcenie może zostać zorganizowane w formie zdalnej.

 

Uzyskanie informacji o pozytywnym wyniku na COVID-19

Osoba, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19, powinna postępować zgodnie z instrukcjami lekarza POZ, lekarza SOR lub wydanej przez Państwową Inspekcją Sanitarną

 1. Izolacja domowa, na którą zostanie wysłana osoba z pozytywnym wynikiem COVID-19 obecnie wynosi 10 dni, przy założeniu, że ustąpią objawy. W przypadku wystąpienia lub dalszego utrzymywania się objawów, lekarz postanawia o przedłużeniu izolacji.
 2. W przypadku, gdyby konieczna była hospitalizacja o zakończeniu izolacji decyduje lekarz prowadzący.

 

Kontakt z osobą chorą na COVID-19

Osoba, która miała kontakt z osobą zarażoną może podlegać kwarantannie. O skierowaniu na kwarantannę decyduje Inspekcja Sanitarna.

 

Kwarantanna

 1. Nieobecność na zajęciach spowodowana odbywaniem kwarantanny lub izolacji traktuje się jako nieobecność usprawiedliwioną.
 2. O skierowaniu na kwarantannę należy poinformować drogą mailową na adres: covid@gwsh.pl, wskazując:
  • imię i nazwisko;
  • nr telefonu;
  • kierunek studiów – w przypadku studentów i słuchaczy studiów podyplomowych;
  • nazwę kursu/szkolenia – przypadku uczestników kursów i szkoleń;
 3. Student skierowany na kwarantannę może się zwrócić do wykładowcy o udostępnienie drogą elektroniczną zakresu materiału do uzupełnienia w ramach pracy zdalnej.
 4. Pracownik skierowany na kwarantannę może się zwrócić z prośbą do przełożonego o zgodę na pracę zdalną, o ile pozwala mu na to stan zdrowia.
 5. Wykładowca skierowany na kwarantannę może prowadzić zajęcia w formie zdalnej, o ile pozwala mu na to stan zdrowia. W przeciwnym razie zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Centrum Organizacji Kształcenia (dos@gwsh.pl) oraz wsparcia w zakresie zapewnienia zastępstwa podczas zajęć dydaktycznych.

For English Click Here

 

 

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+