PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Socjoterapia

Drukuj

DLACZEGO SOCJOTERAPIA?
Gromadzenie wiedzy i doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niedostosowaniem społecznym oraz konfrontowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością – to najskuteczniejsze połączenie, dzięki któremu absolwenci naszej socjoterapii są najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie i w swojej pracy korzystają ze sprawdzonych praktyk.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

DLA KOGO?
Studia opracowaliśmy przede wszystkim z myślą o:

 • osobach posiadających przygotowanie pedagogiczne, pracujących w różnych typach szkół, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapeutycznych,
 • pedagogach, psychologach, socjologach, terapeutach, pracownikach socjalnych nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a pracujących lub zamierzający podjąć pracę w placówkach podległych Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej,
 • osobach aktualnie bezpośrednio nie związanych z wymienionym typem pracy i wykształcenia, lecz posiadających wykształcenie wyższe i zainteresowanych proponowaną tematyką.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Podstawą organizacji studiów podyplomowych jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwym dla socjoterapii z psychologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyki, metodyki oraz komunikacji interpersonalnej, pozwoli na skuteczną realizację procesu kształcenia i wychowania. Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi na drodze rozwoju społecznego.

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?
Absolwent kończąc 3-semestralne studia w wymiarze 380 godzin jest przygotowany do zajmowania się problematyką przestępczości, różnego rodzaju dewiacjami, niedostosowaniem społecznym młodzieży oraz dysfunkcjami rodziny. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają szukać zatrudnienia zgodnie z resortowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi między innymi w: 

 • pogotowiach opiekuńczych,
 • ośrodkach socjoterapii, profilaktyki i terapii uzależnień,
 •  ośrodkach diagnostycznych,
 • ośrodkach adaptacji społecznej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • szkołach,
 • sądach – w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą i na stanowisku kuratora,    
 • domach pomocy społecznej, 
 • domach dziecka,
 • świetlicach profilaktycznych, socjoterapeutycznych,  
 • schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych,
 • innych instytucjach pracujących z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

CO NAS WYRÓŻNIA?
Uczestnicy studiów podyplomowych, oprócz poszerzenia kompetencji teoretycznych i praktycznych w zakresie wyspecjalizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uzyskają także kwalifikacje formalne uprawniające do pracy w obszarze socjoterapii zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia MEN z dn. 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.).

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW, KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wysokiej klasy specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne są doświadczeni metodycy i trenerzy, na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą.

 

Dr Aleksander Wolski


Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, długoletni wykładowca, promotor i prelegent na wielu konferencjach naukowych. Autor artykułów z zakresu socjologii (głównie mezostruktur społecznych, społeczności lokalnych, zastosowania komunikacji społecznej i konsultacji społecznych). W obszarze działalności akademickiej zajmował oraz nadal zajmuje stanowiska: kierownika ośrodka zamiejscowego, pełnomocnika dziekana, pełnomocnika rektora. Prócz obszaru akademickiego zaangażowany jest w pracę z osobami uzależnionymi od alkoholu, analizy społeczne dla przemysłu energetycznego i wydobywczego. Długoletni praktyk z zakresu rozwoju osobistego w zakresie relaksu i medytacji. Wielokrotnie uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych w roli eksperta. Swoje zainteresowania zawodowe w zakresie socjologii łączy z osiągnięciami filozofii taoistycznej, rozwojem duchowym oraz fizyką kwantową.

 


 CZAS TRWANIA

3 semestry (380 godz. wykładów w tym 150 godz. praktyk zawodowych)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3000 zł : płatne w dwunastu ratach po 250zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2850 zł (-5%): płatne w dwunastu ratach po 237,50zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REJESTRACJA NA STUDIA 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+