Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia

Drukuj

DLACZEGO ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI OCHRONY ZDROWIA?

W dzisiejszych burzliwych czasach organizacje stają przed koniecznością sprostania wielu złożonym wymaganiom, przystosowując się jednocześnie do ciągłych zmian. Zmiany te w dużej mierze wymagają nowego podejścia do sposobów zarządzania organizacją, w szczególności zachodzących w sektorze ochrony zdrowia.  Dotychczasowe zmiany funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce nie przyniosły spodziewanych rezultatów i nie rozwiązały pojawiających się licznych problemów tym zakresie. W dalszym ciągu trwają dyskusje  i prace nad kształtem sytemu ochrony zdrowia w Polsce. Niespójne prawo, niestabilna sytuacja finansowa jednostek, ograniczony dostęp pacjentów zwłaszcza do usług specjalistycznych i drogich procedur to tylko wybrane problemy funkcjonowania w warunkach sektora ochrony zdrowia w Polsce. Niezbędne kierunki zmian, które pozwolą rozwiązać problemy w tym obszarze powinny objąć przed wszystkim nowe spojrzenie na kwestię zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności rolę przywództwa
w jednostkach ochrony zdrowia.
Ochrona zdrowia jest specyficznym sektorem gospodarki, łącząca w sobie biznes z pracą na rzecz społeczeństwa. Perspektywy rozwoju ochrony zdrowia w Polsce i sukcesywne przemiany, które w niej zachodzą, obligują nas to tego, żeby podjąć się wykształcenia wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, przygotowanej dokładnie pod potrzeby tej istotnej branży. Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia to kierunek wyprzedzający oczekiwania rynku – daje managerom wszechstronną wiedzę, potrzebną polskim placówkom medycznym wobec wyzwań prorynkowych przemian.
 
DLA KOGO?

To studia dla osób związanych ze służbą zdrowia lub widzących się w roli managerów placówek medycznych, a przede wszystkim dla:
•    personelu medycznego,
•    pracowników administracji placówek medycznych, chcących rozwinąć swoją karierę zawodową,
•    obecnych menedżerów ochrony zdrowia i jej kadry kierowniczej,
•    absolwentów co najmniej I roku kierunków ekonomicznych, chcących wyspecjalizować się w branży medycznej,
•    osób, dla których nowoczesne i skuteczne na rynku kierowanie podmiotami ochrony zdrowia (przychodniami, gabinetami lekarskimi, szpitalami itd.) jest istotną wartością.
 
CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Nasi studenci poznają złożone zagadnienia z wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i etyki, epidemiologii, kontraktowania świadczeń, promocji zdrowia oraz zarządzania personelem. Klamrą spinającą wszystkie obszary kształcenia będzie specjalistycznych kontekst uwzględniający specyfikę sektora ochrony zdrowia, zdrowia publicznego, ale także polityki społecznej. Absolwenci tego kierunku będą dobrze przygotowani z zakresów:
•    finansów placówek medycznych,
•    organizacji i zarządzania zasobami (w tym zasobami ludzkimi),
•    zarządzania jakością,
•    promocji zdrowia,
•    uwarunkowań prawnych w jednostkach ochrony zdrowia,
•    prawa w ochronie zdrowia
Dzięki temu bez trudu odnajdą się na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli, ale także na stanowiskach specjalistów, które stanowią doskonałą podstawę do sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce. Umiejętności syntetycznej analizy i oceny zjawisk gospodarczych będą niezwykle pomocne w rozwiązywaniu problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi z uwzględnieniem specyfiki jednostek ochrony zdrowia.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Sprawdzona kadra z doświadczeniem w branży – zajęcia prowadzą dla Państwa pracownicy naukowi śląskich uczelni wyższych oraz praktycy, wykwalifikowani specjaliści i skuteczni managerowie jednostek ochrony zdrowia.

Wojciech Głód

Niezależny trener i konsultant biznesowy. Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Doradca ekonomiczny w jednostkach ochrony zdrowia. Prowadzi szkolenia menedżerskie z zakresu budowania zespołu, twórczego myślenia, podejmowania decyzji, planowania i ustalania celów, organizowania pracy, motywowania zespołu, prowadzenia zebrań i zarządzania czasem. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania w sektorze publicznym oraz narzędzi menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów menedżerskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Koordynator i uczestnik projektów badawczych i doradczych w zakresie przedsiębiorczości oraz kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

Grzegorz Głód

Niezależny trener i doradca biznesowy. Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prodziekan Wydziału Ekonomii ds. Studiów Niestacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doradca ekonomiczny w jednostkach ochrony zdrowia. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzania zmianą, zarządzania w sektorze publicznym oraz narzędzi menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu. Doradca w projektach z zakresu controllingu, rachunku kosztów, programów naprawczych i biznesplanów (wraz z przygotowaniem organizacji do wdrożenia narzędzi informatycznego z tego obszaru). Akredytowany wykonawca projektów unijnych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów z zakresu zarządzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Koordynator i uczestnik projektów badawczych z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zarządzania zmianą w ochronie zdrowia.

 

Rafał Blicharz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia prawa angielskiego i Unii Europejskiej (Uniwersytet Cambridge) oraz studium języka angielskiego w The American Academy of English (Legal English). Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członek zarządu Fundacji Facultas Iuridica, były członek Rady Nadzorczej Radia Katowice. Konsultant kilku kancelarii adwokackich i radcowskich, mediator, prodziekan WPiA UŚ, niestały ekspert Narodowego Centrum Nauki, Pomysłodawca i organizator lub współorganizator wielu inicjatyw w zakresie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz organizacji naukowych i społecznych. Członek komitetów redakcyjnych lub naukowych czasopism prawniczych. W ramach publicznego prawa gospodarczego specjalizuje się w prawie działalności gospodarczej, prawie przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji, w prawie konkurencji, prawie mediów oraz w prawie rynku kapitałowego.

 

Grzegorz Hudzik

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie; specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania projektami europejskimi. Od 1999 r. związany z Państwową Inspekcją Sanitarną, od 2009 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Autor i współautor wielu publikacji w zakresie zdrowia publicznego.

 

 


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (192 godziny)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 
  • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł 3600 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 450 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3400 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 425 zł

Powyższa cena obowiązuje w przypadku rejestracji online dokonanej do 30 września.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
  • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
  • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+