PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Psychologia transportu i psychologia pracy

Drukuj

Studia podyplomowe prowadzone w partnerstwie z firmą konsultingową

 

 

PARTNER

ALTA sp. z o.o. to firma doradcza, która od 25 lat, w multidyscyplinarnym zespole eksperckim, wspiera Klientów wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie badań psychologicznych i zarządzania kapitałem ludzkim. Łączy wiedzę psychologiczną, współczesne osiągnięcia kognitywistyki oraz nowoczesne technologie. Specjalizuje się w budowaniu sprawdzonych, rzetelnych i trafnych metod i narzędzi diagnostycznych. Aktywnie uczestniczy w projektach R&D związanych z tworzeniem wspomaganych technologią informatyczną psychologicznych narzędzi diagnostycznych oraz projektach związanych z adaptacją uznanych na globalnym rynku testów psychologicznych. Ponadto powadzimy aktywną działalność edukacyjno – szkoleniową promującą profesjonalne standardy „diagnozy opartej na dowodach”.

KONTEKST

Psychologia transportu i psychologia pracy to dziedziny, które dynamicznie rozwijają się w ostatnim czasie. Zmieniające się otoczenie biznesowe, nowe możliwości związane z rozwojem technologii, zmiany demograficzne, profesjonalizacja zawodu kierowców, czy jedne z najgorszych w UE statystyki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym to tylko niektóre czynniki przyczyniające się do większego zapotrzebowania i znaczenia zawodu psychologa transportu. Jednocześnie psycholog to profesja dla ludzi otwartych, ciekawych świata i chcących pracować z ludźmi i dla ludzi. Program studiów przygotowany został z myślą o osobach, które poszukują możliwości rozwoju zawodowego, zdobycia kompetencji w zakresie przeprowadzania badań kierowców i medycyny pracy oraz bliskie im są zagadnienia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PRAKTYCZNY WYMIAR STUDIÓW

Program studiów jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi oraz wymaganiami jakościowymi stawianymi diagnostyce psychologicznej i oparty jest o zasady diagnozy opartej na dowodach. Zmieniająca się metodyka badań kierowców, z jednej strony pozwala na udoskonalenie teoretycznych postaw i poprawę jakości orzecznictwa psychologicznego, z drugiej stanowi wyzwanie dla naukowców i praktyków. Stopniowo widoczna jest zmiana w podejściu do pomiaru i diagnozy psychologicznej w obszarze badań kierowców i medycyny pracy. Opracowując program studiów zwróciliśmy szczególną uwagę na zintegrowanie współczesnych koncepcji teoretycznych w tym obszarze z aspektami praktycznymi. Dzięki temu absolwenci naszego kierunku przygotowani będą do ubiegania się o formalne uprawnienia do przeprowadzania badań kierowców, jak również uposażeni zostaną w wiedzę niezbędną do przeprowadzania badań zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów w nowoczesny i przyjazny sposób.  

UCZESTNICY

Propozycja programowa studiów skierowana jest do psychologów (wymagany jest dyplom magistra psychologii), którzy chcą poszerzyć swoich umiejętności zawodowe i wzbogacić warsztat oraz planują ubiegać się o formalne uprawnienia do prowadzenia pracowni psychologicznych badań kierowców i medycyny pracy.

KORZYŚCI

 • Możliwość rozwoju zawodowego i wzbogacenie warsztatu pracy psychologa
 • Poznanie zasad wielozakresowej diagnostyki psychologicznej
 • Szeroka perspektywa – połączenie teorii, praktyki, wymagań formalnych i zagadnień dotyczących prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Praktyczny charakter studiów – dostęp do wyposażonego laboratorium badawczego
 • Wysokiej klasy wykładowcy, uznani eksperci i praktycy w swoich dziedzinach

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA

Dr hab. Adam Tarnowski

 

