Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Inspektor Ochrony Danych

Drukuj


 

Studia prowadzone we współpracy z:

 

Cel Studiów:

Począwszy od 25 maja 2018 r. pełne zastosowanie znajduje Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje przypadki, w których administrator (ew. podmiot przetwarzający) jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz określa status, wymagania i pozycję IOD w organizacji.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych stało niezwykle atrakcyjnym, ciekawym, przyszłościowym i bardzo dobrze płatnym zawodem.

Pełnienie funkcji IOD wymaga jednak posiadania odpowiednich kwalifikacji, i to zarówno wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, jak również technicznych i organizacyjnych zasad ochrony danych osobowych oraz szeregu tzw. umiejętności miękkich.  Podmiot zatrudniający IOD musi przy tym być gotowy do wykazania, że zatrudnił osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Główne atuty studiów: 

 • 184 godzin praktycznej nauki prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych i działania IOD w świetnej atmosferze!
 • zajęcia prowadzą praktycy, z doświadczeniem w obsłudze skomplikowanych projektów wdrożeń RODO w różnych organizacjach, doświadczeni prawnicy oraz IOD (byli ABI),             
 • studia tworzone są przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta, lidera w rankingu Rzeczpospolitej między innymi w kategorii Prawo ochrony danych osobowych, posiadającej ponad 30 osobowy „zespół RODO”, prowadzący szereg wdrożeń RODO w największych polskich firmach,
 • aktywne metody nauczania - nauka opiera się w znacznej części na sporządzeniu i analizie projektów dokumentów (np. klauzul informacyjnych, klauzul zgód, polityk bezpieczeństwa, procedur) umów, studiach przypadków oraz dyskusji i wymianie doświadczeń z uczestnikami studiów,
 • praktyczne warsztaty (ćwiczenia), na których słuchacze przygotowują i analizują dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, w tym 
  • wzory klauzul zgód i klauzul informacyjnych
  • rejestr czynności przetwarzania/rejestr kategorii czynności przetwarzania,
  • rejestr i dokumentację dotyczącą incydentów,
  • polityki bezpieczeństwa i procedury,
  • umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  • umowy o współadministrację,
  • umowy będące podstawą zatrudnienia IOD,
  • inne dokumenty i procedury dotyczące ochrony danych osobowych
 • wszechstronny model nauczania – w ramach kolejnych modułów słuchacze poznają prawo ochrony danych osobowych, aspekty techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych, praktykę organizacji pracy i działania IOD,
 • program studiów dostosowany jest zarówno dla osób zamierzających pełnić funkcję IOD w sektorze prywatnym (np. banki, firmy ubezpieczeniowe, szpitala, agencje marketingowe), jak również w sektorze publicznym,
 • zdajemy sobie sprawę, że oprócz nauki istotny jest również networking; w czym wspomaga wspaniała impreza integracyjna,
 • dyplom prestiżowej uczelni, pozwalający udokumentować zdobytą wiedzę.

 

Kancelaria Maruta Wachta specjalizuje się w obsłudze projektów IT. Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu umów wdrożeniowych, kontraktów outsourcingowych ( w tym Iaas/PaaS/SaaS), audytach umów licencyjnych. Kancelaria zapewnia pełne wsparcie prawne, od pisania i negocjacji umów, przez udział w nadzorze ich realizacji (legal project managment) po obsługę sporów, sądowych i pozasądowych. Kancelaria prowadzi pionierskie projekty jak wdrożenia agile czy kontrakty chmurowe w sektorze finansowym. Doświadczenie Kancelarii obejmuje realizację kilkuset projektów o łącznej wartości kilkunastu miliardów złotych.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną projektów związanych z ochroną danych osobowych w poszczególnych sektorach gospodarczych (HR, marketing, świadczenie e-usług) oraz z bezpieczeństwem danych w zakresie IT (m.in. dokumentacje medyczne, energetyka).  Przy współpracy z firmami świadczącymi usługi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawno-techniczne w obszarze ochrony danych osobowych i ich bezpieczeństwa.

Kancelaria w 2018 została uznana przez The Lawyer za najlepszą specjalistyczną Kancelarię w Europie oraz najlepszą Kancelarię w Polsce.

Kancelaria została wyróżniona w wielu rankingach kancelarii prawnych.

