Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Inspektor Ochrony Danych

Drukuj


 

Studia prowadzone we współpracy z:

     oraz   

 

pod patronatem: 

 

Cel Studiów:

Począwszy od 25 maja 2018 r. pełne zastosowanie znajduje Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje przypadki, w których administrator (ew. podmiot przetwarzający) jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz określa status, wymagania i pozycję IOD w organizacji.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych stało niezwykle atrakcyjnym, ciekawym, przyszłościowym i bardzo dobrze płatnym zawodem.

Pełnienie funkcji IOD wymaga jednak posiadania odpowiednich kwalifikacji, i to zarówno wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, jak również technicznych i organizacyjnych zasad ochrony danych osobowych oraz szeregu tzw. umiejętności miękkich.  Podmiot zatrudniający IOD musi przy tym być gotowy do wykazania, że zatrudnił osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Główne atuty studiów: 

 • 193 godziny praktycznej nauki prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych i działania IOD w świetnej atmosferze!
 • stawiamy przede wszystkim na praktykę;
 • zajęcia prowadzą praktycy, z doświadczeniem w obsłudze skomplikowanych projektów wdrożeń RODO w różnych organizacjach, doświadczeni prawnicy oraz IOD,            
 • studia tworzone są przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta, lidera w rankingu Rzeczpospolitej między innymi w kategorii Prawo ochrony danych osobowych, posiadającej ponad 30 osobowy „zespół RODO”, prowadzący szereg wdrożeń RODO w największych polskich firmach,
 • aktywne metody nauczania - nauka opiera się w znacznej części na sporządzeniu i analizie projektów dokumentów (np. klauzul informacyjnych, klauzul zgód, polityk bezpieczeństwa, procedur) umów, studiach przypadków oraz dyskusji i wymianie doświadczeń z uczestnikami studiów,
 • praktyczne warsztaty (ćwiczenia), na których słuchacze przeprowadzają DPIA, przygotowują i analizują dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, w tym

o   wzory klauzul zgód i klauzul informacyjnych,

o   rejestr czynności przetwarzania/rejestr kategorii czynności przetwarzania,

o   rejestr i dokumentację dotyczącą incydentów,

o   polityki bezpieczeństwa i procedury,

o   umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,

o   umowy o współadministrację,

o   umowy będące podstawą zatrudnienia IOD,

o   inne dokumenty i procedury dotyczące ochrony danych osobowych,

 • wszechstronny model nauczania – w ramach kolejnych modułów słuchacze poznają prawo ochrony danych osobowych, aspekty techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych, praktykę organizacji pracy i działania IOD,
 • program studiów dostosowany jest zarówno dla osób zamierzających pełnić funkcję IOD w sektorze prywatnym (np. banki, firmy ubezpieczeniowe, szpitala, agencje marketingowe), jak również w sektorze publicznym,
 • zdajemy sobie sprawę, że oprócz nauki istotny jest również networking; w czym wspomaga wspaniała impreza integracyjna,
 • dyplom prestiżowej uczelni, pozwalający udokumentować zdobytą wiedzę,

 

 

Kancelaria Maruta Wachta specjalizuje się w obsłudze projektów IT. Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu umów wdrożeniowych, kontraktów outsourcingowych ( w tym Iaas/PaaS/SaaS), audytach umów licencyjnych. Kancelaria zapewnia pełne wsparcie prawne, od pisania i negocjacji umów, przez udział w nadzorze ich realizacji (legal project managment) po obsługę sporów, sądowych i pozasądowych. Kancelaria prowadzi pionierskie projekty jak wdrożenia agile czy kontrakty chmurowe w sektorze finansowym. Doświadczenie Kancelarii obejmuje realizację kilkuset projektów o łącznej wartości kilkunastu miliardów złotych.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną projektów związanych z ochroną danych osobowych w poszczególnych sektorach gospodarczych (HR, marketing, świadczenie e-usług) oraz z bezpieczeństwem danych w zakresie IT (m.in. dokumentacje medyczne, energetyka).  Przy współpracy z firmami świadczącymi usługi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawno-techniczne w obszarze ochrony danych osobowych i ich bezpieczeństwa.

Kancelaria w 2018 została uznana przez The Lawyer za najlepszą specjalistyczną Kancelarię w Europie oraz najlepszą Kancelarię w Polsce.

Kancelaria została wyróżniona w wielu rankingach kancelarii prawnych.

