Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prawo Zamówień Publicznych

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z Kancelarią Maruta Wachta:

 

CEL STUDIÓW

Uchwalone 31 marca 2014 r. przez Parlament Europejski Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych otworzyły nowy rozdział w dziedzinie zamówień publicznych w UE.

Dyrektywy wprowadziły wiele zmian mających na celu uczynienie obrotu gospodarczego związanego z zamówieniami publicznymi bardziej efektywnym tak dla Zamawiających jak również dla Wykonawców. Nowe rozwiązania legislacyjne nakładają też szereg zobowiązań w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych i innowacyjnych w zamówieniach publicznych.

Polska, zobowiązana do implementacji przepisów Dyrektyw jest wciąż w fazie dostosowywania przepisów oraz rozwiązań technicznych do nowych wyzwań. Obok zbliżającej się wielkimi krokami pełnej elektronizacji zamówień publicznych jesteśmy u progu chwalenia (przewidywany termin to czerwiec 2019 r.) i wprowadzenia w życie całkowicie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdaniem wielu ekspertów zmiany te są największym od co najmniej 2004 r. i będą stanowiły nie lada wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz kompetencji z zakresu zamówień publicznych, w tym zmian przepisów dotyczących elektronizacji zamówień jak również całkowicie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

W trakcie studiów uzyskają Państwo kwalifikacje potrzebne do pełnienia funkcji związanych z procedowaniem zamówień publicznych jak również ubiegania się o zamówienia publiczne we. Wszystko to wg najlepszych metod nauczania.

Nasza kadra to uznani na rynku eksperci z dziedziny zamówień publicznych o wieloletnim i bogatym doświadczeniu zawodowym w obszarze zamówień. Są wśród nich byli orzecznicy KIO, prawnicy z jednej z najbardziej uznanych w dziedzinie PZP kancelarii prawnych w Polsce mający doświadczenie w realizacji największych projektów, infrastrukturalnych, IT i innych. Uznani na rynku eksperci zajmujący się szkoleniami i doradztwem w dziedzinie zamówień publicznych zarówno po stronie Zamawiających jak również Wykonawców.  
 
Dzięki tak doświadczonemu zespołowi gwarantujemy realizacje studiów na najwyższym poziomie. Naszą ambicją i celem jest przekazanie wiedzy przede wszystkim praktycznej nie tylko z samego zakresu przepisów o zamówieniach publicznych, ale również wszystkich dziedzin prawa, które znajdują swe zastosowanie przy prowadzeniu procedur przetargowych.
 
GŁÓWNE ATUTY STUDIÓW

•    166 godzin praktycznej nauki prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów zamówień publicznych w świetnej atmosferze!
•    Kompleksowe omówienie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
•    Gruntowne omówienie zmian przepisów dotyczących tzw. elektronizacji zamówień publicznych oraz aspektów związanych z tzw. Zrównoważonymi zamówieniami publicznymi
•    Zajęcia prowadzą praktycy, z doświadczeniem w obsłudze postepowań przetargowych, zarówno po stronie Zamawiających jak również Wykonawcy. Nasi prowadzący mają również doświadczenie w postępowaniach przed Krajową Izba Odwoławczą oraz Sądami             
•    Studia tworzone są przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta, lidera w rankingu Rzeczpospolitej, między innymi w kategorii Prawo zamówień publicznych
•    Aktywne metody nauczania - proces kształcenia opiera się w znacznej części na sporządzeniu i analizie projektów dokumentów (np. projektów regulaminów, SIWZ, zapytań ofertowych, umów, odwołania i odpowiedzi na odwołania do KIO), studiach przypadków oraz dyskusji i wymianie doświadczeń z uczestnikami studiów
•    Praktyczne warsztaty (ćwiczenia), na których słuchacze przygotowują i analizują dokumentację dotyczącą zamówień publicznych oraz udział w symulacji rozprawy przed KIO pomogą zdobyć unikalne kompetencje oraz doświadczenie, w tym m. in. obejmujące:  
o    wzory regulaminów zamówień
o    wzory Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapytań ofertowych i zawartych w nich zapisów kluczowych
o    dokumenty z zakresu szeroko pojętej komunikacji pomiędzy Zamawiający a Wykonawca
o    odwołania i odpowiedzi na odwołania do KIO
o    odpowiedzi na uwagi, wnioski o wyjaśnienie oraz protokoły jednostek kontrolujących,
o    przygotowanie i przedstawienie wybranej roli w ramach symulacji rozprawy przed KIO,  
o    symulacje składania ofert na platformach zakupowych
•    Wszechstronny model nauczania – w ramach kolejnych modułów słuchacze poznają prawo zamówień publicznych, aspekty techniczne i organizacyjne zamówień publicznych
•    Program studiów dostosowany jest zarówno dla osób zamierzających pełnić funkcję związane z procedurami przetargowymi w sektorze prywatnym (np. firmy z branży budowlanej, firmy z branży IT jak również podmioty prywatne zobligowane do stosowania określonych procedur zakupowych w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE), jak również w sektorze publicznym
•    Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający praktyczne a nie tylko teoretyczne ujęcie przedmiotu tak, aby każdy z uczestników otrzymał pakiet wiedzy i instrumentów praktycznych pozwalających na efektywne podejście do zamówień publicznych
•    Oprócz nauki istotny jest również networking; w czym wspomaga wspaniała impreza integracyjna oraz charakter zajęć
•    Dyplom prestiżowej Uczelni, pozwalający udokumentować zdobytą wiedzę.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

