PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Controlling i planowanie finansowe

Drukuj

Controlling i planowanie finansowe to specjalność adresowana do przyszłych planistów, analityków, controllerów i doradców menedżerów, którzy chcą posiąść szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę na temat systemu informacyjnego controllingu w przedsiębiorstwie oraz jego znaczenia w procesie zarządzania, jak również instrumentów i narzędzi controllingu wykorzystywanych w praktyce współczesnych przedsiębiorstw. 

Specjalność ta przygotowuje do nabycia umiejętności praktycznego zastosowania instrumentów i narzędzi controllingu przydatnych w procesie podejmowania decyzji zarządczych, opracowywania kanwy modelu biznesowego (Business Model Canvas) określonego przedsięwzięcia, wykorzystania sprawozdawczości i analiz biznesowych, rachunku przepływów pieniężnych czy strategicznej karty wyników (BSC - Balanced scorecard) w zarządzaniu przedsiębiorstwem, stosowania zarządczego rachunku kosztów i wyników, analizy i planowania finansowego, zarządzania rentownością i efektywnością, jak również do praktycznego zastosowania budżetowania, kontroli kosztów, przychodów i wyników czy zarządzania kosztami na podstawie analizy odchyleń.

Specjalność Controlling i planowanie finansowe przygotowuje również do nabycia kompetencji aktywnego uczestniczenia w pracach wielofunkcyjnych zespołów w rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych w procesie planowania, sterowania i kontroli, opracowywania i koordynacji podstaw planowania i decyzji podejmowanych przez menedżerów w oparciu o informacje pozyskiwane w procesie rachunkowości zarządczej i controllingu, wpierania i doradzania menedżerom w rozwiazywaniu różnych problemów decyzyjnych, usprawniania i doskonalenia procesów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie.

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Controlling i planowanie finansowe (studia II stopnia)

  • Business Model Canvas
  • Sprawozdawczość i analizy biznesowe
  • Analiza rachunku przepływów pieniężnych
  • Controlling w przedsiębiorstwie
  • Strategiczna karta wyników
  • Budżetowanie i zarządzanie kosztami
  • Język obcy specjalnościowy (angielski, niemiecki, rosyjski) 
  • Proseminarium 
  • Seminarium magisterskie
  • Warsztaty praktyczne

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Controlling i planowanie finansowe będą mogli znaleźć pracę w każdym podmiocie gospodarczym i o różnym profilu (produkcyjnym, usługowym czy handlowym). Dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym absolwenci tej specjalności znajdą pracę na stanowisku specjalisty ds. controllingu, rachunkowości zarządczej, budżetowania czy rachunku kosztów, na stanowisku analityka finansowego czy doradcy menedżera, w komórkach controllingu, planowania i analiz ekonomicznych czy w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

Specjalność Controlling i planowanie finansowe to także doskonały wybór dla osób, które chcą przygotować się do rozwoju ścieżki zawodowej w kierunku zarządzania organizacjami, bądź consultingu. Dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy i umiejętnościom absolwenci tej specjalności będą umieli zastosować w praktyce instrumenty i narzędzia controllingu i rachunkowości zarządczej wpierające menedżerów w procesie zarządzania organizacją.

Proponujemy zapoznać się z artykułem eksperckim, w którym szczegółowo opisano, jak wygląda kariera w controllingu:

https://antal.pl/trendy/artykuly-eksperckie/1462-jak-wyglada-kariera-w-controllingu

 
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+