Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Drukuj

Celem studiów na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowacza jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej – masz możliwość zapoznania się z tradycjami działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz ze współczesnymi teoriami i koncepcjami pomocy społecznej. Studia są dla Ciebie szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności bezpośrednio przydatnych w pracy pedagogicznej między innymi w zakresie poradnictwa opiekuńczego, prawodawstwa opiekuńczego, metodyki pracy opiekuńczej oraz pozwalają zrozumieć ogół zagadnień dotyczących wychowania, opieki, udzielania wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi.

W ramach studiów nauczymy studenta skutecznego posługiwania się narzędziami diagnostycznymi np. kwestionariuszami ankiet, arkuszami obserwacji, testami pedagogiczne. Kładziemy nacisk na wzbogacanie i aktualizowanie swojej wiedzy oraz doskonalenie własnego warsztatu metodycznego, ponieważ wiemy, jak bardzo wpływa to na jakość pracy i skuteczność działań, które bedą podejmowane. Między innymi dlatego w ramach studiów na tej specjalności książkową teorię uzupełniamy specjalistycznymi praktykami pedagogicznymi w wymiarze 360 godzin.

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Absolwent GWSH na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyska podstawowe kwalifikacje zawodowe uprawniające do sprawowania profesjonalnej pracy opiekuńczej oraz wychowawczej. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach świadczących pomoc i wsparcie jednostkom i ich rodzinom, co otwiera szerokie możliwości zatrudnienia. Będzie posiadał też wiedzę i umiejętność dotyczące komunikacji społecznej.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?  Odpowiedzi jest wiele, a wśród nich stanowisko wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym i uzależnionym, w poradniach specjalistycznych, placówkach służby zdrowia, instytucjach profilaktyki społecznej oraz innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą i opiekuńczą w ramach pomocy społecznej. Mamy tu na myśli np. domy dziecka (w tym również rodzinne), pogotowia opiekuńcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice i kluby środowiskowe o charakterze profilaktyczno-wychowawczym czy terapeutycznym.

Pracę można znaleźć również w ogniskach wychowawczych i terapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, świetlicach integracyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, szkołach wszystkich szczebli (jako np. pedagog szkolny, pracownik świetlicy), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, miejskich ośrodkach pomocy społecznej, klubach seniora, hospicjach, noclegowniach dla bezdomnych itp. – słowem wszędzie tam, gdzie potrzebne jest profesjonalne wsparcie pedagoga. W ten sposób chcemy zerwać z mitem braku pracy dla pedagogów – to zawód pożądany i poważany, choć wymaga przedsiębiorczego podejścia przy planowaniu kariery.

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki rodzinnej
 • Andragogika
 • Podstawy pedagogiki opiekuńczo - socjalnej
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Współczesne tendencje w opiece i pracy socjalnej
 • Podstawy pracy z niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi
 • Poradnictwo opiekuńcze
 • Elementy polityki społecznej
 • Wybrane zagadnienie prawa pracy
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Interwencja kryzysowa w szkole
 • Profilaktyka uzależnień
 • Podstawy gerontologii i opieki paliatywnej
 • Europejskie programy pomocowe
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+