PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Opieka i wychowanie małego dziecka (do lat 3)

Drukuj

W ramach specjalności  absolwent uzyska wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów pedagogicznych, niezbędną do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych. Rozwinie również pełne kompetencje do opieki i prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci małych; do trzeciego roku życia, w oparciu o wyczerpującą wiedzę teoretyczną, dotyczącą budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, prawidłowości rozwoju psychofizycznego dziecka, zasad, metod i form stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, higieny, żywienia i udzielania pierwszej pomocy dziecku. Będzie potrafił diagnozować potencjał dziecka i wspomagać jego rozwój w różnych sferach; poznawczej, emocjonalnej, społecznej i motorycznej. Uzyska przygotowanie w zakresie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem, ale również  kompetencje niezbędne do  współpracy z rodziną dziecka, na rzecz wspomagania jego harmonijnego rozwoju.

Absolwent będzie także przygotowany do samodzielnego tworzenia  i prowadzenia placówki opieki nad małym dzieckiem – w trakcie studiów pozna zasady prowadzenia różnorodnych form opieki nad dzieckiem zarówno od strony organizacyjno-prawnej, jak i metodycznej.

Absolwent specjalności będzie mógł podjąć zatrudnienie jako opiekun nad dziećmi w klubach dziecięcych, żłobkach, jako animator w miejscach czasowej opieki nad dzieckiem (np. sale zabaw), w placówkach opieki dziennej i w charakterze niani.

Realizowane przedmioty specjalnościowe:

 

 • Wybrane aspekty psychologii, anatomii i fizjologii małego dziecka
 • Żywienie małego dziecka
 • Pielęgnacja i opieka nad dzieckiem
 • Wspomaganie rozwoju dziecka
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna małego dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • "Plastyka w stymulacji rozwoju małego dziecka”
 • Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
 • Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dzieckiem
 • Współpraca z instytucjami pomocy i wsparcia dziecka
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Stymulacja mowy dziecka
 • Literatura w stymulacji rozwoju dziecka
 • Zabawa w stymulacji rozwoju dziecka
 • Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka
 • Współpraca z rodziną dziecka – aspekty prawne i organizacyjne
 • Prawne podstawy opieki i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Konwersatorium dyplomowe
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+