PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia (inżynierskie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3,5 roku (7 semestrów) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
 Rewitalizacja Terenów Poprzemysłowych

  

Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardem kształcenia obowiazującym na kierunku Gospodarka przestrzenna (www.nauka.gov.pl).

 • Ekonomia (mikro, makro)
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Socjologia
 • Technologie informacyjne
 • Przedmioty humanistyczne - do wyboru (Podstawy filozofii, Podstawy psychologii, Podstawy logiki lub Podstawy etyki)
 • Rysunek techniczny i planistyczny
 • Podstawy i teorie gospodarki przestrzennej
 • Matematyka
 • Statystyka
 • Geografia ekonomiczna
 • Historia architektury i urbanistyki
 • Fizyka
 • Podstawy geodezji
 • Kartografia
 • Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • Grafika inżynierska
 • Podstawy budownictwa i architektury
 • Zasady projektowania
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Społeczno-kulturowe i regionalne uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Planowanie przestrzenne
 • Geograficzne systemy informacji przestrzennej
 • Planowanie infrastruktury technicznej
 • Ekonomika miast i regionów
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Samorząd terytorialny
 • Strategia rozwoju gminy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język obcy (angielski lub niemiecki)
 • II język obcy ogólny - fakultet (angielski lub niemiecki)
 • Wychowanie fizyczne
 • Zajęcia rekreacyjno - sportowe (fakultet)
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

Przedmioty specjalnościowe - obowiazujące w ramach specjalności Rewitalizacja Terenów Poprzemysłowych (studia I stopnia) 

 • Samorząd terytorialny
 • Podstawy prawne procesu rewitalizacji
 • Programy społeczne w procesie rewitalizacji
 • Lokalne programy rewitalizacji
 • Rewitalizacja w gospodarce nieruchomościami
 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
 • Finansowanie programów rewitalizacji
 • Wycena nieruchomości obszarów zrewitalizowanych i planowanych do rewitalizacji
 • Rewitalizacja przestrzeni miasta
 • Rewitalizacja w polityce Unii Europejskiej
 • Rewitalizacja cieków i akwenów wodnych
 • Procedury oceny oddziaływania na środowisko
 • Wykłady monograficzne do wyboru - fakultet**
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+