 RANKING KANCELARII 2018 DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA 

Liderzy w dziedzinach:

 •          Prawo Ochrony Danych Osobowych
 •          Technologie, Prawo Zamówień Publicznych,
 •          Procesy sądowe i arbitraż

 \ Rekomendacje w dziedzinach:

 •          Telekomunikacja
 •          Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie

Korzyści dla słuchaczy 

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Inspektor Ochrony Danych:

 • poznasz prawo ochrony danych osobowych, w tym RODO i przepisy krajowe,
 • poznasz techniczne i organizacyjne zasady ochrony danych osobowych, w tym techniczne aspekty bezpieczeństwa IT,
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się jak sporządzać i prowadzić dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych (w tym rejestr czynności, klauzule zgód, klauzule informacyjne, polityki bezpieczeństwa, procedury)
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się sporządzać umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, umowy o współadministrację, umowy będące podstawą zatrudnienia IOD,
 • w ramach praktycznych warsztatów poznasz prowadzenie oceny skutków dla ochrony danych  (DPIA),
 • poznasz zasady zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz zapewnienie zgodności z przepisami (Information Risk Management and Compliance), zasady zarządzania incydentami,
 • poznasz zasady prowadzenie audytów systemów informatycznych,
 • poznasz oprogramowanie przydatne w pracy IOD,
 • poznasz praktyczne aspekty działania IOD i organizacji grupy (działu) IOD oraz wdrożenia RODO w organizacji,
 • poznasz zasady wykorzystania standardu ISO 27001 wdrożeniu i monitorowaniu zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa informacji,
 • poznasz zasady współpracy z zarządem i decydentami w organizacji, pozyskiwania i obsługi klientów, zawierania umów i budowania relacji z klientami, jak również zasady odpowiedzialności i możliwości ubezpieczenia IOD,
 • będą mogli nawiązać kontakty zawodowe oraz wymieniać doświadczenia z innymi IOD oraz prawnikami oraz innymi przedstawicielami sektora IT. 

 Studia szczególnie polecamy:

 • wszystkim osobom aktualnie pełniącym lub zamierzającym pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych, zarówno w administracji publicznej, jak również w sektorze prywatnym,
 • osobom wchodzącym w skład zespołu Inspektora Ochrony Danych,
 • osobom odpowiedzialnym w organizacji za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi w tym pełniącym funkcje tzw. pełnomocników lub konsultantów ds. ochrony danych,
 • prawnikom, radcom prawnym, adwokatom chcący rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, niezbędna do pełnienia funkcji IOD,
 • specjalistom z zakresu IT, chcącym uzyskać wiedzę prawniczą niezbędna do pełnienia funkcji IOD,
 • wszystkim osobom chcącym zdobyć nowy ciekawy, prestiżowy i dobrze płatny zawód.

Nasza Kadra:

Roman Bieda, radca prawny w Maruta Wachta sp. j.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii oraz prawem własności intelektualnej. Od ponad 15 lat zajmuje się negocjowaniem umów IT, doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych, marketingu i handlu elektronicznego.

Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej, ochroną danych osobowych oraz prawem nowych technologii między innymi w Szkole Głównej Handlowej, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Wykłada przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN). Prelegent na szeregu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa IT oraz ochrony danych osobowych.

dr Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji

Doktor nauk prawnych. Adwokat. Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji i koordynator prac nad krajową reformę ochrony danych osobowych. Kieruje powołaną przez Ministra Cyfryzacji Grupą Roboczą do Spraw Ochrony Danych Osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym w 2016 r. obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie odpowiadał za prowadzenie współpracy międzynarodowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. W 2016 r. uzyskał wpis na listę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie – z uwagi na pełnioną funkcję nie wykonuje zawodu. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej. W 2018 r. zajął 23 miejsce na liście najbardziej wpływowych prawników Dziennika Gazety Prawnej

Krzysztof Jankowski

Dyrektor Departamentu Usług Ochrony Danych Osobowych w Energa Centrum Usług Wspólnych

Menedżer, prawnik, audytor, doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, praktyk w zakresie zarządzenia bezpieczeństwem. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem inspektorów ochrony danych i wdrażaniu RODO w grupach kapitałowych.

Prowadził audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w dużych organziacjach i grupach kapitałowych;

Absolwent studiów MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Managerów, praca dyplomowa: Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie sektora energetycznego. Absolwent studiów podyplomowych - Studium Managerskie prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową. Doświadczony trener i wykładowca w zakresie bezpieczeństwa IT oraz  ochrony danych osobowych, w tym RODO (prowadził szkolenia między innymi na zlecenie spółek grópy Hewlett Packard.

