PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Drukuj

Jeśli interesuje Cię działalność wychowawcza i resocjalizacyjna w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych – to właściwa specjalność. Można tu zdobyć niezbędną wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, która pozwoli zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst wychowania, a w konsekwencji również różnorodne uwarunkowania pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności stosowania różnych form wsparcia profilaktycznego i resocjalizacyjnego, jak również organizowania konkretnej pomocy psychopedagogicznej wychowankom i grupom społecznym.

Nasze studia obejmują zarówno przedmioty teoretyczne takie, jak pedagogika resocjalizacyjna, metodyka pracy resocjalizacyjnej, prawne podstawy resocjalizacji czy podstawy prawa opiekuńczego i rodzinnego, jak również szereg przedmiotów praktycznych. Są one związane między innymi z profilaktyką uzależnień, interwencją kryzysową w szkole, warsztatem pracy kuratora sądowego, pomocą postpenitencjarną i następczą, europejskimi programami pomocowymi, komunikacją interpersonalną i subkulturami młodzieżowymi. Studia są doskonałą podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Akcentują też konieczność wzbogacania i aktualizowania wiedzy oraz doskonalenia własnego warsztatu metodycznego. W ramach studiów na tej specjalności praktyki realizowane są praktyki w wymiarze 360 godzin w wybranych placówkach, wychowawczych i resocjalizacyjnych, co pozwoli dobrze poznać specyfikę pracy pedagoga.

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe
Kończąc specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną absolwent uzyska kwalifikacje zawodowe, które pozwolą na podjęcie profesjonalnej pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej – będzie przygotowany do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach świadczących pomoc i wsparcie zagrożonym jednostkom i grupom społecznym.

Absolwent będzie mógł znaleźć pracę jako:

 • wychowawca w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w pogotowiu opiekuńczym, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, policyjnych komórkach do spraw nieletnich i patologii. w sądach rejonowych w wydziałach rodzinnych i nieletnich
 • kurator sądowy, kurator dla dorosłych w zakładach karnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
 • pedagog szkolny 

Studia pedagogiczne kształcą osoby odpowiedzialne, otwarte na potrzeby drugiego człowieka i posiadające rozwiniętą umiejętność komunikacji społecznej.

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną 

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Instytucje opieki i resocjalizacji
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Profilaktyka społeczna
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Podstawy terapii w resocjalizacji
 • Podstawy diagnozy w resocjalizacji
 • Teorie kryminologiczne w praktyce resocjalizacyjnej
 • Psychologia kliniczna
 • Kształcenie społecznie niedostosowanych
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Interwencja kryzysowa w szkole
 • Profilaktyka uzależnień
 • Elementy psychiatrii
 • Pomoc postpenitencjarna i następcza
 • Warsztat pracy kuratora sądowego
 • Europejskie programy pomocowe
 • Komunikacja interpersonalna
 • Subkultury młodzieżowe
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+