PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna

Drukuj

Absolwent ścieżki kształcenia Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat 3 będzie przygotowany do pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej w środowisku szkolnym, przedszkolnym, a także w placówkach opieki nad małymi dziećmi, do 3 r.ż.

Program studiów nie tylko przygotuje pod względem merytorycznym oraz metodycznym do realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych, ale również do tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Absolwent będzie posiadał kompetencje w zakresie diagnozowania prawidłowości rozwoju uczniów i dzieci przedszkolnych w najważniejszych sferach, rozpoznawania zagrożeń czy czynników ryzyka, które wymagają interwencji. W zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 będzie potrafił diagnozować możliwości dziecka i wspomagać jego rozwój w różnych sferach; poznawczej, emocjonalnej, społecznej i motorycznej. Rozwinie również pełne kompetencje do opieki i prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci małych; do trzeciego roku życia, w oparciu o wyczerpującą wiedzę teoretyczną, dotyczącą budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, prawidłowości rozwoju psychofizycznego dziecka, zasad, metod i form stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, higieny, żywienia i udzielania pierwszej pomocy dziecku. Będzie potrafił diagnozować potencjał dziecka i wspomagać jego rozwój w różnych sferach; poznawczej, emocjonalnej, społecznej i motorycznej.

Dzięki temu, że program studiów przewiduje realizację zagadnień filozoficznych, socjologicznych oraz psychologicznych, absolwent kierunku będzie rozumiał współczesną rzeczywistość edukacyjną, czynniki i zjawiska którą ją kształtują. W tym kontekście także będzie otwarcie i świadomie podchodził do swojej roli zawodowej.

Studia mają charakter praktyczny - kształcenie w oparciu o przedmioty realizowane w większości w formach zajęć praktycznych, warsztatowych, a także praktyki pedagogicznej.

Możliwe zatrudnienie: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel przedszkola, opiekun nad dziećmi w klubach dziecięcych, żłobkach, jako animator w miejscach czasowej opieki nad dzieckiem (np. sale zabaw), w placówkach opieki dziennej i w charakterze niani.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+