 RANKING KANCELARII 2018 DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA 

Liderzy w dziedzinach:

 •          Prawo Ochrony Danych Osobowych
 •          Technologie, Prawo Zamówień Publicznych,
 •          Procesy sądowe i arbitraż

 \ Rekomendacje w dziedzinach:

 •          Telekomunikacja
 •          Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie

Korzyści dla słuchaczy 

Dzięki uczestnictwie w studiach Inspektor Ochrony Danych:

 • poznasz prawo ochrony danych osobowych, w tym RODO i przepisy krajowe,
 • poznasz techniczne i organizacyjne zasady ochrony danych osobowych, w tym techniczne aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się prowadzić ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz zarządzać incydentami,
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się jak sporządzać i prowadzić dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych (w tym rejestr czynności, klauzule zgód, klauzule informacyjne, polityki bezpieczeństwa, procedury)
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się sporządzać umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, umowy o współadministrację, umowy będące podstawą zatrudnienia IOD,
 • poznasz zasady zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz zapewnienie zgodności z przepisami (Information Risk Management and Compliance),
 • poznasz zasady prowadzenie audytów systemów informatycznych,
 • poznasz oprogramowanie przydatne w pracy IOD,
 • poznasz praktyczne aspekty działania IOD i organizacji grupy (działu) IOD oraz wdrożenia RODO w organizacji,
 • poznasz zasady wykorzystania standardu ISO 27001 wdrożeniu i monitorowaniu zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa informacji,
 • poznasz zasady współpracy z zarządem i decydentami w organizacji, pozyskiwania i obsługi klientów, zawierania umów i budowania relacji z klientami, jak również zasady odpowiedzialności i możliwości ubezpieczenia IOD,
 • będziesz mógł nawiązać nowe kontakty zawodowe oraz wymieniać się doświadczenia z innymi IOD oraz wykładowcami.

 

 Studia szczególnie polecamy:

 • wszystkim osobom aktualnie pełniącym lub zamierzającym pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych, zarówno w administracji publicznej, jak również w sektorze prywatnym,
 • osobom wchodzącym w skład zespołu Inspektora Ochrony Danych,
 • osobom odpowiedzialnym w organizacji za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi w tym pełniącym funkcje tzw. pełnomocników lub konsultantów ds. ochrony danych,
 • prawnikom, radcom prawnym, adwokatom chcący rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, niezbędna do pełnienia funkcji IOD,
 • specjalistom z zakresu IT, chcącym uzyskać wiedzę prawniczą niezbędna do pełnienia funkcji IOD,
 • wszystkim osobom chcącym zdobyć nowy ciekawy, prestiżowy i dobrze płatny zawód.

Nasza Kadra:

Roman Bieda, radca prawny w Maruta Wachta sp. j.

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT oraz doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.  

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.
Przewodniczący podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane
z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Bizensu, IPI PAN).  Autor publikacji dotyczących prawa IT oraz ochrony danych osobowych.

 

dr Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji

Doktor nauk prawnych. Adwokat. Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji i koordynator prac nad krajową reformą ochrony danych osobowych. Kieruje powołaną przez Ministra Cyfryzacji Grupą Roboczą do Spraw Ochrony Danych Osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym w 2016 r. obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie odpowiadał za prowadzenie współpracy międzynarodowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. W 2016 r. uzyskał wpis na listę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie – z uwagi na pełnioną funkcję nie wykonuje zawodu. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej. W 2018 r. zajął 23 miejsce na liście najbardziej wpływowych prawników Dziennika Gazety Prawnej

Krzysztof Jankowski

Dyrektor Departamentu Usług Ochrony Danych Osobowych w Energa Centrum Usług Wspólnych

Menedżer, prawnik, audytor, doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, praktyk w zakresie zarządzenia bezpieczeństwem. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem inspektorów ochrony danych i wdrażaniu RODO w grupach kapitałowych.

Prowadził audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w dużych organziacjach i grupach kapitałowych;

Absolwent studiów MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Managerów, praca dyplomowa: Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie sektora energetycznego. Absolwent studiów podyplomowych - Studium Managerskie prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową. Doświadczony trener i wykładowca w zakresie bezpieczeństwa IT oraz  ochrony danych osobowych, w tym RODO (prowadził szkolenia między innymi na zlecenie spółek grópy Hewlett Packard.

