PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie dostępnością – koordynator ds. dostępności

Drukuj

Studia podyplomowe Zarządzanie dostępnością - koordynator dostępności

 

CEL STUDIÓW

Zmiany w zakresie przepisów prawa wpływają bezpośrednio na pracę konkretnych specjalistów, co najczęściej związane jest ze zwiększeniem zakresu ich dotychczasowych obowiązków. Podobnie, miało to miejsce po wprowadzeniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Powołano wielu koordynatorów dostępności. Pracownicy organów/instytucji wymienionych w Ustawie mierzą się z niezwykle trudnym zagadnieniami zwiększenia dostępności swoich jednostek.

Studia podyplomowe są wyjściem na przeciw potrzebom tych właśnie specjalistów (lecz nie tylko), którzy poszukują kompetentnej wiedzy i konkretnych narzędzi ułatwiających codzienną pracę.

Zgodnie z art 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami "każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności."

Studia podyplomowe z zakresu dostępności mają przygotowywać słuchaczy do lepszego pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w organizacjach, podmiotach publicznych na szczeblu samorządowym, rządowym. Zgodnie z art 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami "każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności." Zgodnie z art 59 przywołanej ustawy "koordynatorzy do spraw dostępności, o których mowa w art. 14, zostali wyznaczeni w terminie do dnia 30 września 2020 r."

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu szeroko rozumianej dostępności. Zdobyta wiedza ma pozwolić jeszcze lepiej pełnić dotychczasowe funkcje i ułatwiać rozwiązywanie problemów, przed którymi stoją koordynatorzy dostępności.

 

ATUTEM NASZYCH STUDIÓW JEST MOŻLIWOŚĆ:

- otrzymania zaświadczenia:
   - z zakresu znajomości języka migowego na poziomie elementarnym (umożliwiającym pierwszy kontakt z klientem),
   - podstaw z zakresu alfabetu Lorma
   - ukończenia kursu pierwszej pomocy
   - ukończeniu kursu z zakresu ewakuacji osób z niepełnosprawnością,
- zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie obsługi urządzeń pomiarowych wymienionych w Ustawie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROGRAMEM (pdf 89,9KB)

 

KADRA

mgr Rafał Kwapuliński - opiekun kierunku
mgr Rafał Kwapuliński
Ekspert ds. audytów w Ośrodku Wsparcia Dostępności Architektonicznej. Pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji region śląski. Doradca Burmistrza Mikołowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami do 2017 roku, obecnie Główny Specjalista ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Koordynator ds. Dostępności w UM Mikołów, Członek Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami Województwa Śląskiego.  
W latach 2019 - 2020 pełnił funkcję Pełnomocnika Starosty Powiatu Mikołowskiego. Instruktor Sportu Osób z Niepełnosprawnościami.
W roku 2012 współzałożyciel pierwszego w Mikołowie Integracyjnego Klubu Sportowego „JEŹDŹCY” stworzonego na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców, trenujących Rugby na Wózkach i Boccię – dyscyplin paraolimpijskich, do roku 2017 pełnił funkcję prezesa.
Organizator i prelegent wielu konferencji, spotkań, wydarzeń o tematyce ukierunkowanej na osoby z niepełnosprawnościami. Zawodowo współpracuje z wieloma JST w zakresie zarządzania dostępnością – tworzy zespoły, monitoruje ich prace. Wraz z zespołem realizuje i koordynuje zadania projektowe dla NGO z zakresu Aktywizacji Zawodowej, Społecznej, Rehabilitacyjnej dorosłych i dzieci w ramach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
Absolwent studiów magisterskich Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, kierunek zarządzanie, ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie z zakresu Doradztwa Zawodowego. Prywatnie mąż i ojciec trójki wspaniałych dzieci.
 

