PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rachunkowość zarządcza i controlling

Drukuj

Rachunkowość zarządcza i controlling to specjalność adresowana do przyszłych planistów, analityków, controllerów i doradców menedżerów, którzy chcą posiąść szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę na temat systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej i controllingu oraz jego znaczenia w procesie zarządzania, jak również instrumentów i narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu wykorzystywanych w praktyce współczesnych przedsiębiorstw. 

Specjalność ta przygotowuje do nabycia umiejętności praktycznego zastosowania instrumentów i narzędzi controllingu przydatnych w procesie podejmowania decyzji zarządczych, opracowywania biznesplanu przedsiębiorstwa czy określonego przedsięwzięcia, wykorzystania rachunku przepływów pieniężnych w zarządzaniu płynnością finansową, stosowania zarządczego rachunku kosztów i wyników dla potrzeb rozwiązywania krótkoterminowych problemów decyzyjnych, analizy i planowania finansowego, w tym zarządzania ryzykiem finansowym, wykorzystania informacji o kosztach, przychodach i wynikach do podejmowania decyzji krótko- i długookresowych oraz zarządzania rentownością i efektywnością, jak również do praktycznego zastosowania budżetowania, kontroli kosztów, przychodów i wyników czy zarządzania kosztami na podstawie analizy odchyleń.

Specjalność Rachunkowość zarządcza i controlling przygotowuje również do nabycia kompetencji aktywnego uczestniczenia w pracach wielofunkcyjnych zespołów w rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych w procesie planowania, sterowania i kontroli, opracowywania i koordynacji podstaw planowania i decyzji podejmowanych przez menedżerów w oparciu o informacje pozyskiwane w procesie rachunkowości zarządczej i controllingu, wpierania i doradzania menedżerom w rozwiazywaniu różnych problemów decyzyjnych, usprawniania i doskonalenia procesów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie.

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Rachunkowość zarządcza i controlling (studia II stopnia)

  • Biznes plan przedsiębiorstwa
  • Rachunkowość zarządcza
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Controlling w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa
  • Budżetowanie w przedsiębiorstwie
  • Warsztaty praktyczne
  • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki lub rosyjski)
  • Proseminarium
  • Seminarium magisterskie

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Rachunkowość zarządcza i controlling będą mogli znaleźć pracę w każdym podmiocie gospodarczym i o różnym profilu (produkcyjnym, usługowym czy handlowym). Dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym absolwenci tej specjalności znajdą pracę na stanowisku specjalisty ds. controllingu, rachunkowości zarządczej, budżetowania czy rachunku kosztów, na stanowisku analityka finansowego czy doradcy menedżera,w komórkach controllingu, planowania i analiz ekonomicznych czy w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

Specjalność Rachunkowość zarządcza i controlling to także doskonały wybór dla osób, które chcą przygotować się do rozwoju ścieżki zawodowej w kierunku zarządzania organizacjami bądź consultingu. Dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy i umiejętnościom absolwenci tej specjalności będą potrafili zastosować w praktyce instrumenty i narzędzia rachunkowości zarządczej i controllingu wpierające menedżerów w procesie zarządzania organizacją.

Proponujemy zapoznać się z artykułem eksperckim, w którym szczegółowo opisano, jak wygląda kariera w controllingu:

https://antal.pl/trendy/artykuly-eksperckie/1462-jak-wyglada-kariera-w-controllingu

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+