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego; Kierownik studiów podyplomowych w zakresie Psychologii Transportu; pracownik naukowy instytutu transportu samochodowego; ekspert i konsultant projektów badawczo-rozwojowych w ALTA Sp. z o.o. Aktualnie w ramach zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim wykłada metodologię badań, statystykę, diagnostykę kliniczną oraz psychologię pracy i ergonomię. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce uwagi wzrokowej oraz uwarunkowań błędów człowieka, szczególnie w odniesieniu do osób kierujących pojazdami i pilotów. Ceniony ekspert i diagnosta. Oprócz pracy naukowej wykonuje badania orzecznicze pilotów, kierowców, pracowników ochrony oraz pacjentów Kliniki Psychoneurologicznej. Autor i współautor licznych publikacji: ponad setki artykułów, blisko 30 książek i rozdziałów oraz ponad 70 wystąpień konferencyjnych.

Agnieszka Pawlus

Psycholog, trener, właściciel  pracowni badań psychologicznych PULS Centrum Psychologii. Pracuje jako psycholog policyjny w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie uczestniczy w postępowaniach kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Policji, diagnozuje i bierze udział w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, m.in. sytuacji konfliktowych, mobbingu, prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej. We współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Katowicach i WORD w Katowicach uczestniczy w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. prowadząc szkolenia psychoedukacyjne dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym, czy kierowców 50+. Jako psycholog transportu i psycholog wpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na listę psychologów uprawniony do badań „na broń” prowadzi badania kierowców, pracowników ochrony, osób ubiegających się o pozwolenie na broń i inne badania z medycyny pracy. Jako trener współpracujący z jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce prowadziła szkolenia dla organizacji z wielu branż.

Witold Świtkiewicz

Psycholog, absolwent specjalności Psychologia Zdrowia i Kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył studia podyplomowe z Psychologii Transportu na Uniwersytecie Warszawskim i Psychologii Sportu na AWF w Warszawie. Zawodowo związany z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii transportu i badań psychologicznych w medycynie pracy. Uwielbia szukać nowych rozwiązań i dostosowywać je do wymogów przepisów prawnych, obowiązujących w szeroko pojętej psychologii transportu. Dużą wagę przykłada do metod pomiaru i opisu w badaniach psychologicznych, i w tym też się specjalizuje.

Po godzinach oddaje się swojej pasji - pracy ze sportowcami, w tym szczególnie z młodymi adeptami koszykówki.

Krzysztof Szostok

Konsultant, trener biznesu od 5 lat związany z branżą HR. Ukończył psychologię biznesu i organizacji na Uniwersytecie ULB w Brukseli ze specjalizacją zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studia podyplomowe na kierunku Coach i Trener - Partner w Biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Jako trener w ramach projektu Śląska Akademia HR i Kreowania Wizerunku realizował moduły szkoleniowe dotyczące wdrażania oceny typu 360, rekrutacji i selekcji oraz wykorzystania narzędzi psychometrycznych w projektach HR. Prowadzi szkolenia produktowe w formie online oraz webinaria.

Jest zaangażowany w realizację zadań w ramach projektów badawczo-rozwojowych i koordynuje projekty międzynarodowe związane z adaptacją kulturową testów kwestionariuszowych. Realizuje projekty badawczo-rozwojowe związane z tworzeniem nowych narzędzi psychometrycznych tj. testy analityczne, testy kompetencyjne, testy sprawności poznawczej i osobowości. Był kierownikiem projektu polegającego na opracowaniu wspomaganego komputerowo systemu do badań kierowców (TEST2DRIVE). Brał udział w projektach badawczo-rozwojowych, których przedmiotem było opracowanie systemu oceny i rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej w Policji i diagnozowanie możliwości przedstawicieli służb mundurowych był odpowiedzialny za prowadzenie badań walidacyjnych, gromadzenie danych i analizę wyników. 


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (178 godzin + 30 godzin praktyk)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł : płatne w ośmiu ratach po 500 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3800 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 475zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Romualda Węglarska - tel. (32) 3570 582, e-mail: roma.weglarska@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+