PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Bezpieczeństwo Narodowe i Przygotowania obronne

Drukuj

DLACZEGO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I PRZYGOTOWANIE OBRONNE?

Kierunek studiów „Bezpieczeństwo narodowe i przygotowania obronne” należy do dziedziny kształcenia w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, obejmujących problematykę z zakresu systemu obronnego państwa, teorii sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.
Z uwagi na obecną sytuację międzynarodową, wzrost zagrożeń zewnętrznych, oraz rosnące znaczenie problematyki bezpieczeństwa w polityce wewnętrznej państwa, odnotowywany jest stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów z powyższego zakresu, odpowiednio przygotowanych do realizacji zadań na rzecz obronności kraju zarówno w strukturach SZRP jak i instytucjach administracji państwowej.

 

DLA KOGO?

Studia adresujemy przede wszystkim do:

 • kandydatów ubiegających się o podjęcie pracy w jednostkach organizacyjnych SZ RP;
 • pracowników resortu obrony narodowej pragnących doskonalić wiedzę z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • pracowników terenowych organów administracji wojskowej (Wojskowych Centrów Rekrutacji) zajmujących się problematyką mobilizacji i pokojowego uzupełniania wojsk;
 • pracowników komórek organów samorządowych i administracji publicznej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego lub zajmujących się tematyką obrony cywilnej;
 • pracowników podmiotów gospodarczych, realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

W ramach zajęć słuchacz zostanie zapoznany z podstawami wiedzy z zakresu budowy strategii bezpieczeństwa państwa, jej elementami składowymi, systemem zarządzania kryzysowego funkcjonującym w resorcie obrony narodowej oraz w jednostkach administracji państwowej na szczeblu centralnym i samorządowym. W ramach zajęć słuchacze zostaną zapoznani z podstawami prawnymi funkcjonowania struktur obrony cywilnej oraz zmianami prawnymi zachodzącymi w tym obszarze, ogólnymi zasadami ochrony informacji niejawnych i obrony infrastruktury krytycznej.
Studia mają zadanie zapoznać słuchaczy z zadaniami realizowanymi na rzecz obronności kraju na szczeblu samorządowym i wojewódzkim, a także przygotować absolwentów do ich praktycznej realizacji.
Ukończenie studiów podyplomowych będzie zapewniało odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające kontynuowanie nauki na uczelniach wojskowych lub podjęcie aktywności zawodowej, zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

 

PROGRAM STUDIÓW (176h)

Wprowadzenie do nauki o bezpieczeństwie narodowym i obronności:

 • Elementy składowe systemu bezpieczeństwa państwa, podstawowe pojęcia i definicje.
 • Cywilizacyjne i kulturowe aspekty bezpieczeństwa na świecie.
 • Charakterystyka współczesnych konfliktów zbrojnych.
 • Współpraca międzynarodowa w obszarze bezpieczeństwa i obronności.
 • Strategie bezpieczeństwa narodowego.

Struktury państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego:

 • Siły Zbrojne RP.
 • Służby specjalne.
 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Rola administracji publicznej i samorządowej.

Realizacja zadań na rzecz obronności kraju:

 • Szkolnictwo wojskowe i edukacja obronna.
 • Rodzaje i zasady poboru do pełnienia służby wojskowej.
 • System mobilizacji.
 • Realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz ON.

Zarządzanie kryzysowe:

 • Organizacja Systemu Zarządzania Kryzysowego.
 • Organizacja i planowanie zadań z zakresu Reagowania Kryzysowego na poziomie lokalnym i samorządowym.
 • Zasady użycia sił i środków do realizacji zadań kryzysowych przez organy samorządowe i administrację publiczną.
 • Ćwiczenie praktyczne z zakresu reagowania kryzysowego lub realizacji zadań obronnych.

Obrona Cywilna.

Ochrona informacji oraz ochrona i obrona obiektów infrastruktury krytycznej:

 • Podstawy cyberbezpieczeństwa - zagrożenia, technologie.
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych.
 • Ochrona i obrona infrastruktury krytycznej.

Seminarium dyplomowe.

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA

gen. bryg. Grzegorz HAŁUPKA

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu 1993, Akademii Obrony Narodowej 2001, Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w ASzWoj. 2016, NATO Defense College w Rzymie 2017, uczestnik misji w Republice Iraku 2005, Z-ca dowódcy JW. AGAT, Szef Oddziału Szkolenia Inspektoratu Wojsk Specjalnych DGRSZ, D-ca 6BPD, Szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych, członek Konwentu, a następnie wiceprzewodniczący Rady Programowej Akademii Wojsk Lądowych, członek Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Hałupka

gen. bryg. Grzegorz GRODZKI

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu 1994, Akademii Obrony Narodowej 2002, Akademii Dowódczo-Sztabowa Armii Stanów Zjednoczonych w Fort Leavenworth 2011, NATO Defense College w Rzymie 2014, US Army War College 2019, uczestnik misji w Bośni i Hercegowinie w 2004-2005 oraz w Afganistanie 2009 i 2011. Dowódca 18 batalionu desantowo-szturmowego, Szef Szkolenia, zastępca Dowódcy a następnie Dowódca 6BPD.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Grodzki

płk dr hab. Jacek LASOTA

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz studiów dyplomowych i trzeciego stopnia Akademii Obrony Narodowej. Począwszy od ukończeniu studiów w 1993 roku pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 9 pułku zmechanizowanym, 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz 2 Brygadzie Obrony Terytorialnej. Brał udział w działaniach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w 2007 roku w Iraku. Od 2008 roku jest związany zawodowo z Akademią Obrony Narodowej i jej kontynuatorką Akademią Sztuki Wojennej. Obecnie jest samodzielnym pracownikiem naukowym w Instytucie Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się teorią i historią sztuki wojennej, polemologią oraz bezpieczeństwem. Jest autorem opracowań o charakterze teoretycznym i praktycznym, kierownikiem i uczestnikiem wielu prac oraz projektów naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa.

