Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Rachunkowość budżetowa i nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi

Drukuj

DLACZEGO RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA?

Studia podyplomowe „Rachunkowość budżetowa z nowoczesnymi narzędziami zarządzania finansami publicznymi” pozwolą na zdobycie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, podatków płaconych w sferze budżetowej oraz kontroli zarządczej. Podczas studiów, które prowadzone zostaną w przeważającej części w formie warsztatów praktycznych uczestnik uzyska narzędzia do skutecznego zarządzania finansami publicznymi oraz otrzyma najnowsze orzecznictwo.

 

DLA KOGO?

Studia na kierunku „Rachunkowość budżetowa z nowoczesnymi narzędziami zarządzania finansami publicznymi” adresujemy do osób:

 • pracujących lub zamierzających pracować w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • zajmujących się uproszczoną rachunkowością a chcących podjąć pracę w jednostkach budżetowych,
 • pracujących w przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych jednostkach a chcących się zajmować rachunkowością budżetową,
 • poszukujących pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • chcących uzupełnić wiedzę z zakresu rozliczeń w sektorze publicznym oraz nowoczesnych narzędzi wprowadzanych dla efektywnego wydatkowania środków budżetowych,
 • pracowników państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawych

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów  jest  przekazanie potrzebnej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych wraz z nowoczesnymi metodami zarządzania z uwzględnieniem:

 • poszerzenia  i  ugruntowania  wiedzy  z  zakresu  tego,  czym  jest  monitoring  i ewaluacja przy  wykorzystaniu  systemu budżetu zadaniowego,
 • poznania   efektywnych   metod   i   technik   badawczych, co  umożliwi  podniesienie umiejętności włączania ewaluacji do każdego działania podejmowanego w jednostce sektora  finansów  publicznych,  jako  jego  integralnego  elementu,  który  pomaga osiągać cele, jakie stawia sobie kierownictwo  jednostki  i  jej  pracownicy  w ramach budżetu zadaniowego,
 • podniesienie  umiejętności  wykorzystywania  wyników/  wniosków  z  ewaluacji  do rozwoju systemu zarządzania finansami publicznymi w jednostce,
 • poznania szczegółowych zastosowań kontroli zarządczej,
 • wyjaśnienia jak przeprowadzać proces planowania celów, sprawdzania ich osiągnięcia oraz wkomponowania tych procesów w obecny stan prawny,
 • przedstawienia technik zbierania danych oraz dokonywania przeglądu wydatków (spending reviews)
 • przedstawienia metodyki analizy ryzyk i wrażliwości w kontekście osiągania celów i realizacji zadań

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów oraz ćwiczeń, gdzie poznasz zasady i specyfikę rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych oraz nabędziesz umiejętność  rozwiązywania konkretnego problemu.

 

Aby zapoznać się z programem kliknij tutaj

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Sprawdzeni specjaliści – praktycy z dziedziny rachunkowości, podatków i prawa w tym:

 

Dr Tomasz Lis

Doktor Nauk Ekonomicznych uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Adiunkt w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. W swoim życiu zawodowym łączy pracę naukowca, wykładowcy i praktyka. Zakres merytoryczny kompetencji koncentruje się wokół zagadnień takich jak: rachunkowość w świetle krajowych i międzynarodowych standardów, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, zagadnienia podatkowe, rewizja finansowa, rachunek kosztów, sprawozdawczość skonsolidowana, zarządzanie zasobami i majątkiem. Autor kilkuset publikacji oraz projektów naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Występuje jako ekspert na Kongresach Gospodarczych. Posiada uprawnienia zawodowe nadane przez Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego czy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Realizował wielokrotnie projekty naukowe dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Finansów dotyczących badania efektywności wydatkowania środków publicznych oraz był ich opiekunem. Realizował również indywidualnie, w zespole lub był ekspertem ekonomicznym kilkudziesięciu projektów dla przedsiębiorstw, m.in. dla Energa S.A., Kompani Węglowej S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna, PKN Orlen, PKP S.A., Orange S.A. Wdrażał systemy raportowania w jednostkach energetycznych i wodnokanalizacyjnych. Brał udział w przekształceniach i wdrożeniach całościowych procesów w podmiotach z GPW oraz Grup Kapitałowych prywatnych, konstruując modele rachunkowości wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Dr Dorota Adamek-Hyska

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca uczelni publicznej, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno – prywatnego. Autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej i artykułów naukowych nt. rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, a także ekspertyz  i recenzji m.in. dla Kancelarii Senatu, Ministerstwa Finansów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

 

 

Natalia Diukic

 

Dr Izabela Emerling

Wieloletni dydaktyk i praktyk, członek organów nadzoru spółek kapitałowych,, od roku 1996 roku zatrudniona jest w Uniwersytecie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Na stanowisku asystenta pracowała do 2006 r. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych Jest promotorem nagrodzonych prac w konkursie ogłaszanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości. Jest współautorem w kilkunastu polskojęzycznych monografiach naukowych i podręcznikach akademickich. Duża część jej publikacji w czasopismach naukowych została opublikowana w języku angielskim, w tym za granicą. Jej artykuły publikowane są nie tylko w czasopismach naukowych, ale i w czasopiśmiennictwie specjalistycznym przeznaczonym dla praktyków. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, zastosowania informatyki w rachunkowości dla studentów oraz słuchaczy szkoleń i studiów podyplomowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współpracowała z Polskim Towarzystwem Ekonomicznych. W latach 2006-2008 członek Rady nadzorczej i członek Komitetu audytu w jednej z kluczowych spółek kapitałowych. Od roku  2007 posiada uprawnienia Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące członków rad nadzorach – wpis do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa

 

Jarosław Stankiewicz

Dyplomowany trener biznesu i coach, doświadczony menedżer i ekspert w dziedzinie Rachunkowości. Tematyka szkoleń, którymi się zajmuję: Coaching biznesowy Ochrona danych osobowych Kadry i Płace w firmie Rachunkowość finansowa i zarządcza Finanse dla niefinansistów Rachunek kosztów Controlling dla kierowników produkcji Lean accounting Podatki w praktyce (Podatek dochodowy, VAT) Budżetowanie Analiza finansowa Sprawozdawczość finansowa MSR (MSSF) Inwentaryzacja oraz środki trwałe Komercjalizacja prac badawczo rozwojowych Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (180 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 15.00 

- niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł 3600 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 450 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3400 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 425 zł

Powyższa cena obowiązuje w przypadku rejestracji online dokonanej do 30 września.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Iwona Zub - tel. (32) 3570 583, e-mail: iwona.zub@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+