 

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
Profesor Politechniki Gdańskiej. Pracownik Wydziału Architektury, architekt i niekwestiono-wany ekspert z zakresu projektowania uniwersalnego. Od 1995 roku zajmuje się tematyką projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością i starszych. Standardy Dostępności jego autorstwa wdrażane są od 2013 roku w wielu polskich miastach. Współau-tor Standardów Dostępności dla szpitali i POZ (2019) i Modelu Dostępnej Szkoły (2020). Au-tor wielu artykułów z tematyki "Projektowania uniwersalnego" oraz ekologii i zrównoważo-nego rozwoju. Jego książka „Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni” to pierwsza w Polsce publikacja omawiająca kompleksowo potrzeby osób niewidomych w przestrzeni publicznej. Twórca programu edukacyjnego "Projektowanie Przestrzeni Wspólnej" realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach Województwa Pomorskiego. W ramach tego programu realizuje warsztaty studenckie „Miasta bez barier – pokonać schody i obojętność”, a od 2014 dodat-kowo warsztaty partycypacyjne „Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie”. Audytor w zakresie dostępności obiektów i przestrzeni publicznych, współtwórca metodolo-gii realizacji audytów architektonicznych. Na swoim koncie ma ponad 400 audytów, ekspertyz i ocen dostępności w zakresie poprawy dostępności. Główny ekspert w projekcie „Dostępna Szkoła” (od 2019) oraz inicjator projektu Ośrodek Wsparcia Dostępności Architektonicznej, gdzie pełni funkcję starszego eksperta ds. dostępności architektonicznej (od 08.2021). Marek Wysocki zainicjował powołanie na Politechnice Gdańskiej pierwszego w Polsce Cen-trum Projektowania Uniwersalnego (2014), jako centrum doskonałości i instytucja B+R, wspierająca rozwój technologii kompensacyjnych i standardów dostępności w zakresie pro-jektowania przestrzeni, produktów i urządzeń zgodnych z koncepcją projektowania uniwer-salnego i równoprawnego korzystania z usług świadczonych w przestrzeni publicznej przez osoby z niepełnosprawnością. Z upoważnienia Rektora PG był jednym z pierwszych sygnata-riuszy „Porozumienia na rzecz dostępności” dla programu rządowego Dostępność Plus. Od dwóch kadencji członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizator i aktywny uczestnik wielu konferencji i seminariów poświęconych problematyce projektowania dla wszystkich i design thinking. Ekspert w Komisji ds. Osób Niepełnospraw-nych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w kadencji 2012-2021r. Członek krajowego jury konkursu Access City Award w latach 2012-2018 organizowanego corocznie przez Komisję Europejską. Członek grupy niezależnych ekspertów ON Inclusion 14-20. Jest członkiem Rady Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami i aktywny uczestnik prac nad strategią wsparcia osób z niepełnosprawnościami „Za niezależnym życiem”. Współpracuje z wieloma organizacjami NGO i samorządami lokalnymi. Jest również pierw-szym w Polsce Access Oficerem powołanym przez Prezydenta Miasta Gdyni (od 2014). Jest uczestnikiem wielu grup roboczych zajmujących się budowaniem przestrzeni przyjaznej dla wszystkich m. in.: programu strategii w m. Gdynia: „Przyjazna przestrzeń publiczna”, „Gdynia bez Barier” czy w woj. pomorskim programu budowy mieszkań wspomaganych dla OzN. Za swoją działalność był nagradzany: tytułem Lider Dostępności w kategorii archi-tekt/urbanista (2018) i nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. dr. M. Lisa za działalność na rzecz praw osób z niepełnosprawnością (2017) oraz nagrodą Gdynia bez barier za bez-kompromisowe wdrażanie PU (2013). Społecznik, udzielający się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Propagator idei równego dostępu osób z niepełnosprawnością do przestrzeni publicznej oraz powszechnej edukacji, w tym do studiowania na wyższych uczelniach. Wśród grona swoich przyjaciół ma wielu, którzy na co dzień zmagają się ze swoją niepełnosprawnością, traktując ich zawsze jak równych sobie partnerów w realizowanych wspólnie działaniach.
 

