PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nowoczesne technologie w ekspertyzach kryminalistycznych i architekturze bezpieczeństwa przestrzeni publicznych

Drukuj

Oferta w przygotowaniu

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Politechniką Śląską

Charakterystyka studiów

Zapraszamy do uczestnictwa w dokształcających studiach podyplomowych, w ramach których zaprezentujemy Państwu m.in.:
•    nowoczesne urządzenia oraz techniki badawcze z zakresu mikroskopii, spektroskopii
i chemii analitycznej wskazując szerokie możliwości ich wykorzystania w klasycznych badaniach kryminalistycznych, takich jak badania fizykochemiczne, techniczna ekspertyza dokumentów czy analiza pisma ręcznego
•    możliwości wykorzystania nowoczesnych technik wizualizacyjnych oraz komputerowej grafiki rastrowej i wektorowej w kryminalistyce
•    praktyczną wiedzę z zakresu informatyki śledczej oraz cyberbezpieczeństwa przemysłowego
•    nowe technologie stosowane w architekturze m.in. przy projektowaniu bezpiecznych przestrzeni urbanistyczno-architektonicznych

Adresaci

Studia adresowane są do dwóch grup odbiorców, tj.:

Grupa 1: osoby pracujące jako specjaliści i wykwalifikowani pracownicy zainteresowani uaktualnieniem oraz poszerzeniem wiedzy w związku postępem nauki, zmieniającymi się standardami badawczymi i coraz szerszym stosowaniem nowoczesnych urządzeń oraz technik badawczych. Adresatami tej z grupy są:

•    biegli z listy Sądów Okręgowych, szczególnie z zakresu badań pisma ręcznego i technicznej ekspertyzy dokumentów
•    pracownicy referatów techniki kryminalistycznej
•    policjanci i przedstawiciele służb mundurowych
•    osoby związane z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości
•    urzędnicy państwowi weryfikujący autentyczność dokumentów
•    architekci

Grupa 2: osoby, które nie są specjalistami w zakresie kryminalistyki  lecz są zainteresowane:

•    poszerzeniem wiedzy umożliwiającej w przyszłości wpisanie się na listę biegłych sądowych
•    przyszłym zatrudnieniem w wyspecjalizowanych placówkach wykonujących ekspertyzy kryminalistyczne
•    zatrudnieniem w pracowniach spektroskopowych oraz pracowniach chemii analitycznej
•    poszerzeniem wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństa przemysłowego
•    zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu informatyki kryminalistycznej
•    zapoznaniem się z nowoczesnymi technikami wizualizacyjnymi stosowanymi w kryminalistyce i architekturze

Co nas wyróżnia:

•    połączone siły:
- Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach z Kategorią A Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz z Certyfikatem Doskonałości Kształcenia nadanym przez Państwową Komisję Akredytacyjną i
- Akademii Górnośląskiej im Wojciecha Korfantego w Katowicach
•    wykorzystanie podczas zajęć wysoce specjalistycznej, nowoczesnej aparatury badawczej z zakresu spektroskopii i chemicznej  analizy instrumentalnej oraz wskazanie możliwości jej zastosowania w kryminalistyce
•    duży nacisk na stronę praktyczną - w 60% zajęcia będą odbywały w pracowniach i laboratoriach
•    prezentacja nowoczesnego oprogramowania i technik wizualizacyjnych
•    wiedza, doświadczenie i umiejętności praktyczne kadry w skład której wchodzą naukowcy z Politechniki Śląskiej i Akademii Górnośląskiej oraz doświadczeni, długoletni eksperci kryminalistyki
•    dyplom końcowy z logotypem dwóch podmiotów realizujących Studia

Co zyskują Słuchacze po ukończeniu Studiów:

•    aktualną wiedzę na temat metodologii, standardów prowadzenia badań, dopuszczalności i oceny dowodów naukowych, paradygmatów nowoczesnej kryminalistyki i nauk stosowanych - wiedza ta ma zastosowanie nie tylko w codziennej pracy specjalistycznych laboratoriów, lecz jest także niezbędna np. dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów i innych podmiotów zainteresowanych w prawidłowej ocenie i weryfikacji specjalistycznych opinii wydawanych przez biegłych sądowych
•    aktualną, specjalistyczną wiedzę z zakresu stosowania  nowoczesnych urządzeń, oprogramowania i metod badawczych bardzo cenionych w poszczególnych obszarach techniki kryminalistyki (w placówkach i laboratoriach wykonujących ekspertyzy kryminalistyczne) np.:
-  w badaniach fizykochemicznych obejmujących m.in. badania metali i ich stopów, powłok malarskich, środków chemicznych i kosmetycznych, mikrośladów, przyczyn powstawania pożarów i wybuchów
- w badaniach pisma ręcznego i technicznej ekspertyzie dokumentów obejmujących m.in. analizę środków kryjących, tonerów, odbitek stempli i pieczątek zabezpieczeń dokumentów, i.in.
•    wiedzę z zakresu ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, właściwego pobierania materiału porównawczego do badań, wyboru właściwego eksperta, prawidłowego formułowania pytań do biegłych i in.
•    wiedzę umożliwiającą określonym osobom (np. urzędnikom państwowym, pracownikom banków itp.) efektywne analizowanie dokumentów pod kątem ich autentyczności
•    wiedzę z zakresu informatyki śledczej oraz cyberbezpieczeństa przemysłowego obejmującą m.in. analizę modus operandii cyberprzestępców, sposobów ujawniania i zwalczania tego typu przestępczości, w tym także praktyczne aspekty profilaktyki indywidualnego bezpieczeństwa cybernetycznego (np. ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych, tożsamości indywidualnych osób, ochrony przed oszustwami itp.)
•    aktualną wiedzę z zakresu nowych technologii stosowanych w architekturze obejmującą: świat wirtualny (VR-virtual reality), mieszaną rzeczywistość (MR-mixed reality), podstawy technologii BIM, skanowanie 3D, drukowanie 3D, wizualizacje 3D, fotografie 360
•    wiedzę dotyczącą bezpiecznych przestrzeni publicznych obejmującą m.in. takie zagadnienia jak programowanie, projektowanie, oświetlenie nocne, oceny jakościowe, metodologie przedprojektowe i badawcze
•    wiedzę z zakresu czytania i rozumienia zapisów dokumentacji architektoniczno-budowlanej, wykonawczej oraz planów zagospodarowania terenu na przykładach wybranych projektów

 

Zapraszamy na stronę internetową studiów:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+