PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Psychologia transportu i psychologia pracy

Drukuj

Studia podyplomowe prowadzone w partnerstwie z firmą konsultingową

 

 

PARTNER

ALTA sp. z o.o. to firma doradcza, która od 25 lat, w multidyscyplinarnym zespole eksperckim, wspiera Klientów wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie badań psychologicznych i zarządzania kapitałem ludzkim. Łączy wiedzę psychologiczną, współczesne osiągnięcia kognitywistyki oraz nowoczesne technologie. Specjalizuje się w budowaniu sprawdzonych, rzetelnych i trafnych metod i narzędzi diagnostycznych. Aktywnie uczestniczy w projektach R&D związanych z tworzeniem wspomaganych technologią informatyczną psychologicznych narzędzi diagnostycznych oraz projektach związanych z adaptacją uznanych na globalnym rynku testów psychologicznych. Ponadto powadzimy aktywną działalność edukacyjno – szkoleniową promującą profesjonalne standardy „diagnozy opartej na dowodach”.

KONTEKST

Psychologia transportu i psychologia pracy to dziedziny, które dynamicznie rozwijają się w ostatnim czasie. Zmieniające się otoczenie biznesowe, nowe możliwości związane z rozwojem technologii, zmiany demograficzne, profesjonalizacja zawodu kierowców, czy jedne z najgorszych w UE statystyki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym to tylko niektóre czynniki przyczyniające się do większego zapotrzebowania i znaczenia zawodu psychologa transportu. Jednocześnie psycholog to profesja dla ludzi otwartych, ciekawych świata i chcących pracować z ludźmi i dla ludzi. Program studiów przygotowany został z myślą o osobach, które poszukują możliwości rozwoju zawodowego, zdobycia kompetencji w zakresie przeprowadzania badań kierowców i medycyny pracy oraz bliskie im są zagadnienia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PRAKTYCZNY WYMIAR STUDIÓW

Program studiów jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi oraz wymaganiami jakościowymi stawianymi diagnostyce psychologicznej i oparty jest o zasady diagnozy opartej na dowodach. Zmieniająca się metodyka badań kierowców, z jednej strony pozwala na udoskonalenie teoretycznych postaw i poprawę jakości orzecznictwa psychologicznego, z drugiej stanowi wyzwanie dla naukowców i praktyków. Stopniowo widoczna jest zmiana w podejściu do pomiaru i diagnozy psychologicznej w obszarze badań kierowców i medycyny pracy. Opracowując program studiów zwróciliśmy szczególną uwagę na zintegrowanie współczesnych koncepcji teoretycznych w tym obszarze z aspektami praktycznymi. Dzięki temu absolwenci naszego kierunku przygotowani będą do ubiegania się o formalne uprawnienia do przeprowadzania badań kierowców, jak również uposażeni zostaną w wiedzę niezbędną do przeprowadzania badań zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów w nowoczesny i przyjazny sposób.  

UCZESTNICY

Propozycja programowa studiów skierowana jest do psychologów (wymagany jest dyplom magistra psychologii), którzy chcą poszerzyć swoich umiejętności zawodowe i wzbogacić warsztat oraz planują ubiegać się o formalne uprawnienia do prowadzenia pracowni psychologicznych badań kierowców i medycyny pracy.

KORZYŚCI

 • Możliwość rozwoju zawodowego i wzbogacenie warsztatu pracy psychologa
 • Poznanie zasad wielozakresowej diagnostyki psychologicznej
 • Szeroka perspektywa – połączenie teorii, praktyki, wymagań formalnych i zagadnień dotyczących prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Praktyczny charakter studiów – dostęp do wyposażonego laboratorium badawczego
 • Wysokiej klasy wykładowcy, uznani eksperci i praktycy w swoich dziedzinach

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA

Dr hab. Adam Tarnowski

 