Robert Pająk

Aktualnie zajmuje stanowisko Security Compliance Manager w dziale bezpieczeństwa firmy Akamai. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za zarządzanie wymaganiami zgodności w obszarze cyberbezpieczeństwa (information security compliance). Prowadzi globalne projekty demonstrujące w jaki sposób Akamai spełnia najwyższe standardy ochrony informacji. Wcześniej pełnił różnorakie funkcje w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony danych - w szczególności Head of Security w Future Simple Inc. (Base) - spółce z siedzibą w Dolinie Krzemowej, tworzącej innowacyjne oprogramowanie biznesowe. Przed dołączeniem do Base, zajmował stanowisko Head of Information Security dla regionu EMEA w firmie Herbalife. Przez ponad 14 lat pełnił także funkcję CSO w INTERIA.PL (oraz ABI w Grupie RMF) - odpowiadając za obszary: bezpieczeństwa, zgodności (compliance), oraz prywatności w jednym z największych polskich portali. Założyciel lub współzałożyciel oraz członek komisji rewizyjnych rozmaitych polskich oddziałów organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w szczególności: OWASP/ISACA/ISSA. W ramach pracy w portalu INTERIA.PL zbudował także i prowadził zespół R&D. Pasjonat bezpieczeństwa i technologii. Aktywnie wykłada na różnych uniwersytetach oraz konferencjach - w tematyce szeroko pojętych aspektów ochrony informacji, zgodności, oraz współczesnych zagrożeń. Współpracuje jako ekspert z licznymi firmami i organizacjami w kraju i zagranicą zajmującymi się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji.

Komentuje w mediach zjawiska związane ze współczesnymi zagrożeniami informatycznymi. Autor artykułów do rozlicznych gazet i poradników m.in. Bezpieczeństwo od A do Z.

Sylwia Wystub, Interia

 

Ukończyła matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe “Bankowość i finanse” organizowane przez Polską Akademię Nauk we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Jest doświadczonym specjalistą w audycie systemów informatycznych, Ładzie korporacyjnym w IT, bezpieczeństwie informacji, ciągłości biznesu  oraz zarządzaniu ryzykiem. W okresie kilkunastu lat pracy w sektorze bankowym pełniła funkcje kierownicze w IT oraz audycie.  Aktualnie jest Dyrektorem ds. Bezpieczeństwa w firmie mediowej  Grupa Interia.pl, w okresie od 2014 r. do połowy 2018 r. pełniła dodatkowo funkcję ABI/IOD.  Na Politechnice Warszawskiej w latach 2003 - 2013 r. prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo informacji w środowisku IT”. Była członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ISACA Warszawa,  następnie  prezesem oraz członkiem Zarządu stowarzyszenia ISACA Katowice. Od 2004 r. jako właściciel firmy AKSIS współpracuje na stałe z wieloma firmami i organizacjami, prowadząc między innymi szkolenia, projekty wdrożeniowe oraz audyty.

 

Posiada certyfikaty  CISA - od 2001 r., ABCP (Associate Business Continuity Professional), od 2010 r. oraz zdania egzaminów Audytora Wiodącego ISO 27001- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Audytora Wiodącego ISO 22301, System Zarządzania Ciągłością Działania, Audytora ISO 20000 - System Zarządzania Ciągłością Usług, Provisional Assessor  ISO 15504 – Information technology – Process assessment (SPICE).

 

Maciej Kaczyński, Prezes Zarządu BTC sp. z o.o.

 

Specjalizuje się w zarządzaniu infrastrukturą IT, zarządzaniu bezpieczeństwem IT oraz zapobieganiu wyciekom danych (DLP). Projektant zaawansowanych aplikacji / usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie Europejskie) oraz studia MBA na European School of Business ESCP-EAP Berlin. Jako trener współpracuje z Institute for International Research (IIR), Certified Global Education (CGE), Centrum Promocji Informatyki (CPI), Nowoczesną Firmą S.A., Maruta Wachta sp.j., Akademią BTC. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych współpracując z uczelniami: Zachodniopomorską Szkołą Biznesu (ZPSB), Polską Akademią Nauk (PAN), Uniwersytetem Wrocławskim (UW), Uczelnią Techniczno-Handlową (UTH).
Stara się kierować mottem: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.” [Albert Einstein].

r.pr. dr Zbigniew Okoń, partner w Maruta Wachta

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii Maruta Wachta sp.j. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa marketingu, nowych technologii i własności intelektualnej, ochrony danych osobowych.  Współpracownik Instytutu Allerhanda i Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących prawa reklamy, własności intelektualnej i nowych technologii.

 

r.pr. Małgorzata Kurowska, Maruta Wachta

Ekspert w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii/IT. Doradza m.in. klientom z branży energetycznej i handlu detalicznego w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Prowadzi projekty wdrożenia RODO zarówno na rzecz spółek polskich, jak i w ramach wdrożeń międzynarodowych. Posiada także doświadczenie w zakresie bieżącego wsparcia administratorów bezpieczeństwa informacji i Inspektorów Ochrony Danych w podmiotach korporacyjnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkołę Prawa Francuskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz RODO na rzecz klientów z sektora prywatnego. Szkoli również radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

dr Arleta Nerka, Akademia Leona Koźmińskiego

Arleta Nerka – dr nauk prawnych, pracownik w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Programowej kwartalnika ABI Expert. Wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych. Prowadzi doradztwo prawne dla firm. Referentka na wielu konferencjach naukowych poświęconych ochronie danych osobowych i prawie pracy. Trener szkoleniowy z obszaru ochrony danych osobowych i prawa pracy.