 

mgr Edyta Lala-Koczy
mgr Edyta Lala-Koczy
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Libera Università Maria SS. Assunta w Rzymie.
Psycholog i miłośniczka języka migowego.
Język migowy jest moim drugim językiem ojczystym, jego zgłębianie skutkowało coraz większą fascynacją, co odbiło się to szerokiemu echem w moim życiu zawodowym. Od kilkunastu lat jestem wykładowcą tego języka. Organizuję i przeprowadzam kursy dla różnorodnych grup i instytucji.
Jako trener prowadzę kursy i szkolenia w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością.
Od sześciu lat doskonale się w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wykładów dla studentów w zakresie surdopsychologii i surdopedagogiki.
Posiadam  długoletnie doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w ostatnich latach  pełniłam funkcje audytora, dokonując licznych monitoringów jednostek samorządowych pod kątem oceny stanu wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Wsparcia psychologicznego udzielam przede wszystkim młodym ludziom i jest to moje osobiste wyzwanie i ogromna odpowiedzialność.
 
mgr Piotr Czarnota
mgr Piotr Czarnota
Ekspert dostępności, wyróżniony w publikacji In-tegracji pt. „Lista Mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością”.  Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, jak również Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.
Współpracuje z Zamkiem Królewskim na Wawelu gdzie jest pełnomocnikiem Dyrektora Zamku ds. dostępności, i bez cienia wątpliwości uważa, iż jest to jego największe wyzwanie zawodowe. W Piotra kompetencjach należy zwiększanie dostępności Zamku Królewskiego w Krakowie, ale również Zamku w Pieskowej Skale, czy Dworu w Stryszowie.
Jedyny w Polsce ekspert Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych ds. Transportu. Zawodowo związany jest również z PKP Intercity, gdzie nadzoruje proces organizacji przejazdów osób niepełnosprawnych oraz podejmuje działania mające na celu poprawę jego jakości.
Przez 5 lat pracował w katowickim Centrum Integracji (Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji), dwa lata był jego dyrektorem. Współtworzył i koordynował projekty aktywizacyjne dla osób z niepełnosprawnością. Współzałożył Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”. Instruktor w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Prowadzi szkolenia z zakresu wiedzy o niepełnosprawności.
Piotr odnajduje również czas na pracę społeczną dla środowiska osób z niepełnosprawnością, w 2021 r został wybrany do Zarządu Federacji Kibiców Niepełnosprawnych, w tymże samym roku został wybrany na reprezentanta środowiska osób z niepełnosprawnością na Śląsku oraz do Sejmiku Województwa Śląskiego Osób Niepełnosprawnych.
Z miłości do życia założył profil na Facebooku „Życie kołem się toczy by Piotr Czarnota”, by zarażać i motywować do aktywności. Lubi podróżować bez biura podróży; odwiedził kilka kontynentów, w tym takie kraje jak Izrael, Rosję czy USA. Obecnie spełnia się jako rodzic Kajetana oraz Alicji i mąż Michaliny.
 
mgr inż Sławosz Marcisz
mgr inż. Sławomir Marcisz
Praktyk i trener dostępności cyfrowej. Szkoli koordynatorów ds. dostępności, przedstawicieli instytucji publicznych i biznesu.
Absolwent informatyki na Politechnice Śląskiej. Wykładowca akademicki w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli. Na co dzień związany z Wydziałem Informatyki Urzędu Miasta Katowice, w którym jest m. in. członkiem zespołu do spraw dostępności cyfrowej.
Od 2006 roku związany z organizacjami pozarządowymi, m. in. z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Prezes Fundacji Klub KONTRA.
 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (184 godziny) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 
  • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 4200 zł: (-10%) 3780 zł płatne w ośmiu ratach po 472,50 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 4200 zł: (-15%) 3570 zł płatne w ośmiu ratach po 446,25 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 września 2023 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2023

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.
Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.
Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.
W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AKADEMII GÓRNOŚLĄSKIEJ

Janusz Centawer - e-mail: janusz.centawer@gwsh.pltel. 32 35 70 528

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, pojawi się możliwość wybrania kierunku na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+