Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Terapia Pedagogiczna - studia uzupełniające

Drukuj

 

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza na studia podyplomowe.

 

Nazwa: TERAPIA PEDAGOGICZNA Z REWALIDACJĄ I ARTETERAPIĄ 

Rodzaj: studia podyplomowe kwalifikacyjne.

Charakterystyka: studia skierowane są do czynnych zawodowo nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych, którzy chcą pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Są to studia nadające  kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty, rewalidatora i animatora we wszystkich placówkach oświatowych i na każdym etapie edukacyjnym, w tym także psychologom i pedagogom zatrudnionym  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych. Kwalifikacje te umożliwiają pracę z dziećmi i młodzieżą z opiniami o specyficznych trudnościach edukacyjnych i/lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Studia umożliwiają również pracę w gabinecie terapeutycznym i innych placówkach, w których wymagane jest prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych.

Korzyści

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciel (Dz.U. z 2017 poz. 1575)

w § 22. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach,  (o których mowa w § 3, § 4 i § 15–17), posiada osoba, która ukończyła:

1)      studia wyższe w zakresie terapii pedagogicznej, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

2) studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie terapii pedagogicznej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Ukończenie proponowanych studiów podyplomowych to konieczny warunek do wykonywania zawodu pedagoga terapeuty i rewalidatora w placówkach edukacyjnych i poradniach specjalistycznych. Ponadto studia te umożliwiają poznanie najnowszych kierunków w pracy terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz różnymi innymi trudnościami. 

Dzięki temu, że zajęcia będą prowadzone przez wykładowców z bardzo dużym doświadczeniem praktycznym, słuchacze studiów zostaną wyposażeni w niezbędne kompetencje i umiejętności praktyczne oraz w metody, techniki i narzędzia przydatne w pracy terapeutycznej.

Po ukończeniu studiów słuchacz uzyska kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej, rewalidacji i arteterapii i może być zatrudniony na stanowiskach: nauczyciela prowadzącego rewalidację, terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach, placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych

Kryteria naboru uczestników:

Uczestnicy:

absolwenci uczelni wyższych - studiów pedagogicznych z tytułem licencjata lub magistra                    z przygotowaniem pedagogicznym; nauczyciele wszystkich szczebli edukacyjnych; psycholodzy, pedagodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych i leczniczych.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

uzyskany stopień licencjata lub magistra.Kandydaci podczas rekrutacji powinni złożyć oświadczenie potwierdzające posiadane przygotowanie pedagogiczne.

Zasady realizacji praktyk:
w zakresie organizacyjnym i formalnym praktyki koordynuje  GWSH/ROM-E Metis,

a w zakresie merytorycznym kierownik studiów. Słuchacz organizuje praktyki we własnym zakresie.

Ukończenie studiów podyplomowych warunkowane jest:

 

 • obecnością i aktywnym udziałem na min. 80% godzin zajęć,
 • uzyskaniem zaliczeń z poszczególnych obszarów tematycznych,
 • zaliczeniem z realizacji praktyk (przedstawienie dzienniczka praktyk),
 • napisaniem i obroną pracy dyplomowej w postaci programu terapeutycznego opracowanego przez słuchacza dla wybranego dziecka. 

Termin rozpoczęcia: listopad 2018 r.

Czas trwania: 3 semestry (studia realizowane w ciągu jednego roku)

Zajęcia w systemie weekendowym.

Miejsce:

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Harcerzy Września 3 oraz

Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22, Bytom.

Opiekun merytoryczny:

Jolanta Leśniak

Program: ogólna liczba godzin – 350 h w tym 10 godzin konsultacji z promotorem prac dyplomowych

MODUŁ I - PRZYGOTOWANIE  ZAKRES MERYTORYCZNY – 80 godz.

PRZEDMIOT

IL GODZ

PROWADZĄCY

Wybrane elementy psychologii  wychowawczej, klinicznej i rozwojowej

15

M. Bochner

Diagnoza pedagogiczna

15

E. Kipper

Wczesne wspomaganie dziecka.