dr Krzysztof Wygoda, Uniwersytet Wrocławski

Doktor prawa, praktyk, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, współautor wielu artykułów i książek w tym m.in. „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO”, "Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym", „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”; doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych od 1996 r.; wykładowca Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych na UWr.; panelista i prelegent na wielu konferencjach związanych z ochroną danych osobowych.

r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła, Redaktor naczelna "ABI Expert"

dr Marlena Sakowska-Baryła - doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, redaktor naczelna "ABI Expert" – pierwszego czasopisma poświęconego ochronie danych osobowych i zarządzaniu informacjami, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – współpomysłodawczyni utworzenia centrum. Wykłada w kilku wyższych uczelniach. Specjalista w dziedzinie w ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie uczestniczy we wdrożeniach RODO w organizacjach prywatnych i publicznych. Jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem - ma za sobą przeszło 350 szkoleń, w których udział wzięło ponad 10.000 uczestników. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych”, „Prawo do ochrony danych osobowych”, współautorka podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz”, a także współredaktor naukowy książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO".

r.pr. Mirosław Gumularz

Doktor nauk prawnych (UJ) i radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni. 
Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. 
Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych WSB w Poznaniu. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz e-commerce. 
Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

r.pr. Mateusz Bartoszcze, EIB S.A.

 

Radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Biegły i członek komisji przetargowych w kilkuset postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę ubezpieczeniową. Przedmiotem szczególnych branżowych zainteresowań są kwestie związane z rozwojem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz problematyka umów ubezpieczenia związanych z nowoczesnymi technologiami.

 

Współautor publikacji do prasy branżowej z zakresu zamówień publicznych na usługę ubezpieczeniową. Posiada również doświadczenie w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izba Odwoławczą.

 

Tomasz Izydorczyk, Maruta Wachta

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza i szkoli w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Autor kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Jest członkiem SABI oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytora wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI m.in. w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie pełni rolę ABI w ANECOOP POLSKA sp. z o.o. jest redaktorem bloga TIZYDORCZYK.pl oraz jest konsultantem w kancelarii Maruta Wachta sp. j.

W branży energetycznej pracował jako doradca i audytor dla takich podmiotów jak: Elektrociepłownia Gorzów S.A. (PGE GIEK), Elektrownia Turów S.A. (PGE GIEK), Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. (PGE Dystrybucja Warszawa-Teren), „PKP Energetyka” spółka z o.o., Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. (PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa),EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. (Grupa TAUIRON), DALKIA Poznań ZEC S.A. (Veolia), Dolnośląska, Górnośląska, Pomorska Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PGNiG),

mgr inż. Maciej Kołodziej, E-detektywi.pl

Wiceprezes „SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”
Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej E-detektywi.pl i FHU MatSoft
Doradca ds. ochrony danych w podmiotach biznesowych i administracji publicznej

Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów IT oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000.
Uczestniczył w wielu branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii.
Współpracował jako wykładowca m.in. z: Ministerstwem Finansów i Sprawiedliwości, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Policją, Stowarzyszeniem ABI, spółkami Ariergarda i E-detektywi, IIA Polska, Centrum Promocji Informatyki, Zespołem Ekspertów Manager, ODO24, uczelniami wyższymi i kancelariami prawnymi.
Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym dwóch części książki „Vademecum ABI” wydawnictwa CH Beck, „ODO w marketingu internetowym” wydawnictwa Wiedza i Praktyka oraz wielu artykułów w prasie branżowej.
Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI/IOD w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie
i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współorganizator i wykładowca studiów z bezpieczeństwa informacji i informatyki śledczej na krakowskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Członek grup problemowych, działających przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności.
Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi własną firmę, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji i bezpieczeństwa w branży nowych technologii, a także outsourcing procesów IT i ODO. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex.
W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Koordynował i nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN. Był Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w portalu NK.pl, Grupie Wydawniczej PWN, Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i spółkach Grupy City Service Polska. Uczestnik projektu wdrożenia polityki cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zajmuje się doradztwem przy wdrażaniu procesów organizacyjnych wynikających z regulacji prawnych dotyczących prawa ochrony danych, informatyki śledczej, e-commerce oraz technologii funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach oraz odzyskiwania danych. Świadczy usługi outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych i administratora systemów teleinformatycznych.

 

 ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (184 godziny) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

 • soboty: 9.15 - 16.15
 • niedziele: 9.15 - 16.15

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 5000 zł 4000 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 500 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 5000 zł 3750 zł (-25%): płatne w ośmiu ratach po 468,75 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 7 stycznia 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 14 stycznia 2019 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+