•    Dogłębne poznanie krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych, w tym nowa ustawa Prawo zamówień publicznych
•    Wiedza jak efektywnie procedować zamówienia bez względu na rodzaj, wartość i źródło finansowania
•    Wyćwiczenie, jak w sposób prawidłowy i efektywny tworzyć oferty oraz ubiegać się o zamówienia publiczne
•    Warsztaty, jak sporządzać dokumentację przetargową,
•    Najlepsze praktyki, jak  prawidłowo konstruować umowy pozwalające na podniesienie efektywności zamówień,  zarówno „pod ustawą”, jak i kodeksem cywilnym
•    Nowe kontakty zawodowe oraz wymiana doświadczeń z innymi osobami zajmującymi się zamówieniami publicznymi oraz prawnikami.

STUDIA SZCZEGÓLNIE POLECAMY

•    osobom aktualnie pełniącym lub zamierzającym pełnić funkcje związane z prowadzeniem procedur zamówień publicznych w szeroko pojętym sektorze publicznym,
•    wszystkim osobom zajmującym się lub też zamierzającym zajmować się zamówieniami publicznymi w sektorze prywatnym ubiegającym się o udzielenie zamówień jak również prowadzącym procedury wydatkowania środków publicznych, w tym pochodzących z UE,
•    usługodawcom  świadczącym usługi doradcze na rzecz podmiotów z sektora publicznego oraz z sektora prywatnego z zakresu zamówień publicznych,
•    kontrolerom zamówień publicznych zarówno w ramach kontroli IZ oraz IP, w ramach wydatkowania środków unijnych, jak również kontroli zgodności z prawodawstwem krajowym,
•    prawnikom, radcom prawnym, adwokatom chcący rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie technicznych i organizacyjnych aspektów zamówień publicznych niezbędnych dla optymalnego świadczenia usług obsługi prawnej,
•    wszystkim osobom chcącym zdobyć ciekawą, prestiżową i dobrze płatną kompetencję zawodową.
 
Partner Kierunku - Kancelaria Maruta Wachta

Kancelaria MARUTA WACHTA jest jedną z największych polskich kancelarii wyspecjalizowanych w obsłudze projektów z zakresu prawa zamówień publicznych, wskazywaną jako lider rynku w rankingu dziennika Rzeczpospolita (2016, 2017, 2018) oraz wyróżnianą przez instytucje międzynarodowe, takie jak: Chambers, Legal 500, The Lawyer. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze postępowań odwoławczych i jest jedną z niewielu kancelarii regularnie występujących w Krajowej Izbie Odwoławczej, prowadząc 10% wszystkich spraw przed KIO.

Zaangażowanie Kancelarii, to m.in. takie projekty, jak:
•    wsparcie zamawiającego (MPO w Warszawie) w największym w Polsce postępowaniu o zamówienie typu „in house” o wartości ponad 0,5 mld zł. (na odbiór odpadów komunalnych w m. st. Warszawy), następnie wsparcie w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu m.st. Warszawy o wartości ponad 300 mln zł;
•    wsparcie zamawiającego (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na system informacji medycznej (typu CRIS). Pierwszy projekt o takim zakresie i skali rozproszenia w Polsce, jeden z 4 na świecie;
•    wsparcie wykonawcy (Fights on Logistics) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę celno-spedycyjną Inspektoratu Uzbrojenia, odpowiedzialnego za dostawy sprzętu dla Wojska Polskiego;
•    opracowanie szeregu ekspertyz prawnych dla największych spółek energetycznych w Polsce dotyczących modelu stosowania ustawy PZP;
•    aktywne uczestnictwo w konsultacjach projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, prowadzonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Działania Kancelarii zyskały uznanie zarówno Klientów, jak i innych firm prawniczych, co potwierdzają zdobyte wyróżnienia w wielu rankingach kancelarii prawnych.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (166 godzin) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

  • soboty: 9.15 - 16.15
  • niedziele: 9.15 - 16.15

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł 3200 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 400 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3000 zł (-25%): płatne w ośmiu ratach po 375 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 30 czerwca 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 lipca 2019 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
  • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
  • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+