10

S. Muller

Planowanie pracy terapeutycznej

10

K. Drzewiecka-Tymkiewicz

Projektowanie indywidualne programów terapeutycznych

10

 1. Wieloch

Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii logopedycznej

10

S. Muller

Współpraca terapeuty pedagogicznego z rodzicami i nauczycielami

10

M.Wieczorek

 

 

 

 

MODUŁ II - REWALIDACJA I TERAPIA– 120 godz

PRZEDMIOT

IL GODZ

PROWADZĄCY

Rewalidacja  dzieci i młodzieży
z zaburzeniami w rozwoju wzroku i słuchu; metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno -kompensacyjnych i wyrównawczych.

 

15

 

I.Nitychoruk-Piekarz

Rewalidacja  dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.

 

10

 

 1. Wieloch

Rewalidacja dzieci i młodzieży
ze spektrum autyzmu. Trening Umiejętności Społecznych.

 

15

 

 1. Wieloch

 

Podstawy terapii integracji sensorycznej

 

10

 

M. Piwowarczyk

Socjoterapeutyczne metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

10

 1. Kujawa-Holiczko  

Metody wspierania edukacji dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

 

15

 

K. Jaworska

Metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (z dysleksją, dysgrafią, dysortografią)

 

10

 

K. Drzewiecka-Tymkiewicz

Metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

 

10

 

S.Muller

Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego. Trening twórczego myślenia.

 

10

 

E. Kustwan-Mróz

Nowoczesne technologie w terapii pedagogicznej

15

S. Koczy

 

MODUŁ III -  ARTETERAPIA– 70 godz

PRZEDMIOT

IL GODZ

PROWADZĄCY

Terapia teatrem

15

E. Kipper

Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (plastykoterapia)

 

15

 

 1. Czerwiec-Banek

Animaloterapia

10

K. Rubinkowska

Muzykoterapia

10

 1. Czerwiec-Banek

Nowoczesne technologie w terapii pedagogicznej

15

S. Koczy

Biblioterapia i pedagogika zabawy

10

T. Skrzypczak

 

MODUŁ IV - PRAKTYKI– 70 godz

Zajęcia praktyczne  z podziałem na semestry (25h x 25h x 20h)

70 h

 

 

MODUŁ V –  PRACA DYPLOMOWA 10 godz

 

Konsultacje grupowe i indywidualne z promotorem prac dyplomowych .

(praca dyplomowa w formie prezentacji projektu zajęć terapeutycznych, którego przedmiotem będzie program terapeutyczny opracowany przez słuchacza dla wybranego dziecka).

 

 

 

10 h

 

 

Kryteria naboru uczestników:

Uczestnicy:

absolwenci kursów kwalifikacyjnych z zakresu terapii pedagogicznej

 

Warunki przyjęcia na uzupełniające studia podyplomowe:

Kandydaci podczas rekrutacji powinni złożyć kopie świadectwa kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej oraz oświadczenie oświadczenie potwierdzające posiadane przygotowanie pedagogiczne.

Zasady realizacji praktyk:
w zakresie organizacyjnym i formalnym praktyki koordynuje  GWSH/ROM-E Metis, a w zakresie merytorycznym kierownik studiów.

Słuchacz organizuje praktyki we własnym zakresie.

Ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych warunkowane jest:

 • obecnością i aktywnym udziałem na min. 80% godzin zajęć.
 • uzyskaniem zaliczeń z poszczególnych obszarów tematycznych.
 • zaliczeniem z realizacji praktyk (przedstawienie dzienniczka praktyk).

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia w systemie weekendowym.

Miejsce:

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Harcerzy Września 3
oraz
Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22, Bytom.

Opiekun merytoryczny:

Jolanta Leśniak

Ogólna liczba godzin: 190  

MODUŁ I -  ARTETERAPIA– 70 godz

PRZEDMIOT

IL GODZ

PROWADZĄCY

Terapia teatrem

10

E. Kipper

Rewalidacja dzieci i młodzieży
ze spe w tym dzieci ze spektrum autyzmu

15

 1. Wieloch

Arteterapia z muzykoterapia w pracy z  uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (

 

15

 

 1. Czerwiec-Banek

Animaloterapia

10

K. Rubinkowska

Nowoczesne technologie w terapii pedagogicznej

10

S. Koczy

Biblioterapia i pedagogika zabawy

10

T. Skrzypczak

 

 

MODUŁ II - PRAKTYKI– 120 godz

Zajęcia praktyczne  z podziałem na semestry (60h x 60h )

120 h

 

 

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+