Robert Pająk

Aktualnie zajmuje stanowisko Security Compliance Manager w dziale bezpieczeństwa firmy Akamai. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za zarządzanie wymaganiami zgodności w obszarze cyberbezpieczeństwa (information security compliance). Prowadzi globalne projekty demonstrujące w jaki sposób Akamai spełnia najwyższe standardy ochrony informacji. Wcześniej pełnił różnorakie funkcje w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony danych - w szczególności Head of Security w Future Simple Inc. (Base) - spółce z siedzibą w Dolinie Krzemowej, tworzącej innowacyjne oprogramowanie biznesowe. Przed dołączeniem do Base, zajmował stanowisko Head of Information Security dla regionu EMEA w firmie Herbalife. Przez ponad 14 lat pełnił także funkcję CSO w INTERIA.PL (oraz ABI w Grupie RMF) - odpowiadając za obszary: bezpieczeństwa, zgodności (compliance), oraz prywatności w jednym z największych polskich portali. Założyciel lub współzałożyciel oraz członek komisji rewizyjnych rozmaitych polskich oddziałów organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w szczególności: OWASP/ISACA/ISSA. W ramach pracy w portalu INTERIA.PL zbudował także i prowadził zespół R&D. Pasjonat bezpieczeństwa i technologii. Aktywnie wykłada na różnych uniwersytetach oraz konferencjach - w tematyce szeroko pojętych aspektów ochrony informacji, zgodności, oraz współczesnych zagrożeń. Współpracuje jako ekspert z licznymi firmami i organizacjami w kraju i zagranicą zajmującymi się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji.

Komentuje w mediach zjawiska związane ze współczesnymi zagrożeniami informatycznymi. Autor artykułów do rozlicznych gazet i poradników m.in. Bezpieczeństwo od A do Z.

 

Maciej Kaczyński, Prezes Zarządu BTC sp. z o.o.

 

Specjalizuje się w zarządzaniu infrastrukturą IT, zarządzaniu bezpieczeństwem IT oraz zapobieganiu wyciekom danych (DLP). Projektant zaawansowanych aplikacji / usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie Europejskie) oraz studia MBA na European School of Business ESCP-EAP Berlin. Jako trener współpracuje z Institute for International Research (IIR), Certified Global Education (CGE), Centrum Promocji Informatyki (CPI), Nowoczesną Firmą S.A., Maruta Wachta sp.j., Akademią BTC. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych współpracując z uczelniami: Zachodniopomorską Szkołą Biznesu (ZPSB), Polską Akademią Nauk (PAN), Uniwersytetem Wrocławskim (UW), Uczelnią Techniczno-Handlową (UTH).
Stara się kierować mottem: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.” [Albert Einstein].

r.pr. dr Zbigniew Okoń, partner w Maruta Wachta

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii Maruta Wachta sp.j. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa marketingu, nowych technologii i własności intelektualnej, ochrony danych osobowych.  Współpracownik Instytutu Allerhanda i Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących prawa reklamy, własności intelektualnej i nowych technologii.

 

r.pr. Małgorzata Kurowska, Maruta Wachta

Ekspert w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii/IT. Doradza m.in. klientom z branży energetycznej i handlu detalicznego w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Prowadzi projekty wdrożenia RODO zarówno na rzecz spółek polskich, jak i w ramach wdrożeń międzynarodowych. Posiada także doświadczenie w zakresie bieżącego wsparcia administratorów bezpieczeństwa informacji i Inspektorów Ochrony Danych w podmiotach korporacyjnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkołę Prawa Francuskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz RODO na rzecz klientów z sektora prywatnego. Szkoli również radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

dr Arleta Nerka, Akademia Leona Koźmińskiego

Arleta Nerka – dr nauk prawnych, pracownik w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Programowej kwartalnika ABI Expert. Wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych. Prowadzi doradztwo prawne dla firm. Referentka na wielu konferencjach naukowych poświęconych ochronie danych osobowych i prawie pracy. Trener szkoleniowy z obszaru ochrony danych osobowych i prawa pracy.

dr Krzysztof Wygoda, Uniwersytet Wrocławski

Doktor prawa, praktyk, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, współautor wielu artykułów i książek w tym m.in. „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO”, "Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym", „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”; doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych od 1996 r.; wykładowca Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych na UWr.; panelista i prelegent na wielu konferencjach związanych z ochroną danych osobowych.

r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła, Redaktor naczelna "ABI Expert"

dr Marlena Sakowska-Baryła - doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, redaktor naczelna "ABI Expert" – pierwszego czasopisma poświęconego ochronie danych osobowych i zarządzaniu informacjami, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – współpomysłodawczyni utworzenia centrum. Wykłada w kilku wyższych uczelniach. Specjalista w dziedzinie w ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie uczestniczy we wdrożeniach RODO w organizacjach prywatnych i publicznych. Jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem - ma za sobą przeszło 350 szkoleń, w których udział wzięło ponad 10.000 uczestników. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych”, „Prawo do ochrony danych osobowych”, współautorka podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz”, a także współredaktor naukowy książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO".

r.pr. Mirosław Gumularz

Doktor nauk prawnych (UJ) i radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni. 
Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. 
Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych WSB w Poznaniu. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz e-commerce. 
Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

r.pr. Mateusz Bartoszcze, EIB S.A.

