PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Drukuj

DLACZEGO ZARZADZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W KONTEKŚCIE ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

Dziedzictwo kulturowe stanowi ważny element rozwoju regionalnego. Uznanie walorów zabytków oraz elementów dziedzictwa niematerialnego przez politykę regionalną wpisuje się w kluczowe filary zrównoważonego rozwoju. Zakres zadań samorządów lokalnych systematycznie rośnie, rosną zatem również wymagania wobec urzędników, pracowników instytucji kultury, muzealników, którzy muszą być doskonale wykształconymi specjalistami w wielu dziedzinach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku Akademia Górnośląska przygotowała studia podyplomowe w zakresie zarzadzania dziedzictwem kulturowym. Program obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania, adaptacji zabytków do nowych funkcji, budowania produktów w oparciu o dziedzictwo, finansowania oraz działań marketingowych. Studia będą również bazowały na aktualnych aktach prawnych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym.
 
DLA KOGO?
Studia skierowane do osób odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa oraz zarządzanie obiektami objętymi prawną ochroną konserwatorską w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego: urzędach gmin, miast, powiatów, instytucjach kultury, muzeach, atrakcjach turystycznych itp.,
  • sektorze prywatnym, szczególnie branży turystycznej
  • absolwentów kierunków: historia sztuki, kulturoznawstwo, muzealnictwo, konserwacja zabytków zainteresowanych rozwojem umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu itp.
  • osób planujących zatrudnienie w obiektach dziedzictwa kulturowego.

Omawiana w czasie zajęć problematyka stanowić będzie przydatne usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy dla zaawansowanych oraz przyjazne źródło informacji, które w sposób przyjazny i przejrzysty wyjaśni podstawowe zasady i mechanizmy zarządzania dziedzictwem kulturowym w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wiedza merytoryczna poparta zostanie licznymi przykładami oraz doświadczeniem praktycznym.
 
CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką i zasadami zarządzania obiektami kultury w kontekście zrównoważonego rozwoju. Program studiów obejmuję podstawowe zagadnienia prawne oraz praktyczne aspekty dotyczące funkcjonowania oraz prawidłowego zarządzania dziedzictwem kulturowym. Studia mają na celu nabycie interdyscyplinarnych kompetencji pozwalających efektywnie zarządzać dziedzictwem kulturowym dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań takich jak gospodarka o obiegu zamkniętym, polityka klimatyczna czy nowoczesny marketing.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?
Wykładowcami są przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem działający w obiektach dziedzictwa kulturowego oraz nauczyciele akademiccy, posiadający odpowiednie umiejętności i wiedzę merytoryczną.

PROGRAM
Blok wprowadzający:
1.    Dziedzictwo materialne i niematerialne, jego specyfika i potencjał
2.    Filary zrównoważonego rozwoju w kontekście zarządzania dziedzictwem kulturowym
3.    Rola zabytków oraz historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych w rozwoju regionalnym oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych

Blok: Aspekty prawne zarządzania dziedzictwem
1.    Prawo ochrony zabytków
2.    Wybrane zagadnienia prawa ochrony środowiska
3.    Podstawy prawne rewitalizacji dziedzictwa kulturowego
4.    Prawne uwarunkowania zarządzania instytucją kultury

Blok: Zarządzanie procesami renowacji i rewitalizacji
1.    Zarządzanie renowacją zabytków architektury objętych ochroną konserwatorską
2.    Podstawy zrównoważonej rewitalizacja zabytków
3.    Prośrodowiskowe aspekty zarzadzania obiektami historycznymi
4.    Finansowanie ochrony zabytków

Blok: Dziedzictwo kulturowe elementem rozwoju gospodarczego
1.    Tworzenie produktów w oparciu o dziedzictwo kulturowe
2.    Promocja dziedzictwa – strategia komunikowania dziedzictwa
3.    Zarządzanie projektami w obszarze dziedzictwa kulturowego
4.    Zarządzanie dziedzictwem w sytuacji kryzysowej
5.    Rola menadżera w zarzadzaniu dziedzictwem

Blok: Dziedzictwo kulturowe a otoczenie społeczne
1.    Budowa świadomości dziedzictwa kulturowego w społeczności lokalnej
2.    Współpraca z otoczeniem społecznym zabytku
3.    Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście dziedzictwa kulturowego

Program studiów przewiduje zajęcia trenowe w obiektach dziedzictwa kulturowego Województwa Śląskiego.

CZAS TRWANIA

2 semestry (186 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 16.30
  • niedziele: 8.00 - 14.50

 

OPŁATY

w przygotowaniu

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+