płk dr Waldemar ŁYDKA

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz studiów dyplomowych i trzeciego stopnia w Akademii Obrony Narodowej. Od 1993 roku pełnił służbę na stanowiskach w 14 pułku zmechanizowanym, 14 Brygadzie Pancernej, 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich oraz od 2003 w 3 Brygadzie Zmechanizowanej. Dwukrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju: w 2005/2006 w ramach
V zmiany PKW IRAK oraz w 2007 r. w J3 HQ KFOR w Kosowie.
Od 2008 roku był związany zawodowo z Akademią Obrony Narodowej i jej kontynuatorką Akademią Sztuki Wojennej, gdzie pełnił obowiązki asystenta, adiunkta w Zakładzie Systemów Dowodzenia. Od 2016 roku zastępcy Dyrektora Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki, a w 2018 Szefa Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.
W roku 2019 związał się zawodowo z Akademią Wojsk Lądowych, gdzie pracował jako starszy wykładowca i adiunkt w Instytucie Przywództwa. Od dziesięciu lat współpracuje z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, współorganizator i prowadzący jedynych w Polsce studiów podyplomowych dla żołnierzy (Przywództwo Wojskowe i Komunikacja). Jest autorem opracowań dotyczących problematyki dowodzenia i przywództwa, w tym podręcznika „Przywództwo Wojskowe”.

płk Wojciech EMERLING

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 1996, studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2000, studia podyplomowe w zakresie prawa karnego wykonawczego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2014. Wieloletni praktyk, członek kadry zarządzającej jednostek penitencjarnych województwa śląskiego. Od 1996 roku związany zawodowo z więziennictwem.
W latach 2005 – 2017 specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. Od 2017 roku pełnił funkcję dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Od 2019 r. jest przedstawicielem otoczenia społeczno gospodarczego Rady Programowo-Biznesowej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od 2021 także Rady Biznesu Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
Specjalizacja i obszar tematyczny zainteresowań: Obronność i bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych oraz bezpieczeństwo w warunkach izolacji penitencjarnej. Analiza i wykorzystanie danych operacyjnych i finansowych, z wykorzystaniem systemów informatycznych (kadrowo-płacowych), baz danych – m.in. Microsoft Access, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

ppłk mgr inż. Piotr JANOSZ

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w 2002 na wydziale mechatroniki, Politechniki Warszawskiej w 2005 na wydziale logistyki, Podyplomowych Studiów Pedagogicznych z zarzadzania kryzysowego i edukacji obronnej w Rykach w 2008, obecnie doktorant Akademii Pożarniczej w Warszawie. Od 2002 roku pełnił służbę na stanowiskach dowódczych w 69 pułku przeciwlotniczym, 6 Bazie Amunicji i sztabowych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym, Wojskowych Komendach Uzupełnień, oraz od 2011 r. pełnił służbę na stanowiskach dowódcy Zespołu oraz szefa sekcji w Jednostce Specjalnej AGAT. Od 2022 pełni służbę na stanowisku Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Misja – Pojednanie Środowisk Patriotycznych w kraju i za granicą.

ppłk Andrzej PAWELSKI

Absolwent Akademii Obrony Narodowej 2002, 3 krotny uczestnik misji IF w Republice Iraku, ISAF i Resolut Support w Afganistanie w latach 2004 – 2018, laureat nagrody „Buzdygany 2012” – za dowodzenie OMLT2 w trakcie VII zmiany PKW Afganistan, odznaczony za bohaterstwo w trakcie działań wojennych medalem „Meritorious Service” przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych (najwyższe wojskowe odznaczenie przyznawane obcokrajowcom), Starszy Specjalista J1 Dowództwa Wojsk Lądowych w zakresie organizacji wojsk.

Janusz BISMOR

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji 2004, Wyższej Szkoły Humanitas 2008 – Wydział Administracji i Zarządzania, kierunek Administracja Publiczna, Samorząd Terytorialny, Studia Podyplomowe 2010 – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, 2014 – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Doświadczenia zawodowe związane z pracą w administracji i zakładach przemysłowych: Bumar – Łabędy; Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Centrum Ratownictwa Gliwice, Wydział Podatków i Opłat, Kierownik Referatu Rachunkowości Podatkowej, Komendant Straży Miejskiej w Rybniku, a następnie w Gliwicach, Wykładowca Centrum Edukacji Zawodowej oraz Członek komisji egzaminacyjnych KWP w Gdańsku i KWP w Katowicach, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i finansów publicznych w zakresie Informacji niejawnych i BHP. Były prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Polski Związek Straży Miejskich w latach 2017-2019.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (176 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Możliwość pozyskania do 100% dofinansowania do studiów ze środków KFS, PFRON i innych. O szczegóły pytaj pracowików AG.

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 5800 zł płatne w ośmiu ratach po 725 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: (-5%) 5510 zł płatne w ośmiu ratach po 688,75 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: maj 2024

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

tel. (32) 3570 582, (32) 3570 583, (32) 3570 584

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, pojawi się możliwość wybrania kierunku na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+