PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie biznesowe i controlling

Drukuj

Zarządzanie biznesowe i controlling to specjalność adresowana do przyszłych kierowników i dyrektorów finansowych, planistów, analityków, controllerów i doradców menedżerów, którzy chcą posiąść szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę na temat systemu informacyjnego przedsiębiorstwa oraz jego znaczenia w procesie zarządzania, jak również instrumentów i narzędzi planowania i raportowania biznesowego, budowania strategii finansowych,  rachunkowości zarządczej, podatków i controllingu wykorzystywanych w praktyce współczesnych przedsiębiorstw. 

Specjalność ta przygotowuje do nabycia umiejętności praktycznego zastosowania instrumentów i narzędzi planowania i raportowania biznesowego, rachunkowości zarządczej i controllingu finansowego przydatnych w procesie podejmowania decyzji zarządczych, budowania strategii finansowych, przekładanie strategii przedsiębiorstwa na działania oraz monitorowanie osiągnięć w długoterminowej perspektywie z wykorzystaniem strategicznej karty wyników (BSC - Balanced scorecard), zastosowania zarządczych rachunków kosztów i wyników w zarządzaniu przychodami i kosztami przedsiębiorstwa, zarządzania  kapitałem obrotowym czy ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie, praktycznego zastosowania budżetowania i planowania finansowego, audytu finansowego czy budowania modeli biznesowych  (Business Model Canvas) określonego przedsięwzięcia.

Specjalność Zarządzanie biznesowe i controlling przygotowuje również do nabycia kompetencji aktywnego udziału w procesie tworzenia i monitorowania strategii przedsiębiorstwa, uczestniczenia w wielofunkcyjnych zespołach podczas rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych w procesie planowania, sterowania i kontroli, opracowywania i koordynacji podstaw planowania biznesowego i decyzji podejmowanych przez menedżerów w oparciu o informacje pozyskiwane w procesie rachunkowości zarządczej i controllingu, wpierania i doradzania menedżerom w rozwiazywaniu różnych problemów decyzyjnych, usprawniania i doskonalenia procesów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie.

Przedmioty specjalnościowe - realizowane w ramach specjalności Zarządzanie biznesowe i controlling:

  • Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie ryzykiem podatkowym
  • Strategiczna karta wyników
  • Audyt finansowy
  • Budżetowanie i planowanie finansowe
  • Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie
  • Business Model Canvas
  • Język obcy specjalnościowy
  • Proseminarium 
  • Seminarium magisterskie 

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Zarządzanie biznesowe i controlling będą mogli znaleźć pracę w każdym podmiocie gospodarczym o różnym profilu (produkcyjnym, usługowym czy handlowym) czy instytucji finansowej. Dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym absolwenci tej specjalności znajdą pracę na stanowisku kierowniczym (menedżerskim), bądź jaki analitycy finansowi, doradcy menedżerów czy specjaliści ds. planowania biznesowego, rachunkowości zarządczej, controllingu, budżetowania i zarządzania kosztami, najczęściej w komórkach controllingu, planowania i analiz ekonomicznych czy w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

Specjalność Zarządzanie biznesowe i controlling to także doskonały wybór dla osób, które chcą przygotować się do rozwoju ścieżki zawodowej w kierunku zarządzania organizacjami, bądź consultingu. Dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy i umiejętnościom absolwenci tej specjalności będą umieli zastosować w praktyce instrumenty i narzędzia zarządzania, planowania biznesowego,  rachunkowości zarządczej i controllingu wpierające menedżerów w procesie zarządzania organizacją.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+