PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Terapia pedagogiczna ze wspomaganiem rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Drukuj

Celem studiów na nowej specjalności, proponowanej przez naszą uczelnię, jest przede wszystkim wyposażenie absolwentów w kompetencje z zakresu diagnozy pedagogicznej i realizacji zajęć terapeutycznych (przede wszystkim korekcyjno-kompensacyjnych). Absolwent nabędzie wiedzę na temat przyczyn i przejawów różnych zaburzeń rozwojowych, jak również specyficznych trudności w uczeniu się oraz zaburzeń zachowania występujących u dzieci i młodzieży. Po ukończeniu specjalności student będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia zajęć terapeutycznych o charakterze indywidulanym i grupowym. Pozna metodykę zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i rozwinie kompetencje z zakresu planowania i realizowania tego typu zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.

W obszarze pracy z uczniem absolwent specjalności będzie przygotowany do pomocy dziecku w niwelowaniu objawów trudności i niepowodzeń szkolnych oraz ich konsekwencji. Przez realizowane zajęcia będzie wpływał budująco na motywację dziecka i podwyższenie jego samooceny. Zdobędzie kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dziecka, w tym w zakresie jego zdolności poznawczych, twórczych, percepcyjno – motorycznych oraz z zakresu realizacji zajęć stymulujących odkrywanie i rozwijanie indywidualnego potencjału.

Program specjalności obejmuje również zagadnienia wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W trakcie realizacji nauki przedszkolnej czy obowiązku szkolnego wychowanek z ASD wymaga wielospecjalistycznej opieki, optymalnego wspierania jego rozwoju, zapewnienia udziału w programach korekcyjno – kompensacyjnych i usprawniających. Konieczne jest pomoc i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, a także wyrównywanie szans na tle grupy czy klasy szkolnej.

 

Przedmioty specjalnościowe to między innymi:

 • Podstawy teoretyczne terapii pedagogicznej
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Pedagogika specjalna
 • Elementy socjoterapii
 • Elementy metodyki nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju społecznego i emocjonalnego
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem ruchowym
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Profilaktyka w szkole
 • Diagnoza psychopedagogiczna osób z ASD
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Metody i formy pracy z uczniem ze spektrum autyzmu
 • Metody terapii autyzmu
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka z ASD
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+