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego; Kierownik studiów podyplomowych w zakresie Psychologii Transportu; pracownik naukowy instytutu transportu samochodowego; ekspert i konsultant projektów badawczo-rozwojowych w ALTA Sp. z o.o. Aktualnie w ramach zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim wykłada metodologię badań, statystykę, diagnostykę kliniczną oraz psychologię pracy i ergonomię. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce uwagi wzrokowej oraz uwarunkowań błędów człowieka, szczególnie w odniesieniu do osób kierujących pojazdami i pilotów. Ceniony ekspert i diagnosta. Oprócz pracy naukowej wykonuje badania orzecznicze pilotów, kierowców, pracowników ochrony oraz pacjentów Kliniki Psychoneurologicznej. Autor i współautor licznych publikacji: ponad setki artykułów, blisko 30 książek i rozdziałów oraz ponad 70 wystąpień konferencyjnych.

Agnieszka Pawlus

Psycholog, trener, właściciel  pracowni badań psychologicznych PULS Centrum Psychologii. Pracuje jako psycholog policyjny w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie uczestniczy w postępowaniach kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Policji, diagnozuje i bierze udział w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, m.in. sytuacji konfliktowych, mobbingu, prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej. We współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Katowicach i WORD w Katowicach uczestniczy w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. prowadząc szkolenia psychoedukacyjne dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym, czy kierowców 50+. Jako psycholog transportu i psycholog wpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na listę psychologów uprawniony do badań „na broń” prowadzi badania kierowców, pracowników ochrony, osób ubiegających się o pozwolenie na broń i inne badania z medycyny pracy. Jako trener współpracujący z jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce prowadziła szkolenia dla organizacji z wielu branż.

Witold Świtkiewicz

Psycholog, absolwent specjalności Psychologia Zdrowia i Kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył studia podyplomowe z Psychologii Transportu na Uniwersytecie Warszawskim i Psychologii Sportu na AWF w Warszawie. Zawodowo związany z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii transportu i badań psychologicznych w medycynie pracy. Uwielbia szukać nowych rozwiązań i dostosowywać je do wymogów przepisów prawnych, obowiązujących w szeroko pojętej psychologii transportu. Dużą wagę przykłada do metod pomiaru i opisu w badaniach psychologicznych, i w tym też się specjalizuje.

Po godzinach oddaje się swojej pasji - pracy ze sportowcami, w tym szczególnie z młodymi adeptami koszykówki.

Krzysztof Szostok

Konsultant, trener biznesu od 5 lat związany z branżą HR. Ukończył psychologię biznesu i organizacji na Uniwersytecie ULB w Brukseli ze specjalizacją zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studia podyplomowe na kierunku Coach i Trener - Partner w Biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Jako trener w ramach projektu Śląska Akademia HR i Kreowania Wizerunku realizował moduły szkoleniowe dotyczące wdrażania oceny typu 360, rekrutacji i selekcji oraz wykorzystania narzędzi psychometrycznych w projektach HR. Prowadzi szkolenia produktowe w formie online oraz webinaria.

Jest zaangażowany w realizację zadań w ramach projektów badawczo-rozwojowych i koordynuje projekty międzynarodowe związane z adaptacją kulturową testów kwestionariuszowych. Realizuje projekty badawczo-rozwojowe związane z tworzeniem nowych narzędzi psychometrycznych tj. testy analityczne, testy kompetencyjne, testy sprawności poznawczej i osobowości. Był kierownikiem projektu polegającego na opracowaniu wspomaganego komputerowo systemu do badań kierowców (TEST2DRIVE). Brał udział w projektach badawczo-rozwojowych, których przedmiotem było opracowanie systemu oceny i rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej w Policji i diagnozowanie możliwości przedstawicieli służb mundurowych był odpowiedzialny za prowadzenie badań walidacyjnych, gromadzenie danych i analizę wyników. 


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (178 godzin + 30 godzin praktyk)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł : płatne w ośmiu ratach po 500 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3800 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 475zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Romualda Węglarska - tel. (32) 3570 582, e-mail: roma.weglarska@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+