Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Ryzyko operacyjne

Drukuj

DLACZEGO RYZYKO OPERACYJNE?

Ocena ryzyka operacyjnego stanowi ważny element w zarządzaniu instytucją finansową. Studia są poświęcone praktycznym aspektom związanym z podejściem do estymacji i zarządzania ryzykiem operacyjnym z jakimi na co dzień spotykają  się instytucje finansowe. Uczestnicy dowiedzą się jak właściwe i skutecznie przygotować, a potem realizować i usprawniać proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej. Studia mają na celu usystematyzowanie wiedzy oraz nabycie dobrych praktyk, m.in. z zakresu: identyfikacji i analizy ryzyka, szacowania ryzyka, budowaniu kluczowych wskaźników ryzyka, identyfikacji zdarzeń operacyjnych czy testów warunków skrajnych oraz zarządzaniu ryzykiem. Podczas ćwiczeń Słuchacze poznają praktyczne techniki identyfikacji i analizy ryzyka oraz metodyczne podejście do rejestrowania zdarzeń operacyjnych w organizacji.

CZYM JEST RYZYKO OPERACYJNE?

Komitet Bazylejski określa ryzyko operacyjne jako: „Ryzyko strat wynikające z nieodpowiednich lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych.” Jednak Komitet Bazylejski uznaje, że ryzyko operacyjne jest pojęciem, które ma wiele znaczeń. Zatem do celów wewnętrznych instytucje finansowej mają prawo przyjęcia własnej definicji ryzyka operacyjnego, pod warunkiem że uwzględnione są minimalne elementy definicji Komitetu. Definicja ryzyka operacyjnego Bazylei II nie obejmuje na przykład ryzyka strategicznego, czyli ryzyka straty wynikającej z podjęcia nieudanej strategicznej decyzji biznesowej. Inne warunki ryzyka postrzegane są jako potencjalne konsekwencje ryzyka operacyjnego. Na przykład ryzyko reputacji (szkoda organizacji polegająca na utracie swojej reputacji) może powstać w związku z operacyjnymi niepowodzeniami, jak również w wyniku innych wydarzeń.

METODYKA STUDIÓW/TREŚCI PROGRAMOWE

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem studium przypadku, wspólną analizą i konstrukcją dokumentów pod kierunkiem wykładowcy, ćwiczeniami (warsztat), analiza dokumentów dotyczących sposobów zarządzania ryzykiem.

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla:

 • członków Zarządu, Rady Nadzorczej, kadry kierowniczej,
 • pracowników działów księgowości, compliance,
 • audytorów wewnętrznych, pracowników kontroli wewnętrznej,
 • osób odpowiedzialnych za ryzyko, w tym braku zgodności,
 • pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (w tym bezpieczeństwo informacji),
 • pracowników komórek ds. ryzyka, pracowników odpowiedzialnych
  za sprawozdawczość zarządczą,
 • osób pragnących rozpocząć pracę w dziale ryzyka, w szczególności
   z wykształceniem ekonomicznym lub prawniczym.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest nabycie specjalistycznej wiedzy od osób zajmujących się
w praktyce obszarem ryzyka operacyjnego uwzględniającej najnowsze wymagania
i standardy prawne, regulacyjne i nadzorcze.  Przekazywana wiedza uwzględnia najlepsze praktyki rynkowe. Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej pracownikowi komórki ryzyka operacyjnego lub pracownikowi komórki kontroli wewnętrznej lub komórki audytu wewnętrznego zajmującemu się obszarem ryzyka operacyjnego w instytucji.  Po ukończeniu studiów, absolwenci będą posiadali wiedzę niezbędną do zrozumienia istotnych zagadnień procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym takich jak: definicja ryzyka operacyjnego, kategorie ryzyka operacyjnego, regulacje nadzorcze, zdarzenia operacyjne, poznają również narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym: baza zdarzeń operacyjnych. samoocena ryzyka operacyjnego, analiza scenariuszy, kluczowe wskaźniki ryzyka operacyjnego, mapy ryzyka operacyjnego, testy warunków skrajnych oraz walidację narzędzi – benchmarking i backtesting. Ćwiczenia obejmą również różne podejścia do wyliczania wymogów kapitałowych od najprostszych do najbardziej zaawansowanych - w ramach Filaru I, Filaru II oraz Filaru III. Słuchacze poznają proces zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmujący identyfikację ryzyka operacyjnego, ocenę/ pomiar ryzyka operacyjnego, raportowanie ryzyka operacyjnego oraz jego monitorowanie i ograniczanie. Podjęte będą również zagadnienia ładu korporacyjnego i jego roli w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym, a także temat zarządzania ryzykiem modeli i jego związku z ryzykiem operacyjnym. Słuchacze poznają także zastosowanie instrumentów pochodnych
w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Absolwenci będą ponadto potrafili zaplanować i przeprowadzić kontrolę wewnętrzną lub audyt wewnętrzny wybranego obszaru zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej, zgodnie
z  najlepszymi praktykami, a także uznaną metodyką, normami etycznymi
i standardami jakości audytu.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Studia zostały zaprojektowane specjalnie pod potrzeby stanowisk dla specjalistów, których ciągle jeszcze brakuje na polskim rynku.

Uczestnicy Studiów otrzymają narzędzia i regulacje wewnętrzne:

 • Przykładową  strategię/politykę/instrukcję  zarządzania RO, regulamin kontroli wewnętrznej, zakres kontroli dla komórki audytu wewnętrznego z obszaru zarządzania ryzykiem,
 • Instrukcję samooceny procesów zarządzania RO, sprawozdanie z obszaru kontroli wewnętrznej dla Rady Nadzorczej, raport pokontrolny, plan kontroli wewnętrznej,
 • Procedurę przeglądu zarządczego procesów i procedur zarządzania RO, ocenę efektywności mechanizmów kontroli,
 • Procedurę przeglądu zarządczego struktury organizacyjnej i funkcjonowania zarządzania RO,
 • Instrukcję audytu wewnętrznego (metodologia przeprowadzania audytu wewnętrznego, mapowanie ryzyk, częstotliwość przeprowadzania audytu, wzory raportów, tryb wykonywania zaleceń poaudytowych i tryb odwoławczy),
 • Zakres badań dla komórki audytu wewnętrznego z obszarów zarządzania ryzykiem,
 • Plan audytu (wieloletni i roczny),
 • Wzorzec okresowego sprawozdania dla Rady Nadzorczej z wykonanych zadań audytowych.

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł (płatne w ośmiu ratach po 500 zł)

Czesne dla Absolwentów GWSH (-5%): 4000 zł 3800 zł (płatne w ośmiu ratach po 475 zł)

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik / listopad 2017

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+