PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pedagogika zdrowia i wspomaganie osób starszych, przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami

Drukuj

W ramach specjalności Absolwent zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, psychologii starzenia się i gerontologii, niezbędnej dla działalności opiekuńczej i aktywizującej na rzecz osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 

Specjalność umożliwi kształcenie umiejętności  niezbędnych w procesie efektywnej realizacji edukacji zdrowotnej i usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób starszych, przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami, w tym kompetencji w zakresie diagnozowania potrzeb i problemów zdrowotnych oraz sytuacji życiowej podopiecznych, wspomagania ich w sytuacjach trudnych i rozwiązywania problemów zdrowotnych. 

Absolwent zdobędzie także wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania i realizacji programów edukacji zdrowotnej, nawiązywania współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami w zakresie wspierania podopiecznych i ich rodzin oraz ograniczania występujących zagrożeń i trudności.  

Absolwent specjalności będzie mógł podjąć zatrudnienie jednostkach Narodowego Funduszu Zdrowia, wydziałach zdrowia i opieki społecznej jednostek samorządu terytorialnego, sanatoriach i obiektach rekreacyjnych, domach pomocy społecznej oraz dziennych domach opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, klubach seniora i innych podmiotach przeznaczonych dla seniorów, świetlicach środowiskowych i instytucjach zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów i osób niepełnosprawnych (terapii zajęciowej, turystyki i rozwijania aktywności fizycznej i rekreacji osób starszych, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach informacji dla seniorów, biurach podróży i innych organizacjach rekreacyjnych i turystycznych ukierunkowanych na osoby starsze i niepełnosprawne), a także pracować w roli opiekuna osoby starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej w jej domu lub prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe: 

 • Pedagogika zdrowia 
 • Psychologia zdrowia 
 • Psychologia starzenia się 
 • Edukacja zdrowotna 
 • Podstawy andragogiki i gerontologii
 • Podstawy geriatrii i problemy zdrowotne osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych
 • Podstawy opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi 
 • Metodyka pracy z osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi
 • Wybrane zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne u osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Podstawy żywienia osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Polityka zdrowotna i zdrowie publiczne 
 • Podstawy rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+