 

Radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Biegły i członek komisji przetargowych w kilkuset postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę ubezpieczeniową. Przedmiotem szczególnych branżowych zainteresowań są kwestie związane z rozwojem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz problematyka umów ubezpieczenia związanych z nowoczesnymi technologiami.

 

Współautor publikacji do prasy branżowej z zakresu zamówień publicznych na usługę ubezpieczeniową. Posiada również doświadczenie w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izba Odwoławczą.

 

Tomasz Izydorczyk, Maruta Wachta

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza i szkoli w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Autor kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Jest członkiem SABI oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytora wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI m.in. w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie pełni rolę ABI w ANECOOP POLSKA sp. z o.o. jest redaktorem bloga TIZYDORCZYK.pl oraz jest konsultantem w kancelarii Maruta Wachta sp. j.

W branży energetycznej pracował jako doradca i audytor dla takich podmiotów jak: Elektrociepłownia Gorzów S.A. (PGE GIEK), Elektrownia Turów S.A. (PGE GIEK), Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. (PGE Dystrybucja Warszawa-Teren), „PKP Energetyka” spółka z o.o., Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. (PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa),EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. (Grupa TAUIRON), DALKIA Poznań ZEC S.A. (Veolia), Dolnośląska, Górnośląska, Pomorska Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PGNiG),

mgr inż. Maciej Kołodziej, E-detektywi.pl

Wiceprezes „SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”
Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej E-detektywi.pl i FHU MatSoft
Doradca ds. ochrony danych w podmiotach biznesowych i administracji publicznej

Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów IT oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000.
Uczestniczył w wielu branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii.
Współpracował jako wykładowca m.in. z: Ministerstwem Finansów i Sprawiedliwości, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Policją, Stowarzyszeniem ABI, spółkami Ariergarda i E-detektywi, IIA Polska, Centrum Promocji Informatyki, Zespołem Ekspertów Manager, ODO24, uczelniami wyższymi i kancelariami prawnymi.
Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym dwóch części książki „Vademecum ABI” wydawnictwa CH Beck, „ODO w marketingu internetowym” wydawnictwa Wiedza i Praktyka oraz wielu artykułów w prasie branżowej.
Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI/IOD w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie
i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współorganizator i wykładowca studiów z bezpieczeństwa informacji i informatyki śledczej na krakowskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Członek grup problemowych, działających przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności.
Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi własną firmę, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji i bezpieczeństwa w branży nowych technologii, a także outsourcing procesów IT i ODO. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex.
W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Koordynował i nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN. Był Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w portalu NK.pl, Grupie Wydawniczej PWN, Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i spółkach Grupy City Service Polska. Uczestnik projektu wdrożenia polityki cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zajmuje się doradztwem przy wdrażaniu procesów organizacyjnych wynikających z regulacji prawnych dotyczących prawa ochrony danych, informatyki śledczej, e-commerce oraz technologii funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach oraz odzyskiwania danych. Świadczy usługi outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych i administratora systemów teleinformatycznych.

 Mariola Więckowska

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Data Protection Officer (DPO), na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies. Jest Członkiem Grupy Roboczej RODO oraz Grupy ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji. Poprzednio pracowała m.in. w Allegro, Ceneo oraz Naspers Classifieds (olx.pl, OtoMoto.pl, OtoDom.pl). Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), SABI (Stworzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji) oraz ISSA (Information Systems Security Association). Jest absolwentem kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel.
Blisko 20 lat kierowała zespołem IT w bankowości i sektorze giełdowym. W swoje obecnej roli łączy wieloletnie doświadczenie IT, w tym współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych i KNF, z obecną praktyką w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
Wspiera wdrożenia i wypełnianie obowiązków wynikających z RODO. Współpracowała przy opracowywaniu kodeksów postępowania zalecanych przez RODO w ramach IAB Polska i PIIT. Jako praktyk, swoim doświadczeniem dzieli się ze studentami na Podyplomowych Studiach na kierunku Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Menedżer Bezpieczeństwa Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (193 godziny) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

 • soboty: 9.15 - 16.15
 • niedziele: 9.15 - 16.15

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 5000 zł 4000 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 500 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 5000 zł 3750 zł (-25%): płatne w ośmiu ratach po 468,75 zł

 

Dodatkowy rabat - 5% otrzymują:
 • radcy prawny z OIRP w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu,  Zielona - Góra 
 • osoby współpracujące z  FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, w tym IOD, informatycy, audytorzy, prawnicy i wszyscy zainteresowani działający w ramach Forów branżowych powołanych przez  FRDL MISTiA. 
 

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 30 czerwca 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 lipca 2019 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+